Stránka 1 z 1

Nejstarší záznam o pohlavním zneužití v Čechách

Napsal: 7.2.2016 22:31:18
od Leonid

Nejstarší záznam o pohlavním zneužití v Čechách„Registra vyznání od lotrův tejného i zjevného lotrovství jinak smolná“ je celý název tzv. Knihy černé, neb smolné, tedy soupisu jednání hrdelního soudu ve městě Pardubicích mezi lety 1538-1626. Cituji zde z II. svazku, který je uložen ve Státním archivu v Zámrsku. Zde jsem nalezl asi nejstarší u nás zaznamenaný případ pohlavního zneužití, jehož pachatel stanul před řádným soudem.
Následuje doslovný přepis (včetně z dnešního pohledu zvláštní gramatiky. Zkratka It. značí "dále"):

Adam Lichva z Moravan, jsouc puštěn na dvorec, toto dobrovolně vyznal.

Já nepamatuji, co jsem s tím děvčetem dělal, neb jsem byl při opilým způsobu. Než co jsem koliv dělal, vám se na milost dávám.
Jakub, syn Čapků z Sezemic, tuto zprávu o tom násilí učinil:
Když jsem přišel do Moravan ve čtvrtek po svatým Vítu léta tohoto, šel jsem do dvora Adama Lichvy; chtěl jsem pohleděti na ty děti, kterýž zůstaly po nebožce Dorotě, sestřenici mé a ženy toho Adama Lichvy. Hledal jsem jich v domě, a když jich tu nebylo, šel jsem na zahradu a uslyšel jsem, že děvče zakřiklo v stodole a já řekl: „Hle, snad tam někde hrají!“ a šel jsem a odevřel jsem stodolu. A to děvče leželo roztažené na slámě a Adam Lichva ležel na ni obnaženej. A já mu tu hned řekl: „Což děláš?“ A on Adam řekl: „Ležím.“ A já jemu zase řekl: „Dobře ležíš a utěšeně!“ A s tím jsem šel odtud.
Kateřina děvče, dcera nebožtíka Matěje Lichvy z Moravan, toto oznámila: „Já jsem šla na slámu do stodoly a on Adam Lichva, votčím můj, šel za mnou; porazil mne na slámu a odkryl mne a lezl na mne a sám se také odkryl a cosi do mne strkal a mne bolelo. I zkřikla jsem, a v tom přišel tam Jakub, strejc můj a on se se mne svalil.
Zdání.
Pro takový zlý oučinek, kterého se násilně s tím malým děvčetem dopustil, má ku právu outrpnému pro lepší vyjevení toho oučinku podán bejti.
Potom jsouc dán ku právu outrpnému, toto vyznal.
It. což jsem prve pravil, to ještě pravil, co jsem z vopitého způsobu učinil, již tomu nevím, co říci. K tomu se znám, že jsem chtěl smilnej skutek s Kateřinou děvčetem, kterému jsem otčím byl, vykonati chtěl. A když jsem na té Kateřině děvčeti v stodole ležel, v tom jest přišel tam Jan, Čapků syn, a já jsem se s ní dolů svalil. A pro mladost toho děvčete toho skutku jsem vykonati nemohl.
It. když jsme spolu šli z posvícení z Sezemic s nebožkou ženou svou na den svaté Trojice a já napřed šel a ona s Kateřinou Vítkovou za mnou šla. Potom jsem stál za žitem a řekl jsem jim: „Dejte peníze!“ a žena má řekla: „Ale co jsem se tebe lekla!“ A tak jsme spolu šli domův. A potom se vona v noci roznemohla a hned v středu umřela.
Ortel
Právo městské kapitola 10, artykul 1, o násilí panen a paní takto praví: násilník řádně přemožený má sťat býti. Nadepsaný pak Adam Lichva, že takové násilí děvčeti malému let nemajícímu (jsa jí votčímem) učinil, měl jest těžší smrtí kolem obvostřeným trestán býti; však ta se mu milost činí, aby podle toho práva na hrdle mečem trestán byl.

Jak by to asi bylo zapsáno v dnešním soudním spise?

Dne 16. 6. 1575 byl Jakub Čapek navštívit děti svojí zemřelé setřenice. V domě je nenalezl, nicméně uslyšel dětský výkřik ze stodoly. Vešel tam a našel na holčičce Kateřině Lichvové ležet jejího nevlastního otce Adama Lichvu. Ironicky zvolal: „To tedy pěkně ležíš!“ a odešel.
Holčička Kateřina Lichvová vypověděla, že se na ni nevlastní otec ve stodole vrhl a pokusil se ji penetrovat. Všimněte si, že holčička byla zřejmě natolik malá, že nedokázala popsat, o co vlastně šlo. Na základě její výpovědi a tehdy běžného věku pro začátek pohlavního života bych její věk odhadl na 7-9 let.
Adam Lichva byl zadržen a u soudu se vymlouval, že byl opilý a nic si nepamatuje. Když byl dán na mučidla, již se nevykrucoval a vypověděl shodně jako Jakub Čapek i Kateřina Lichvová. Navíc poznamenává, že dívenka byla natolik malá, že ji nemohl penetrovat. Dále vypovídal naprosto neznámo proč o tom, jak šli před delší dobou z posvícení a on na svou ženu a nějakou známou udělal za obilím „baf“. Jeho žena potom v noci onemocněla a brzy zemřela. V rozsudku není o tomto žádná zmínka. Chtěl touto výpovědí odvést pozornost či vzbudit zdání komplexní výpovědi? Nevím.

Trestný čin byl posouzen jako znásilnění, za který hrozil trest smrti setnutím hlavy. Nicméně je zde vyzdviženo, že došlo ke znásilnění děvčete malého let nemajícího (dnes bychom řekli nesvéprávného) a na základě toho měl být vpleten do kola opatřeného ještě čepelemi. Při tomto trestu byly odsouzenci zlámány končetiny a propleteny loukotěmi vodorovně upevněného kola. To pak bylo vztyčeno na popravišti, kde odsouzený pomalu umíral. Z neznámého důvodu mu byl trest zmírněn a byl sťat mečem.

Převzato z výběru Knihy smolné, připravil Zdeněk Bičík, Kruh 1969

Re: Nejstarší záznam o pohlavním zneužití v Čechách

Napsal: 7.2.2016 22:43:15
od Angex
Dost zajímavé. Netušil jsem, že se už v takové době dost chránily děti.

Re: Nejstarší záznam o pohlavním zneužití v Čechách

Napsal: 8.2.2016 9:58:38
od Gabriel Svoboda
Zajímavé. Podstatné okolnosti jsou tedy ty, že šlo o násilný skutek s otčímem, tedy ze společenského hlediska s příbuzným (společenské příbuzenství tehdy mělo přinejmenším stejnou váhu jako biologické). Takový skutek by byl trestný, i kdyby oba byli dospělí. Zajímalo by mě, jak by tehdy dopadly dobrovolné sexuální hrátky holčičky s cizím pánem, kdyby se na ně přišlo.