Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Sborník přednášek Sexuální zneužívání dětí

Témata zaměřená na prevenci sexuálního zneužívání (SZ) dětí, ale i zneužívání a sexuálního násilí obecně, výpisky z knih a brožurek o SZ, hlubší souvislosti a vazby na jiná témata, chybné počiny v osvětě. Kazuistiky zneužitých dětí, nejsou-li součástí pojednání, patří do subfóra Životní příběhy.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Sborník přednášek Sexuální zneužívání dětí

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 11:57:38

Přednáška EMPIRICKY ODVOZENÁ TYPOLOGIE K ODHADU ÚCHYLEK EXISTUJÍCÍCH U PACHATELŮ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽITÍ PŘED LÉČBOU
Anthony Beech
Birmingham, Velká Británie

- hlavními úkoly v léčbě pachatelů sexuálních deliktů na dětech jsou: snížení míry popření a zlehčování, snížení míry "zkresleného myšlení", zlepšení empatie pachatelů k oběti a zlepšení míry sociálního fungování
- popření a zlehčování delikventního chování jsou považovány za primární témata v terapii, neboť pro delikventy je typické popírat plnou míru sexuálně deviantního chování a riziko recidivy v budoucnosti
- odbourání popření je důležitým předpokladem změny
- delikventi potřebují uznat svoje úchylné chování, aby za svůj čin mohli převzít zodpovědnost
- muži, kteří spáchali sexuální delikt namířený vůči dětem, si obvykle vytvářejí systém názorů, který jim "dává svolení" k páchání těchto činů a ospravedlňuje je, čímž jsou minimalizovány pocity viny a zodpovědnosti
- postupem času se tento systém stále více upevňuje
- jen díky léčbě si pachatelé mohou uvědomit svoje porušené vzorce myšlení a mohou se je naučit rozpoznávat a měnit
- často projevují jen velmi málo výčitek svědomí
- zdá se, že si neuvědomují škodu, kterou svým obětem způsobili, často z deliktu obviňují oběť a špatně si vysvětlují její chování jako provokativní
- časté problémy v míře sociálního fungování, nízké sebevědomí, selhávání v přirozené schopnosti projevovat intimitu v dospělých vztazích
- slabé sociální fungování může vést k depresi, úzkosti a sociální izolaci

- celou zprávu o prováděném výzkumu zde přepisovat nebudu...

- závěr - výsledky výzkumu ukazují, že je možné určit míru závažnosti problému či míru deviantnosti pachatelů již před zahájením léčby, a to za pomoci psychometrické analýzy
- muži s nedeviantními osobnostmi a postoji mají tendenci páchat delikty uvnitř rodiny a zaměřovat je typicky proti jedné či dvěma dívkám
- tito muži obecně vykazují nízké riziko recidivy
- naproti tomu muži s velmi deviantními osobnostními postoji, s narušenými představami o dětech a zkreslenými názory, které používají k ospravedlnění svého jednání, představují z hlediska recidivy vysoké riziko
- velmi vysoce deviantní muži bývají fixovanými delikventy, jejichž primární zájem se upíná na děti, zatímco velmi nízce deviantní muži bývají delikventy regredovanými, kteří používají dětí, nad nimiž mají moc, coby dosažitelných sexuálních objektů
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Sborník přednášek Sexuální zneužívání dětí

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 11:58:25

Přednáška ODHAD KLINICKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY U LÉČENÝCH PACHATELŮ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽITÍ DĚTÍ
Anthony Beech, Dawn Fisher
Birmingham, Velká Británie

- hlavním léčebným přístupem je kognitivně behaviorální terapie
- rozpoznávání vzorců narušeného myšlení, které umožňuje zamýšlet se nad nelagálními sexuálními činy, porozumění vlivu sexuálně abusivního chování na oběti, nárůst uvědomění si škodlivých krátko- i dlouhodobých následků delikventního chování
- snižování sexuálního vzrušení při nevhodných fantaziích o vynucených sexuálních aktivitách s dětmi či dospělými
- skupinová práce - zapojením se do skupiny sexuální delikvent veřejně uznává potřebu změny, ostatním klientům je umožněno nahlédnout pachatelovy narušené vzorce myšlení a chování, v atmosféře podpory lze zkoušet nové postoje a chování
- u významné části pachatelů jsme našli nízkou empatii k oběti, silnou citovou vazbu k dětem, řadu zkreslených postojů a názorů, které obsahovaly děti jako schopné souhlasit se sexuálním kontaktem s dospělým, který není škodlivý
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Sborník přednášek Sexuální zneužívání dětí

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 11:59:10

Přednáška DLOUHODOBÁ SKUPINOVÁ LÉČBA SEXUÁLNÍCH DELIKVENTŮ: PSYCHODYNAMICKÝ PŘÍSTUP
Claire Bachelerie
Brusel, Belgie

- srovnávání dlouhodobé léčby s rituálním potrestáním
- rituály v komunitách, kde jsou ještě živé:
1. odsunutí jedince z komunity
2. rozprava o účelech změny a pokus o nalezení konsensu
3. obřad k oslavě změny a projevy radosti
- ve skupině mluví klient o svém problému
- skupina mu pomáhá klást sobě samému otázky

- 6 cílů:
1. kontrola kriminálního chování
2. porozumění kognitivním zkreslením
3. rozvoj empatie k ostatním
4. rozvoj zodpovědnějších postojů, které jsou sociálně zralejší
5. přeměna hostility a pocitů odporu
6. rozvoj sebepřijetí

- pro každého delikventa stanovují zvláštní cíle, aby se mohl utrpení zbavit
- skupina jako místo, kde se mluví o pocitech
- sexuální delikvent projevuje svoje konflikty v jednání
- úkolem skupiny je hledat chybějící slova
- členové jsou vyzýváni, aby mluvili o sobě, o svých pocitech, aby rozvíjeli svůj vnitřní a imaginativní svět
- zkoušejí tím najít význam pro svoji sexuální úchylku
- jejich delikvence je brána jako příznak vnitřního utrpení a vztažena k dalším aspektům jejich osobnosti
- vyjasnit si minulost je nezbytné k přípravě na budoucnost
- uvnitř sexuálních delikventů žije "dítě", dítě, které bylo sexuálně zneužito, ať fyzicky či psychicky
- pachatel potřebuje toto skryté dítě nalézt, zkusit mu porozumět a mít ho rád
- zkouší poskytnout malému chlapci, který trpěl, místo v duši pachatele, aby mohl obnovit svoji identitu a radost ze života
- trpí velmi silným kastračním strachem a jejich sexuálně deviantní jednání mělo sloužit k jeho překonání
- fantazijní scénář sexuální úchylky je fakticky protipólem bolesti a strachu
- v průběhu terapie se setkáváme se silným odporem (egocentrismus, potěšení z hovoru o svých fantaziích, povrchní interakce, absence, vzdorování, hostilita, pseudokonformita...)
- obrovská frustrace pachatelů pramení z přijetí toho, že se vzdají svých neuspokojených dětských nároků, které nikdy nikdo nebyl schopen naplnit
- skupina jako společnost v malém
- každý se učí ostatní respektovat, stejně jako respektovat sám sebe
- postupně se začínají objevovat smysluplné vztahy
- pacient se v ostatních nachází - zrcadlení
- když se objeví konflikt, pachatelé se učí neutíkat, ale stát konfliktům tváří v tvář
- získávají schopnost experimentovat s určitou intimitou, rozpoznávat svoje slabosti, podporovat ostatní ve skupině a vnímat terapeuta citlivěji jako jednoho z nich
- analýza moci - touha po kontrole provokuje souboj mezi klientem a terapeutem
- akceptují jeho potřebu moci, která však musí být vyjádřena přijatelným způsobem

- výhody skupiny:
- skupina dostává pachatele z jeho izolace a usnadňuje socializační proces
- každý člen je koterapeutem
- aktivuje práci s obranami, snahu o porozumění a přijetí zodpovědnosti
- posiluje motivaci
- vývoj empatie k ostatním
- usnadňuje přenos, který je u sexuálních delikventů obzvláště silný
- přispívá k přerušení skrytých pout k sexuálnímu zneužívání a ke ztrátě jeho erotického rozměru

- někdy se stává, že perverze je natolik silná, že utrpení překryje, a životně důležitou se stane pouze sexualita
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Sborník přednášek Sexuální zneužívání dětí

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 11:59:50

Přednáška ZVLÁŠTNOSTI V INTERVENCI A LÉČBĚ SEXUÁLNÍCH DELIKVENTŮ Z KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH ORGANIZACÍ
Mitchell Whitman
Bellingham, Velká Británie

- pachatel jen zřídka se zneužíváním skončí a dosáhne snížení rizika recidivy bez odborného zásahu
- sexuální delikventi, kteří jsou členy křesťanských církví a náboženských organizací, často zneužívají své pozice a systému názorů k udržování sexuální úchylky
- některé možnosti efektivní intervence a léčby u těchto jedinců:
1. Jednat podle oficiální politiky, postupu a zákonných požadavků.
2. Očekávat, že šok a popření budou častými reakcemi na tvrzení a odhalení oběti. Při konfrontaci pachatele musíme být připraveni na popření, zlehčování, lži apod. Pamatujme na to, že falešných obvinění je málo, ale přesto existují. Nezlehčujme to, co sexuální delikvent provedl. Tím bychom mohli hrubě podcenit ničivé účinky takového činu na oběť a nereflektovat skutečnou závažnost deviantních vzorců pachatelova chování. Zároveň však pachatele, který projevuje lítost, neodsuzujme a neodmítejme. Pachatel potřebuje naši odbornou podporu k tomu, aby mohl dělat to, co je správné, spravedlivé a obnovující.
3. Primární rolí terapeuta je vést pachatele k zodpovědnosti za jeho chování. Pachatel sice nemusí být plně zodpovědný za rozvoj svojí deviace, ale je zodpovědný za změnu svého škodlivého chování.
4. Soucit může vést k opakování. Prostor k nezbytné lítosti a přiznání. Doznání a lítost za abusivní chování znamená obrat od špatného ke správnému. Lži, překroucení a mlčenlivost jsou největšími pachatelovými zbraněmi, které slouží tomu, aby se neodhalila pravda. Zpověď, modlitba a odpuštění pachateli, který má výčitky svědomí a slibuje, že "to již nikdy neudělá", jsou dobrým začátkem. Přesto však musí proběhnout intervence a dlouhodobá terapie.
5. Zachovat si neutralitu a být opatrný ve "stranění". Jakékoliv tvrzení musí být pečlivě a objektivně prozkoumáno.
6. Role obhájce by měla být omezená. Obhájci často pachatele podporují k tvrzení o nevině, protože cítí, že by mohli případ vyhrát. Ve svém výsledku to poškozuje pachatele, protože není nucen k vyhledání pomoci.
7. Sledovat a podporovat léčebný proces.
8. Spiritualita může být důležitou aktivitou pachatele.
9. Informovat církevní obec.
10. Získat podporu pro primární oběť/i. Nezapomínejme na oběť a nikdy ji neobviňujme z toho, co se stalo. Chraňme její právo na tajemství.
11. Získat podporu pro sekundární oběti, pro členy rodiny.
12. Znovuzařadit pachatele do rodiny. Pachatelé sexuálního zneužití představují i po léčbě riziko pro děti.
13. Může být zapotřebí zasáhnout do členství v církvi.

Zpět na “ZNEUŽÍVÁNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti