Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Témata zaměřená na prevenci sexuálního zneužívání (SZ) dětí, ale i zneužívání a sexuálního násilí obecně, výpisky z knih a brožurek o SZ, hlubší souvislosti a vazby na jiná témata, chybné počiny v osvětě. Kazuistiky zneužitých dětí, nejsou-li součástí pojednání, patří do subfóra Životní příběhy.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 13:59:23

René Milfait

KOMERČNÍ SEXUALIZOVANÉ NÁSILÍ NA DĚTECH


Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2008
Vazba: Brožovaná
Počet stran: 216


Kniha se zabývá jedním z nejpalčivějších problémů současné doby - fenoménem prostituce, pornografie a obchodu s dětmi. Objasňuje souvislosti základních pojmů, nabízí spolehlivé poznatky o stěžejních aktérech a aspektech této mnohovrstevné problematiky a zpracovává a reflektuje ji interdisciplinárním způsobem. Autor se orientuje na praxi. Poskytuje poznatky o obětech i pachatelích, příčinách jevů, preventivních opatřeních a iniciativách. Současně seznamuje čtenáře se zkušenostmi, doporučeními a strategiemi mezinárodních i národních organizací v této oblasti.

Publikace je určena především sociálním pracovníkům a dále studentům, psychologům, příp. policistům, soudcům, státním zástupcům, lékařům, pastoračním pracovníkům a žurnalistům.


Obrázek
odkaz a zdroj: www.sleviste.cz

Na můj vkus kostrbatý název - toto terminologické sousloví bych vždy uváděl jako Komercionalizované sexuální násilí na dětech. Kniha mne příjemně překvapila novostí některých informací, se kterými jsem se v jiných odborných knihách dosud nesetkal. Poutavé jsou zprávy o bývalém zločineckém "gangu" WOnderland - výrobců a distributorů DP včetně konkrétních údajů o jejich osudech (nedobrých).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:00:09

Výpisky z kapitoly DEFINICE A FORMY

- Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) - každé užití dítěte k sexuálnímu účelu za finanční nebo jinou odměnu
- rozlišujeme tři formy:
1. obchod s dětmi
2. dětská prostituce
3. dětská pornografie

Definice (dle mezinárodní organizace ECPAT - End Child Prostitution in Asian Tourism)

OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI
- definice OSN z roku 1994 o obchodu s lidmi:
"...obchodování je nelegální a utajované převážení osob přes státní hranice se záměrem přinutit je k sexuálně a ekonomicky vykořisťujícím činnostem, které přinášejí zisky zprostředkovatelům, obchodníkům, zločineckým syndikátům; s tím jsou těsně spojeny následující nelegální aktivity: nucená domácí práce, falešné sňatky a vnucené adopce."

DĚTSKÁ PROSTITUCE
- je vymezena jako "jednání nebo nabízení služeb dítěte k provádění sexuálních aktů za peníze nebo jakoukoli jinou odměnu"

DĚTSKÁ PORNOGRAFIE
- je definována jako "jakýkoli obrazový nebo textový materiál, který používá děti v sexuálním kontextu, obrazová pornografie je vymezena jako zobrazení dítěte při výslovné sexuální činnosti skutečné nebo simulované, nebo vystavování pohlavních orgánů pro sexuální uspokojení uživatele; zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu; zvuková pornografie je definována jako používání jakýchkoli zvukových prostředků užívajících dětský hlas, skutečný nebo simulovaný, za účelem sexuálního uspokojení uživatele, a zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu"

- zločiny proti lidskosti: znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, přinucené těhotenství, donucená sterilizace nebo každá jiná forma sexuálního násilí srovnatelné závažnosti, jiné nelidské činy podobného druhu, pomocí nichž se působí úmyslně velké utrpení nebo těžké poškození tělesné neporušitelnosti nebo duševního či tělesného zdraví

Úmluva Rady Evropy ke kybernetickému zločinu vymezuje pojem dětská pornografie jako pornografický materiál, který vizuálně zobrazuje:
a) nezletilou osobu zapojenou do explicitně sexuálního chování
b) osobu, která se jeví jako nezletilá, zapojenou do explicitně sexuálního chování
c) realistické obrazy představující nezletilou osobu zapojenou do explicitně sexuálního chování

Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi:
"Obchodováním s lidmi se rozumí najímání, doprava, transfery, ukrývání nebo přijímání osob pod hrozbou či za použití síly nebo jiných forem nátlaku, únosem, lstí, podvodem, zneužitím pravomoci nebo situace bezbrannosti či za použití poskytnutí nebo získání peněz nebo prospěchu k získání souhlasu pro ovládání osoby jinou osobou za účelem vykořisťování. Vykořisťování zahrnuje minimálně vykořisťování prostitucí jiných nebo jinými formami sexuálního vykořisťování, nucenou prací nebo službami, otroctvím nebo praktikami podobnými otroctví, nevolnictví či odstraňování orgánů."

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie:
a) Prodejem dětí se rozumí úkon nebo transakce, při nichž kdokoli, jednotlivec nebo skupina, předá někomu jinému dítě za úplatu či jinou protihodnotu.
b) Za dětskou prostituci se považuje využívání dítěte k sexuálním aktivitám za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu.
c) Dětská pornografie je chápána jako jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečných či předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách nebo jakékoli zobrazování pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.
Prodej dětí je dále konkretizován jako:
a) Nabízení, získávání, zprostředkovávání či poskytování dítěte k dětské prostituci.
b) Výroba, distribuce, šíření, dovoz, vývoz, nabízení, prodej či držení dětské pornografie k výše uvedeným účelům.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:00:53

Výpisky z kapitoly RIZIKOVÉ DĚTI, RIZIKOVÉ FAKTORY A SITUACE

- rizikové faktory: ekonomická chudoba, osobní zkušenost se sexuálním zneužitím, diskriminace, perzekuce, nerovné postavení dívek a chlapců ve společnosti, všechny formy interpersonálního a organizovaného násilí, rozšíření infekce HIV/AIDS, dysfunkční a selhávající rodina, vzestup kriminality a nedostatečné naplňování práv dítěte
-pokud nestojí v popředí činu tělesné násilí, nýbrž svádění nebo přemlouvání, disponují děti řadou schopností a dovedností, které je mohou před sex. zneužíváním chránit (umějí říkat ne, utečou, brání se, neuchovávají žádné tajemství, nedají se zastrašit)
- obětní typy - padnou do oka kvůli oblečení nebo proto, jak vypadají, chovají se zvlášť nevinně a důvěřivě, děti s malou sebedůvěrou, s malým vědomím vlastní hodnoty, cítí se osamocené, emocionálně nejisté, tělesně, duševně nebo duchovně zanedbané, jimž se dostává málo náklonnosti, potvrzení, uznání, pozornosti, tělesného kontaktu, mají málo přátel
- zvláštní vztah k pachateli a velká důvěra v jeho osobu
- nerespektování práv dítěte a jeho nevěrohodnosti jako svědka před soudem
- rizikové děti často žijí ve čtvrti nevěstinců, v blízkosti oblastí s vysokou koncentrací mužů bez závazků, děti pracující na ulici v neformálním sektoru, děti s postižením a děti uprchlíků
- rizikové situace: návštěva veřejných toalet, návštěva bazénů a koupališť, v prostředcích hromadné dopravy, volný pohyb dětí kolem škol, v parcích a jinde, aniž by rodiče znali jejich časový plán a místo pobytu, útěk dítěte z dětského domova, odjezd na brigádu
- nebezpečí představuje také všudypřítomná sexualizovaná reklama a nevhodná mediální prezentace fenoménu sexu i prostituce, poměrně snadný přístup dětí na webové stránky s pornografií
- riziková rodina: chybí v ní odpovědnost naplňovat rodičovskou roli, domácí násilí a dlouhodobý stres, má nedostatečnou strukturu a je sociálně izolovaná, na pokraji společnosti (subkultura), rodiče nedocházejí s dítětem na pravidelné preventivní lékařské prohlídky nebo často mění praktického lékaře, rodiče tolerují záškoláctví dítěte, rodiče vykazují známky závislého chování
- děti mohou být svedeny v každém věku , strategie přiblížení a svádění se přizpůsobují právě věku dítěte
- osobně laděné vábivé metody - pachatel si předem zjistí, co bude fungovat nejlépe (dítě má přání, které mu pachatel "rád" splní...)
- jsou i rodiny, kde se sex. zneužívání vyskytuje už po více generací
- čím méně jsou potřeby dítěte doma uspokojeny, tím většímu nebezpečí je dítě vystaveno
- hledá náhražku za chybějící něhu a péči, a proto často vyhoví a podvolí se sex. přáním dospělého
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:01:34

Výpisky z kapitoly VYKOŘISŤOVÁNÍ DĚTÍ V PROSTITUCI A PORNOGRAFII

- dítě je sváděno k perverzní formě "lásky"
- jeho psychický vývoj je narušen
- ač se staly oběťmi, cítí vinu a bezcennost a utíkají od rodiny
- prostituci, kterou vnímají jako nejhlubší sebeponížení, používají k tomu, aby posílily pohrdání sebou samými
- zároveň tím vyjadřují mstu, zlobu a strach nahromaděné vůči těm, kdo byli příčinou jejich situace
- děti, které jsou na útěku od rodiny nebo z ústavního zařízení, nutí k prostituci ekonomická nouze, potřeba přežít
- emocionální nouze - děti hledají bezpečí, blízkost, důvěrný vztah, uznání, pomoc, pozornost, náklonnost a lásku a jsou ochotny za to dát k dispozici své tělo a svou sexualitu
- později poznávají, že takové vztahy jsou frustrující, že je emočně neuspokojují a že ani nemají delší trvání
- nakonec sáhnou po placeném sexu - náhradním uspokojením mají být peníze
- děti se mezi sebou definují hlavně podle věcí, které vlastní
- v pozadí je touha po bezpečí, uznání, přijetí a strach, aby nezůstaly stranou
- obstarávání peněz na omamné a psychotropní látky..., které zase pomáhají vydržet život v prostituci - život se pak točí kolem "jedu" a peněz na něj
- nejčastějšími oběťmi jedinci na útěku z dětských domovů..., děti bez dokončené povinné školní docházky
- jednou z příčin prostituce - nepochopení rodičů, popř. širšího sociálního prostředí, v kombinaci s odlišnou sexuální orientací u chlapců
- děti vědí, že krást se nemá, a proto volí prostituci jako způsob, jak vydělat peníze
- i přes pocit nelibosti a zhnusení ze sebe samých mají věci pod kontrolou
- jsou i případy, kdy děti volí programově komerční sex jako způsob cesty do "lepší společnosti"
- vysoce nespokojené s vývojem své osobní cesty, subdeprivované nebo deprivované
- touha po moci, majetku slávě a snaze uspět za každou cenu - pro tyto cíle je dítě schopné udělat všechno, takže "obětuje duši prodejem svého těla"

- prostituce u dívek
- u dívek je známější heterosexuální prostituce
- čtyři fáze, ve kterých se dívky dostávají na prostituční scénu:
- první krok - naverbování, získání důvěry ve spolehlivost kuplíře - provozovatele - zprostředkovatele
- druhá fáze - vyšší stupeň přivlastňování děvčete, majetnické chování kuplíře, postupná sociální izolace dívky
- třetí fáze - kontrola oblečení, obutí, vzhledu, jídla, nákupů, telefonických hovorů...
- čtvrtá fáze - dívka se stává obětí, kuplíř a případně další osoby požadují sex zdarma, kdykoli a kdekoli, dívka se přesvědčuje, že sex a peníze jsou lepší než návrat domů a život v rodině
- děvčata provozují prostituci na bázi dobrovolnosti pro peníze nebo pro zvýšení svého sebepojetí jako bytovou nebo privátní prostituci
- nejvíce rozšířena na ulicích, v salonech a v bytech
- už v raném dětství tak dívky vnímají skutečnost, že jsou sexuálními objekty
- nezažijí lásku, péči, důvěru, přijetí a bezpečí bez omezení, pomoc, oporu, blízkost, vřelost a ochranu
- dítě neví, kým je, nemůže rozvíjet svou identitu a v pubertě pak nemá základ pro snášení psychického napětí a požadavků vnějšího světa
- při selhání rodiny nastupuje silný vliv prostitučního prostředí
- za to, že nebyly milovány, se dívky často stydí
- chtějí muže ovládat a mít nad nimi moc - ostatně u sexuálního zneužívání jde o mocenský vztah, zejména když se děje v rodině, kde je dítě emocionálně, právně, existenčně a vývojově závislé
- vztah s matkou má velký význam - je-li narušen, dívka nemůže dozrát k sebepřijetí
- děvčata se chtějí stát dospělými bez dospělých
- zvnitřňují vztah se svými rodiči z doby, kdy byly ještě slabé a bezmocné
- tento vztah přenášejí do vztahu s ostatními dospělými, tím si vštěpují rozdíl mezi mocí dospělých a vlastní bezmocností a akceptují ho v tom, že jsou dále zneužívány
- zkušenost nelásky z rodin,odcizení vlastní sexualitě, nestabilita podmíněná vývojem v pubertě, převzetí nechtěných norem a přivyknutí atakům - to vše si odnášejí do prostitučního prostředí, kde musí fungovat jako objekty

- vykořisťování chlapců v prostituci
- podle místa, kde je nabízena, se rozlišuje mezi chlapci na ulici, barovými prostituty a tzv call-boys
- kept boys - ti, kteří bydlí delší dobu u jednoho zákazníka
- vstupní i průměrný věk stále klesá
- většina z nich se prodává jen několik roků
- po několika letech jsou už pro zákazníky nezajímaví
- heterosexuální forma - dívka se chce zbavit panenství
- homosexuální prostituce - salonní prostituce v gay klubech, prostřednictvím eskortní služby, nově i ve veřejných domech jen pro homosexuální klienty a pouliční prostituce - častější, věnují se jí chlapci v nouzi
- prostituční činnost romských dětí v areálu plaveckého bazénu v Podolí
- tzv. dobrovolná chlapecká prostituce se vyznačuje tím, že mladíci vyrůstali nebo dosud žijí v rodinách bez otce nebo se silnou dominancí jednoho z rodičů, či v jinak dysfunkční rodině
- chlapci v homosexuální prostituci většinou nemají tuto orientaci
- nebezpečí nákazy pohlavními chorobami

- dětské prostituci předchází dětská pornografie a naopak
- děti většinou znají jména sexuálních turistů a poznají je podle aut
- děti mluvily o přátelských vztazích s pravidelnými zákazníky často s určitou hrdostí
- uváděly také přesné údaje o tom, kdo je nabízí a jak probíhají kontakty se zákazníky
- v rozhovorech označovaly detailně přání sexuálních turistů: především orální a anální styk nebo vzájemné masturbování, musí análně zavádět předměty
- užívaly pro svá líčení německé vulgární výrazy
- chlapci se o sexuálních praktikách vyjadřovali uvolněněji než dívky, ale všechny děti ztišovaly hlas, když šlo o detaily, a mnohé dívky plakaly
- všichni mluvili otevřeně o násilí, kterého se na nich sexuální turisté dopouštějí
- policisty děti nevnímaly jako přátele a pomocníky, spíš se bály jejich brutality a diskriminujícího chování
- přátelské vztahy měly děti většinou jen v prostředí prostituce, proto při rozhovorech označovaly dospělé prostituující a kuplíře za přátele
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:02:20

Výpisky z kapitoly SIGNÁLY A NÁSLEDKY CSEC

- porušení tělesné integrity dětí má závažné psychické, sociální, mravní i duchovní následky
- komerční sexuální zneužívání (SZ) působí na dítě dlouhodobě stresově, zasahuje jádro osobnosti dítěte - psychická smrt osobnosti, když úplně selže sebeúcta a sebehodnocení
- narušení vztahu dítěte k sobě samému
- SZ deformuje pojetí společenských norem a morálky a představuje rizikový faktor pro rozvoj sociálně-patologického chování (prostituce, promiskuita, všechny formy závislosti, agresivní chování vůči druhým nebo vůči sobě, sebevražedné pokusy nebo dokonané sebevraždy)
- následky jsou tím hlubší, čím mladší bylo dítě postižené SZ, čím déle SZ trvalo, čím více ataků se odehrálo a čím byly brutálnější
- záleží na tom, jak závažné formě SZ bylo dítě vystaveno, v jak těsné citové vazbě se svým zneuživatelem dítě žilo a zda našlo/nenašlo podporu ve své rodině a v nejbližším okolí
- negativní dopad mají vleklá soudní řízení a reviktimizace dalšími pachateli
- oběti SZ mají problémy s chováním, které se podle projevu rozdělují na interní a externí
- děti s internalizovaným chováním mívají sklon se izolovat a nekomunikovat s ostatními, bývají úzkostné, samy sebe vidí negativně, identifikují se s rolí oběti, opakovaně se dostávají do situace týrání a zneužívání, podřizují se, vyskytují se u nich somatické potíže, poruchy příjmu potravy
- děti s externalizujícím chováním (hlavně chlapci) mohou být agresivní, nepřátelské, destruktivní, provokativní, násilnické a negativistické, chování nese znaky sexualizace a mohou mít sklon k mučení nebo zabíjení zvířat
- všechny oběti nejsou poškozeny stejnou měrou - některé trpí trvale, jiné dočasně
- symptomy závislé na věku dítěte
- u zneužitých předškolních dětí (0-6 let) to bývá především strach, děsivé sny, regrese, internalizující a sexualizované chování
- u dětí školního věku (7-12 let) navíc problémy ve škole a nezralé, hyperaktivní nebo agresivní chování
- jedinci ve věku 13-18 let mívají deprese, somatické problémy a sklon k sebevražednému chování
- stahují se do ústraní, utíkají z domova, chovají se promiskuitně a podléhají alkoholu, omamným a psychotropním látkám
- někdy se psychická zátěž rozvíjí teprve s narůstající kognitivní zralostí či s prvními (sexuálními) partnerskými zkušenostmi - sleeper-efect (dočasně nečinný efekt)
- strategie zvládání
- posttraumatická stresová porucha - charakterizuje ji vyhýbavé chování a vegetativní labilita, projevuje se jako bouřlivá emoční a behaviorální krizová reakce, záblesky opakovaného prožívání traumatické události ve snech nebo ve vnucujících se živých vzpomínkách v nečekaných situacích (flashbacky), v pocitech otupění či necitlivosti, v zúžení emocí nebo ve zvýšené dráždivosti a citlivosti na nepatrné podněty
- dítě se vyhýbá situacím, komunikaci, myšlenkám a pocitům připomínajícím trauma, odcizuje se, je úzkostné a depresivní, má problémy se spánkem, sebevražedné myšlenky a psychogenní amnézii
- disociativní porucha - komplexní psychofyziologický proces, při kterém dochází k částečné nebo úplné dezintegraci psychických funkcí, porucha vědomí - rozpad jeho integrity, problém identity a vnímání okolí
- disociační posttraumatická amnézie - ztráta paměti, která vznikla v jasném vztahu ke stresujícím událostem
- základním procesem disociace je "rozštěpení" psychické jednoty, dislokace pocitu "já" a jeho složek, jejich "odcizení", oddělení od vlastních duševních pochodů a od těla
- posttraumatický proces obsahuje 4 faktory:
1. traumatická sexualizace
- nepřiměřený posun sexuálních postojů dítěte
- dítě používá sexuální chování k manipulaci druhých
- strach ze sexu
- chybně chápaná vlastní sexualita
- nutkavé, předčasně zralé sexuální chování, promiskuita, prostituce, sexuální dysfunkce
2. zrada
- ztráta důvěry v rodinu, zejména v matku
3. bezmocnost
- různé fobie, deprese, poruchy příjmu potravy, útěky, zneužívání alkoholu a drog
4. stigmatizace
- dítě se stydí za svou situaci a bojí se, že vše bude prozrazeno
- přičítá si za zneužívání vinu
- uvědomuje si, že společnost toto chování odsuzuje, cítí se odlišné a má potíže se sebehodnocením, vztahy s lidmi a s uplatněním
- výstižný popis: "... prázdné obličeje dětí, za nimiž se skrývá bolest, zloba, hnus - vůči všemu a všem -, které jako mor zaplní každou skulinku dítěte..."

Následuje popis specifických následků SZ v obchodu s dětmi, prostituci a DP, které zde rozpisovat nebudu (hodně se to opakuje).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:03:46

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ I.


Podkapitola FORMY POPTÁVKY PO DĚTECH

- existuje několik odlišných forem poptávky, které jsou založeny na různé motivaci, vycházejí od rozmanitých aktérů a mají za následek rozdílné způsoby zneužívání a vykořisťování
1. zákaznická (primární) poptávka vychází od lidí, kteří aktivně nebo pasivně vyhledávají sexuální služby dětí
2. odvozená (zprostředkovaná) poptávka pochází od těch, kteří chtějí mít z této transakce zisk
- mezi dítě a zneuživatele vstupuje prostředník
3. předvídaná (zpozorovaná) poptávka - děti a jejich rodiny předpokládají, že poptávka někde existuje, a z nejrůznějších příčin ji vyhledávají
- nabídka tvořící poptávku
- často sehraje roli sebeklam nebo to, že oběť přemluví jiná osoba
- určitý stupeň nátlaku a snadný přístup k mechanismům, které umožňují zneužívání
4. umělá poptávka je definována jako příležitost těžit z motivace, která není klasifikována jako poptávka

- mechanismy, které fungují v sexuální turistice, se mohou lišit, ale motivace osobního uspokojení (zákaznická poptávka), zisku (zprostředkovaná a umělá poptávka) nebo ekonomických výhod (předvídaná poptávka) zůstávají v podstatě stejné

- 4 hlavní prvky poptávky:
1. kdo vytváří poptávku
2. proč to dělá
3. co se snaží získat
4. jak se snaží svou poptávku uspokojit


Podkapitola CHARAKTERISTIKA PACHATELŮ

- značně rozšířeno klišé o perverzním podivínovi
- ve skutečnosti ale neexistují vnější znaky, podle nichž by mohl člověk poznat muže, kteří sexuálně zneužívají děti
- existují také pachatelky
- rozšířené předsudky a falešné představy
- pachatelé se ke svým obětem chovají velmi mile a zdvořile
- ve společnosti, v literatuře i na internetu usilují o obraz "pravých přátel dětí"
- jsou organizováni, vydávají své časopisy, využívají inzeráty, jsou výborně informováni o právní stránce věci
- přistupují velmi šikovně na dětské způsoby myšlení, postoje a očekávání a rozumějí tomu, jak s dětmi zacházet
- člověk na nich jejich úmysl nepozná
- vyskytují se velmi různé typy pachatelů s rozdílnou motivací a způsobem postupu
- pachatelé většinou využívají dětskou potřebu lásky, závislosti a důvěry
- nejde jen o uspokojení sexuálních potřeb, ale především o touhu po moci a podrobení - děti jsou pro ně ideální oběti
- pachatel plánuje příležitosti, jak by se mohl pozdější oběti bez podezření přiblížit
- mnozí zákazníci jsou pedosexuálové
- další skupinou zákazníků jsou muži, kteří jsou sexuálně orientováni na své vrstevníky, ale uplatňují i své pedosexuální sklony - chtějí nezávazně prožívat svou sexualitu nebo si prostřednictvím peněz koupit (sexuální) moc nad lidmi
- přibližovací taktika "učinit zvědavým" se nahrazuje používáním pornografického materiálu
- konfrontace s pornografií je přetěžování, se kterým se dítě může sotva vyrovnat
- aby posílili úspěch svého svádění, používají pachatelé často DP
- těmito "názornými pomůckami" se u dítěte snižuje práh zábran
- vlastní natáčení videofilmů, ve kterých stále více dostává místo obscenita, přičemž se postupuje s velkou opatrností a hranice studu jsou snižovány pozvolna
- zajištění emocionální podpory, uplácení dárky nebo penězi, namlouvání a líčení falešných sexuálních norem, využívání dětské zvědavosti, výhrůžky a použití tělesného násilí
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:04:29

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ II.


Podkapitola MOTIVY A CÍLE PEDOSEXUÁLŮ

- sama skutečnost, že někdo je sexuálně vzrušován dětmi, ještě dostatečně neobjasňuje, proč k zneužívání dochází
- otázka, proč může řada konvenčních zábran a ochranných úprav selhat a co umožňuje další krok k provedení činu
- zvlášť nebezpečné kombinace osobnostních rysů:
1. nedostatečné sebeovládání
2. snížená schopnost kontroly sexuálních a agresivních impulsů
3. sklon k zlostným výlevům
4. bezohlednost
5. opakované "krachy" v oblasti vztahů, školy nebo povolání
- neumějí dostatečně zvládat své krize a konflikty
- osobnosti nestabilní, zaostalé nebo stojící na okraji společnosti a sociálně málo integrované, lidé s psychickými onemocněními
- snížit či vyřadit zábrany může ale také životní situace
- svoji roli hraje také společenský souhlas s násilím všeobecně, nebo chápání rodiny jako prostoru, kde vládne otec, jako soukromého vlastnictví mužů a jako absolutně chráněné oblasti

- 3 druhy motivů:
A. nesexuální motivace
- primární motivace spočívá v hledání emocionální náklonnosti
- existuje skutečné emocionální pouto mezi pachatelem a obětí
- sexuální uspokojení je sekundární
- charakteristickou formou zneužívání je hlazení

B. sexuální vykořisťování
- primární motivace spočívá ve vyžití fyzické sexuality
- jsou-li blokována alternativní sexuální jednání s vrstevníky
- zneužívání se děje impulzivně
- nejdůležitější složka sexuálního vykořisťování ve fyzickém uspokojení
- anální a vaginální pohlavní styk a masturbace
- oběťmi spíše starší děti, uplácení a svádění

C. sexuální agrese
- vyžití fyzické sexuality, primární motivace ve vylévání hněvu
- děti jsou nejzranitelnější, protože představují nejvhodnější bezmocné cíle
- neexistuje žádné nebo jen minimální pouto k oběti
- vykořisťování oběti pomocí užití agrese je primární, pomocí sexuálního naplnění sekundární
- absence pocitů viny
- nediferencované používání dětí k vybití hněvu
- pohlaví oběti je pro pachatele méně důležité než to, že jím může disponovat
- činy zneužívání (SZ) se mohou dít s fyzickým poraněním oběti

- 4 předpoklady, aby mohlo dojít k sexualizovanému násilí:
1.motivace - tři komponenty: emocionální kongruence, sexuální vzrušení prostřednictvím dětí, blok
2. překonání vnitřních zábran
3. překonání vnějších překážek
4. zabránění možnému odporu dítěte

- mnozí usvědčení pachatelé byli sami jako děti oběťmi násilí
- většinou byla rodinná situace, ve které vyrůstali, velmi napjatá
- chlapci se cítili osamoceni, odmítnuti a nemilováni
- tyto rané negativní zkušenosti v nich vyvolaly pocity bezmoci a méněcennosti i nenávist a zlobu
- sexualizované násilí páchané na dítěti dává pachatelům pocit moci, dominance a kontroly
- pachatelé mají poškozenou identitu pohlavní role, cítí se nejistí ve vyjádření své sexuality a neumějí dobře zacházet s konflikty v mezilidské oblasti
- psychický obranný mechanismus oběti - identifikace s agresorem
- aby oběť sama před sebou nestála jako slaboch, přejímá roli silného a mocného pachatele
- skoro u všech je narušen pocit vlastní mužské hodnoty
- perverzní symptomy jsou většinou pokusem, jak si kompenzovat své sebeprožívání
- předpokládá se, že prostřednictvím DP se u některých mužů probouzejí nové sexuální potřeby, které by se jinak nerozvinuly
- (podle Dirka Bangeho) někteří pachatelé byli sami obětí SZ nebo přinejmenším sledovali, jak byla jejich matka nebo sourozenci sexuálně zneužíváni - chlapec si podle toho bere příklad z chování pachatele
- blok - někteří muži jsou blokováni ve své schopnosti uspokojovat své emocionální a sexuální potřeby ve vztazích s dospělými
- pedosexualita (něco jiného než pedofilie, pozn. Pl) má odbourávat strachy, které mají tito muži z žen a z dospělých
- pedosexuálové si tak udržují psychickou rovnováhu a žijí dále sociálně nenápadně
- pedosexualita má také funkci zbavovat osobnost konfliktů z raného dětství
- jiný názor vychází z toho, že pachatelé prožili jako mladiství frustrující první sexuální zkušenosti nebo nenašli přístup k vrstevníkům
- volí proto děti jako náhradní objekty, které jim mají v této oblasti dopomoci k úspěchu
- někteří muži, kteří jsou sexuálně fixováni na děti, přednostně volí povolání, ve kterých mají k dětem snazší přístup - podle okolností jsou to vychovatelé, sociální pedagogové, učitelé (např. Kasz, Plyšáček,... - ne, to tam zatím nepíší), lékaři, dětští lékaři (myslím, že ideálem pro GL zaměřené zejména na dívčí genitál, je obor dětský gynekolog - pozn. Pl.) nebo dokonce faráři
- na vztahu k oběti se často projevují problémy a fantazie, nenaplněná přání a neřešené konflikty
- potřeba pozornosti a uznání, pocit zhrzení a odmítnutí nebo usilování o sebeúctu, identitu a potvrzení mohou dohnat člověka až k tomu, že se dopustí sexualizovaného násilí
- samotná potřeba sexuálního kontaktu zpravidla k sexualizovanému násilí nevede

- sexuální zájem je proto méně významný než otázka, proč byl prosazen proti vůli dítěte, proč nebylo zúčastněné dítě partnerem, nýbrž obětí
- roli tak hrají:
1. přání a fantazie v souvislosti s prezentací sebe sama
2. konflikty v souvislosti s vlastní identitou
3. nutkání k opakování v souvislosti s pozorností, uznáním a vlastní důležitostí
4. msta
5. poškození na základě ponížení
6. selhání v souvislosti s domnělou spravedlností
7. výkon moci v souvislosti s dominancí
8. sociální ovlivnění

- pachatelům velmi nahrává neinformovanost veřejnosti, sólové přístupy řešení a rezignace okolí
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:05:49

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ III.


Podkapitola POKUSY O TYPOLOGII PACHATELŮ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ

- platí pravidlo, že ne každý, kdo zneužije malé dítě, je pedofil, a ne každý pedofil se dopouští násilí na dětech (Pozn. Pl.: líbí se mi, že začíná touto větou)

- 3 typy lidí, které se dopouštějí sexuálních násilných činů na dětech:
1. nepoučení - jednají často na základě nedostatečných informací o "správné" sexuální výchově
2. opoždění - zůstali vězet v jakékoli rané fázi sexuálního zrání, jejich sexuální praktiky (a často i vystupování) jsou dětinské
3. sadisté - kochají se strachem nebo bolestí druhých, tím obracejí své vlastní - dřívější - pocity bezmoci v pravý opak

- pedofily přitom najdeme ve všech třech skupinách, nebo také v žádné
- jsou to "nenápadní" lidé, kteří vedou život jako každý jiný
- pachatelé jednají úmyslně a ke svému záměru přistupují se lstí, obezřetností a fantazií
- často rafinované metody přibližování a svádění
- strategie zneuživatele dětí závisí na jeho vlastním životním příběhu a na určitých narušených fázích jeho psychického vývoje
- podle těchto vývojových fází určuje Max H. Friedrich různé skupiny pachatelů

Infantilní pachatel
- jedná se o skupinu osob, které zůstaly uvězněny ve stadiu sexuálního vývoje ve věku "předvádění" a na stupni her otec-matka-dítě
- obvykle v tomto raném vývoji prožili intenzivní sexuální stimul, který nevědomě uložili a k němuž se ve své fantazii stále znovu vracejí
- silná sexualizace z raného dětství, která vznikla skrze manipulaci s genitáliemi
- navozuje velmi často situace, které se dítěti nejprve jeví jako neškodné, k sexuální stimulaci mu stačí, aby viděl dítě nahé
- přání vidět "live" nahé děti a jako další je pak fotit a nahrávat na video
- pachatel pozvolna usiluje o odbourání dětského studu a odmítání
- báze důvěry
- děti jsou - při otevřené hře - vyzvány, aby před kamerou zaujímaly sexuální pózy
- někdy "hry na svazování" - sadomasochističtí pachatelé přitom spojují agresi, často v symbolizované formě, s infantilní sexualitou

Oidipovský pachatel
- představují osoby, které v psychickém vývoji zůstaly vězet v té fázi, v níž si chlapci a děvčata uvědomují rozdíl mezi pohlavími a v níž projevují silný zájem o rodiče opačného pohlaví
- tato fáze vývoje je dnes často narušena rozvodem - duševní bolest na celý život
- odměňuje dítě zvláštní náklonností a tím dosahuje odbourávání dětského studu
- tato "zvláštní náklonnost" není nic jiného než rituál svádění

Pubertální pachatel
- vykazují typickou homofilní fázi silné pudové sexuální síly, která je určena zvědavostí a chutí na sexuální odhalení
- přibližování se tělu doprovází strach a napětí a s tím spojené fantazie, formuje se sexuální osobnost
- vzniká intimní blízkost, která není primárně zaměřená na genitální sexualitu
- zůstane-li člověk v této fázi, tzn. nepodaří-li se mu rozvinout zralou sexualitu, bude se stále znovu pokoušet o to, aby k uspokojení svých sexuálních přání vytvářel erotické prostředí pubertálního věku
- velkou roli hraje kouzlo zakázaného
- přitom si je tento typ pachatele nejméně ze všech vědom své viny
- ve skutečnosti zůstal zapleten do konfliktů vlastní puberty, asi nikdy neodboural strach z přiblížení se druhému pohlaví

Adolescentní typ
- hledání identity, identifikace a intimity u mladistvého je formováno sexuálními představami
- v tomto věku dochází ke spojení sexuálního pudu a asexuálního vztahu, tedy neprožité, fantazijní sexuality s prožitou
- je to věk necking a petting, forem sexuálního přibližování, ve kterých jde o něhu, odhalování vlastních tělesných funkcí a zvědavost na reakce protějšku
- kouzlo spočívá ve zkoušení, v ustrašené zdrženlivosti, v nejistotě, jak daleko lze zajít
- lidé, kteří zůstali psychicky fixováni na tyto vývojové fáze, budou vzrušení prvních sexuálních kontaktů po celý život opakovat

Typ profesor Higgins
- nazván podle postavy z muzikálu My Fair Lady
- je to "vševědoucí", dominující muž, který je o sobě a o svých názorech tak přesvědčen, že má za to, že nikdo kromě něho by nemohl lépe uvést nezkušené mladé děvče do sexuality
- rád přebírá roli učitele, který vykládá o světě dospělých a inscenuje prostředí pro svádění
- nabízejí atmosféru, která se zdánlivě rovná "světu snů"
- hájí se skoro vždy tím, že by dítě nebo mladistvý měli být rádi, že ho (obviněného) poznali, protože jen on zná pravou dospělost a sexualitu a uměl ji naučit
- tímto ospravedlňováním zanechává za sebou oběť za obětí, konzumuje a la Don Juan jednu "partnerku/partnera" za druhou/druhým bez emocionální účasti
- využívá přitom touhu oběti po náklonnosti, resp. skutečnost, že oběť přiměl k povolnosti nedostatek lásky
- bez milosti zneužívá děti, u kterých zapůsobí domýšlivé vzezření a které samozřejmě nemají možnost srovnání

Duševně nemocný pachatel
- na základě psychotického vývoje vykazují nedostatečné zábranné, kontrolní a řídící mechanismy
- trpí často bludem
- není schopen vnímat ani věk, ani vývoj dětské oběti
- je nevypočitatelný a oběť zneužívá podle svých krutých fantazií

Senilní pachatel
- relativně velký počet pachatelů
- roli hraje často ochabující sexuální potence, pro niž musí dítě sloužit jako stimul
- focení obnažených nebo nahých dětí

Nevypočitatelný pachatel
- zneužívá děti a mladistvé spontánně i zcela cíleně
- pachatel je ve své osobnostní struktuře i ve své motivaci neprůhledný
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:06:41

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ IV.


Podkapitola OTÁZKA RECIDIVY

- významnými faktory, které zvyšují riziko recidivy, jsou podle dosavadních poznatků:
1. pedosexuální dispozice (pozn.P: zřejmě má na mysli pedofilní orientaci, to slovo "pedosexuál" vážně nějak neumí používat)
2. antisociální porucha osobnosti
3. předchozí stíhání
4. více trestných činů, vyrůstání v nápadné rodině
5. pachatel byl jako dítě tělesně týrán
6. předčasně ukončil svou terapii
7. měl více než jednu oběť
8. upřednostňuje jako oběti chlapce
9. zneužívá cizí děti


Podkapitola OBRANNÉ STRATEGIE PACHATELŮ

- jen nepatrné procento pachatelů přiznává sexuálně deviantní chování
- pachatelé jsou vůči vyšetřovatelům, soudním znalcům a terapeutům ve výhodě, protože se mohli dlouhou dobu připravovat na možné odhalení
- často mohli ovlivňovat oběti a okolí
- obvyklými reakcemi podezřelých na obvinění a konfrontaci jsou zapírání, obrana, popírání, bagatelizování nebo ospravedlňování, výmluvy, zavádění, přesouvání viny nebo lži
- brání se převzetí zodpovědnosti za svůj čin - tzv. systém odmítání zodpovědnosti
- zneuživatelé děti omezují, přemlouvají a vystavují je tlaku
- nutnost rozlišování mezi různými typy pachatelů
- hledisko oběti - snaha ušetřit oběť opakovaných výpovědí tím, že pachatel převezme zodpovědnost
- odmítání zodpovědnosti ze strany pachatelů lze klasifikovat 6 stupni vědomého popírání, které má sloužit pozitivní, působivé, defenzivní sebeprezentaci:
1. popírání
2. jiný výklad
3. odmítání nebo snižování vlastní zodpovědnosti
4. odmítání viny
5. minimalizace negativních následků
6. znehodnocení zdroje kritiky

- popírání:
1. sexualizovaného násilí
2. fantazií a plánování
3. vlastní zodpovědnosti a viny
4. škodlivosti zneužívání

- zneuživatelé se kvůli silnému morálnímu opovržení a trestněprávním následkům zvláště obávají důsledků odhalení, např. ztráty partnerky, dětí, členů širší rodiny, práce, příjmu, pověsti a svobody
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:07:13

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ V.


Podkapitola DĚTI JAKO PACHATELÉ

- prostřednictvím retrospektivního zkoumání dospělých pachatelů sexuálních trestných činů se zjistilo, že značná část už v mladistvém věku prokazovala deviantní zájmy a chování
- asi 30 procent dotazovaných pachatelů uvádí sexuálně agresivní chování před 9. rokem věku
- sexuálně deviantní mladiství jsou ve srovnání s jinými dětmi a mladistvými zřetelně poškozeni
- nedůvěřiví, izolovanější a zdrženlivější v sociálním kontaktu
- mají sklony k přeceňování a samolibosti nebo naopak trpí nízkým sebevědomím
- rodiče vnímají negativně
- subjektivní bezmocnost, kterou se děti často snaží překonávat pomocí agresivních fantazií a představ
- později mohou být agresivní způsoby chování sexualizovány
- čím mladší jsou děti, které vykazují sexuálně agresivní způsoby chování, tím zřejmější je souvislost s vlastní traumatizací
- z hloubkových rozhovorů vyplynulo, že při tom, když si pedosexuálové volí svůj objekt, se odrážejí podmínky (rané) dětské socializace

- 3 skupiny:
1. vyrůstání v rodině za jasně traumatizujících podmínek
- jejich první zkušenosti s jinými dětmi vedly k prožitku bezmoci
- pochybnost o příslušnosti ke skupině mužského pohlaví i o jejich mužnosti
- upřednostňují chlapce, jejichž život prokazuje podobné deficity, tím umožňují uspokojení vlastních nenaplněných potřeb a kompenzují v tomto kontaktu vlastní nejistoty
2. rané přetížení
- museli potlačit dětské potřeby a přání ve prospěch toho, že fungovali jako náhradní partneři
- následkem byla nepřiměřená očekávání
- tyto pedosexuály přitahují zejména chlapci, kteří vyjadřují jejich přání
- v identifikaci se jim umožňuje "být konečně jednou dítětem"
3. vyrůstání v rodinných systémech, které byly jasně hierarchicky strukturovány podle pohlaví
- hlavně se zde demonstrovala síla, nezávislost a převaha nad ženami
- tyto pedosexuály přitahují dívky, jejich dětské vyzařování a disponovatelnost
- ve vztahu k nim se mohou cítit silní, dominantní a mocní

- děti, které sexuálně zneužívaly, dříve častěji opatrovaly osoby, u nichž byly známy sexuální ataky - tím pravděpodobně došlo k tomu, že byly vystaveny nepřiměřené sexuální socializaci
- vícekrát ukončily a přerušily vztahy se svými matkami
- ventilovaly zátěžové situace sexuálně, disponovaly malými strategiemi zvládání
- oba rizikové faktory - nepřátelská mužnost a neosobní pohled na sexualitu, zvyšují pravděpodobnost sexualizovaného násilí
- schopnost empatie oproti tomu působí jako ochranný faktor
- empatie zabraňuje, aby se násilné fantazie převáděly do jednání
- prožité uspokojení nebo uklidnění skrze dominanci
- traumatizace a odmítání v původní rodině a také nepřítomnost otců podporují rozvoj obrazů hypermaskulinní mužnosti
- neosobní pohled na sexualitu znamená, že sexuální zkušenosti se oddělují od vztahů a emocionální angažovanosti
- tento jev je u chlapců v pubertě značně rozšířený
- jestliže se chlapci v rodinách naučili, že potřeba útěchy a náklonnosti vede k odmítnutí, domnívají se, že jim sexualizace krátkodobých vztahů - jako výraz emocionálních potřeb - poskytuje bezpečí
- pro terapii sexuálně deviantních mladistvých je potřeba bezpečná, dlouhodobá nabídka vztahu, aby bylo možné zpracovat deficity v afektivně-mezilidské oblasti, které jsou popsány dokonce jako kriminogenní faktory
- vedle dospělého modelu znásilnění se vyskytuje také model prostituce, kdy dítě prostřednictvím dárků přiměje podstatně mladší dítě k tomu, aby na sobě nechalo provádět sexuální manipulace

- souhra 3 charakteristik v psychodynamickém významu:
1. porucha vztahu matka-dítě
- v interakčním stylu matek, které byly v dětství často sexuálně zneužívány, je mnohdy možné pozorovat, že aktivně odmítají vztah spojený s jemně svůdnými gesty
- pro jejich děti nastupuje erotizovaná interakce na místo těchto chybějících emocionálních vztahových zkušeností
2. partnerské konflikty spolu s fyzickým násilím se bez zábran ventilují před očima dětí
- to dovoluje prolomit hranice mezi fantazií a realitou
- obranné strategie skrze identifikaci s obávanými dospělými agresory
3. chybí pozitivní otcovská postava
- impulzivní ztráty kontroly (alkoholismus, hráčská závislost, násilí) otců slouží jako negativní příklad, který formuje identitu
- otec, který ve své nekontrolovatelnosti potvrzuje "tajnou moc žen" a zároveň "nutnost" agresivní demonstrace moci

- sexuálně agresivní impulzivita v dětské věku je tedy víc než jen symptom v rámci poruchy sociálního chování
- je výrazem hluboké vývojové, vztahové a rodinné patologie
- předčasná a bezohledně projevená sexualizace těchto dětí je většinou následkem traumatické vztahové zkušenosti s blízkými vztahovými postavami
- tyto děti využívají dosažení pocitů rozkoše a projevení moci vůči slabšímu a bezmocnějšímu dítěti jako strategii, aby si kompenzovaly strach a vytvořily blízkost
- v sexuálním útoku proti jinému dítěti se v koncentrované formě projevují internalizované (zvnitřněné) traumatické zkušenosti zanedbávání, nerespektování, porušování hranic a impulzivního jednání, jimž byl dětský agresor ve svém vztahovém okolí vystaven
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:07:59

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VI.


Podkapitola ŽENY JAKO PACHATELKY

- popírání pachatelství žen - sexualizované násilí se neslučuje s názory na to, jak se ženy chovají vůči dětem
- opakovaně jsou popisovány matky, které manipulovaly s genitáliemi svých malých synů nebo pomáhaly při uspokojení sexuálních potřeb těžce postižených potomků
- pachatelky mohou v zásadě jednat stejně násilně a krutě jako muži
- podíl žen - pachatelek 10 - 15 procent - lze však předpokládat, že je toto číslo větší

- příčiny:
1. jsou chlapci, kteří zamlčují zkušenost sexualizovaného násilí nebo vyprávějí, že si to užili, aby chránili své mužské sebechápání
2. existují dívky, které se domnívají, že jsou "nestvůry", neboť jsou sexuálně zneužívány ženou, přičemž byly ale vždy varovány před muži
3. dívky mají strach, že se z nich stanou lesbičky nebo už jimi jsou
4. veřejnost o tom nehovoří a pedagogové nemyslí na ženy jako pachatelky
5. ženy mají také více možností, jak sexualizované násilí utajit, je jim přiznáván větší, intenzivnější a přirozený tělesný kontakt s dětmi, takže ani intimní úkony na těle dítěte nebudí podezření

- formy SZ (zkratka ve výpiscích "SZ" - sexuální zneužívání) podobné jako u pachatelů
- následky mohou být traumatické
- existují také pachatelky, které pachatelé - muži nutí, aby dívky a chlapce sexuálně zneužívaly nebo se podílely na činech muže - spolupachatelky
- to, co se dítěti může nejprve jevit jako hra, jsou ve skutečnosti vědomě používaná sexuální jednání, která žena partnerovi nabízí jako perverzní sexuální praktiky
- často velká závislost na mužích a strach z jejich odmítnutí
- matky, které se z nedostatku pochopení nebo odvahy "pouze" dívají stranou, schválně přecházejí všechny signály, jež dítě v nouzi vysílá
- špatná sociální situace rodiny - SZ dítěte někým, kdo stojí mimo, se chápe jako menší zlo vzhledem k lákavým materiálním možnostem, dárkům, cestám
- vyvíjejí stejně jako pachatelé myšlenkové modely, které jim umožňují, aby své chování legitimovaly, bagatelizovaly, ospravedlňovaly nebo omlouvaly
- primárně sexuální motivy, jindy jde pachatelkám hlavně o to, aby sexuálním způsobem uspokojily celou řadu svých emocionálních potřeb
- výraz závisti - dospělé pachatelky závidí dívkám a chlapcům jejich živost a snaží se ji znehodnotit nebo zničit
- zneužívající matky považují tělo svých dcer za rozšíření nebo prodloužení svého vlastního těla, a tak nedodržují tělesné hranice
- pachatelky pocházejí z různých sociálních vrstev a mají nejrůznější vzdělání
- vyhledávají svou oběť vědomě a využívají taktické manipulace, aby dítě sexuálně zneužívaly a aby zabránily odhalení

Milenka
- zneužívá předpubertální nebo pubertální chlapce a definuje to jako "vztah lásky"
- vnímá svou oběť jako "zamilovaného", který ji nemůže zranit jako dospělý muž
- většinou sama zažila sexuální nebo jiné násilí
- chlapce nahlíží jako přítele nebo partnera
- zneuživatelky ale především své oběti sexualizují
- říkají, že chlapec chtěl sex, že je předčasně zralý
- "vykořisťují" jejich probouzející se sexuální zájem, přirozenou zvědavost, zmatek, lichocení a mazlení
- žena okouzluje, uplácí a svádí, ale dává vinu chlapci

Spolupachatelka
-spolupachatelky nebo také pachatelky pod vlivem muže jsou alespoň na začátku nuceny zneuživatelem - mužem, aby se podílely na SZ dítěte
- ženy se nacházejí v takové závislosti na muži - pachateli, že reagují jako vězeňkyně
- některé pachatelky ukončují SZ, když jsou odděleny od mužského spolupachatele, mnohé ale zneužívají nezávisle dále kromě vlastních dětí také děti cizí

Zatížená pachatelka
- v první řadě ženy, které byly v dětství samy sexuálně zneužívány, často velmi těžce, velmi dlouho a už ve velmi raném věku
- volí většinou své vlastní děti, které jsou ještě velmi malé
- při úsilí, aby měla dítě pod kontrolou, může být velmi agresivní
- především se snaží dítěti sugerovat spoluvinu na SZ
- často znovu inscenují vlastní zkušenost zneužití v dětství
- když se žena sama stává mocnou, vládnoucí pachatelkou, prožívá pocit vlivu a zdá se, že si může zjednat tělesné uvolnění
- vlastní dotčenost nesnižuje zodpovědnost za vlastní činy
- sama byla zneužita, musí přece vědět, jaké to je
- zkušenost oběti ale nechrání před tím, aby člověk sám vykonával násilí

Atypické pachatelky
- vědomě si hledají zneužívající muže nebo patří k výlučně ženské pedosexuální skupině
- velká část těchto žen ze západní Evropy
- mnohé z nich vdovy či rozvedené a obvykle cestují za dětskou prostitucí ve dvou
- na rozdíl od mužů nemají organizovanou infrastrukturu - jsou nuceny navazovat kontakty na ulici, což je riskantnější
- další podskupinou jsou ženy, které se dopouštějí SZ ze strachu před ním - jsou to matky, které mají obrovský, panický strach, že by jejich dítě mohlo být zneužito
- tato panika se stupňuje k hysterii, v níž se denně nejpodrobněji dotazují dítěte, kontrolují každý kontakt a stále mu vyšetřují genitálie, aby určily stopy domnělého zneužívání
- tyto způsoby chování mají pak samy charakter zneužívání

- společné ukazatele:
- velmi nízké sebevědomí
- zkreslení obrazu dítěte
- vnímají svou oběť jako mrzutou a nadměrně přítulnou
- tvrdí, že se jejich dítě velmi zajímá o sexualitu
- obelhávají se v tom, že dítě sexuální aktivity chtělo
- líčí své dětství jako perfektní, svou matku jako ideální, a to i přesto, že jejich dětství bylo spíše zatíženo a vyznačovalo se vysokým stupněm emocionálního zneužívání
- tyto ženy se musely jako dívky starat o emocionální, praktické a často také sexuální potřeby rodičů
- byly zanedbávány a týrány
- neexistovalo žádné mazlení kromě toho, které probíhalo v rámci zneužívání
- byly samy už v raném věku obětí SZ
- žádná z těchto žen (pozn.P: nevím, z jakého vzorku) nezakusila pozitivní vztah k dospělému mužskému partnerovi -ani v dětství, ani jako dospělá žena
- srovnávací skupina žen (pozn. P: nekriminální), které měly také těžké dětství a zkušenosti se SZ - na rozdíl od pachatelek se ale v jejich blízkosti vyskytovaly pozitivní dospělé osoby, často učitelé, jež je podporovaly a poskytly jim pomoc
- ženy ze srovnávací skupiny měly alespoň jednu osobu, která se o ně zajímala
- SZ je tabuizované téma a v mnoha rodinách je stále tabu i téma sexuality
- potom je odhalení SZ pro mnohé rodiny "ostudou" a ani příbuzní je právě kvůli hanbě nenahlásí
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:08:38

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VII.


Podkapitola PACHATELÉ V PŘÍPADECH PORNOGRAFIE S DĚTMI

- pachatelé se snaží vybudovat s dítětem vztah důvěry nebo zneužít již existující vztah důvěry
- posilují závislost dítěte a zkouší jeho schopnost odporu, jeho psychickou stabilitu a emocionální potřebnost

-zvláštní znaky v případech DP:
- pachatelé vyhledávají kontakt s potencionálními oběťmi, přičemž se angažují v pedagogické oblasti a v oblasti volného času dětí, jiní si budují image přátel dětí
- často dětem předkládají pornografický materiál (také s DP), aby násilným činům dodali zdání normality a aby děti zmátli
- nutí děti, které už pornograficky vykořisťují, aby získávaly další děti
- inscenují činy před kamerou, k dalšímu matení dětí slouží masky, zahalování nebo kostýmy
- násilí, které se vykonává na dětech, nelze vždy na dokumentačních materiálech rozpoznat, resp. pachatelé je záměrně zahalují
- děti povolné po požití omamných a psychotropních látek a léků
- některé děti pachatelé nutí, aby zneužívaly jiné děti - pomocí vytvořeného materiálu jsou vydíratelné a tím donuceny k mlčení, vědomí vlastního "spolupachatelství" posiluje nátlak na utajení a plodí další strachy - děti se bojí, že budou samy obžalovány
- v některých případech pachatelé oběti indoktrinují pomocí náboženských představ, rituální činy

- neexistuje žádný "typ" dětského pornografa nebo "typ" hanobitele dětí

-pozn.P.: Poté následuje detailní rozbor kauzy kolem tzv. WOnderlandu - tzv. operace "Katedrála" (1998), včetně detailních popisů pachatelů, jejich činnosti, triků, podvodů a zatčení. Zde se tomu (zatím) věnovat rozhodně nebudeme.

- poptávka po DP pramení částečně z charakteristického znaku pedosexuálů, totiž z neodolatelné touhy shromažďovat
- vedou si rejstřík dětí, které zneužili
- mnozí trvají na tom, aby se jejich jednání s dětmi natáčelo
- DP může plnit různé účely
- slouží sexuální stimulaci pedofilů
- protože dítě je časově "zmrazeno", je film pro pedofily stále aktuální
- pedosexuálové využívají DP také k tomu, aby odbourávali zábrany dětí, o které se ucházejí
- mnozí vyvinuli přesnou techniku, jak manipulovat s pocity dětí
- vědí, že filmy probouzejí zvědavost a zprostředkovávají dojem, že předvedené věci jsou tolerovatelné
- video jako donucovací prostředek, pomocí něhož dětské oběti varuje stylem: "Když mě už nepřijdeš navštívit, ukážu tento film tvým rodičům
- komerční hodnota, kterou má jako směnné zboží mezi pedofily, i jako "horké zboží" pro překupníky (pozn.P.: psáno r. 2008, Ksoft nyní referuje o něčem jiném)
- není jednoduché najít na internetu DP
- pachatelé k distribuci využívají nejčastěji veřejné FTP servery
- umístění složek s fotografiemi nebo digitálními videi se rychle mění
- zájemci obdrží od nabízejícího odkaz elektronickou poštou
- odkazy na tento materiál si pak vyměňují také při živých internetových diskusích
- problematická otázka, kde je hranice mezi uměleckým aktem a pornografií
- dílo lze označit za pornografické v okamžiku, kdy je jeho prvotním záměrem vyvolat pohlavní vzrušení
- tuto charakteristiku beze zbytku splňují snímky, na nichž je zobrazeno ztopořené mužské přirození či dívky a ženy v explicitních polohách
- za explicitní lze pak považovat skutečnost, že jeden z hlavních záměrů snímku je zobrazení zevních pohlavních orgánů
- vyšetřovatelé objevili fotografie, na kterých jsou jen samotné dívky, nejčastějšími jsou fotografie a videa s orálním sexem, pohlavní styk, někdy i skupinový
- méně častými bývají dokumenty, na kterých s mladými dívkami souloží jen o něco málo starší chlapci
- většina snímků zejména z Ruska a Ukrajiny, dále z Rumunska, zemí bývalé Jugoslávie, Japonska a některých zemí západní Evropy
- původ snímků lze určit podle některých detailů - např. podle zásuvek, titulů knih v knihovně,... (pozn.P.: Ksoft píše i o jistých "tricích", kdy pachatelé záměrně aranžují cizojazyčné časopisy ap.)
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:09:15

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ VIII.


Podkapitola PEDOSEXUÁLNÍ TURISTÉ

-někteří sexuální turisté sahají po dětech jen "příležitostně" - pedosexuální turisté jsou naopak fixováni výhradně na děti
- v jihovýchodní Asii dospělí prostituující působí jako (malé) děti
- dětsky vypadající ženy zprostředkovávají mužům pocit moci a síly
- dochází k přenosu zdánlivě hluboce usazených frustrací z evropských žen
- v pedosexuálním turismu se skrývají mužské strachy ze selhání a impotence
- aspekt zneužití popírají a hovoří o "sexu s dětmi"
- o dovolené jsou vzdáleni sociální kontrole a myslí si, že mohou uskutečňovat své sexuální fantazie a mocenské choutky
- přání někoho přemoci, o někom rozhodovat a touha po nadvládě
- motivy, které člověk doma nemůže nebo nechce realizovat
- neobvyklé sexuální praktiky
- pachatelům chybí vědomí viny
- namlouvají si, že tamní ženy a děti "to" mají rády tak, jak to odpovídá jejich společnosti a tradicím, neboť domácí muži s nimi zacházejí zrovna tak
- sexuální turisté se v této roli chápou jako bosové

- typy sexuálních turistů (dle G. a M. Grandt a P. va der Let, 1999):
1. análně-sadistický typ - usiluje o moc, vztah pán - otrokyně, má tendenci ponižovat
2. orálně-regresivní typ - touží po náklonnosti, protože se necítí dostatečně milován, usiluje o trvalejší vztah
3. schizoidní typ - má strach z lásky, usiluje většinou o sexualitu bez citů a závislosti, které se bojí
4. deficitní typ - hledá u své partnerky vlastnosti, například mládí a krásu, které on sám nikdy neměl nebo už nemá
5. typ se zábranami - hledá sexuální kontakty, prožití potlačených pudů
6. falický sexuální atlet - je pyšný na svou potenci, nemá špatné svědomí, zastává názor, že každá žena, která si ho směla užít, našla něco, z čeho může žít po zbytek života

- motivace:
1. většina vyhledává krátký sexuální kontakt, aby udělali dojem
2. kupují si z pohodlnosti na delší dobu prostituující osoby, které jsou stále k dispozici
3. mnohý hledá životní partnerku
4. ti, kteří "do toho spadli" - např. ztráta kontroly díky alkoholu

- motiv, že mohou mít kdykoliv sex s libovolným počtem žen, mohou se chovat pasivně a nemusí za své jednání přebírat žádnou odpovědnost
- podle studií, které zkoumají základní orientaci postojů a způsobů chování, vykazují západní sexuální turisté společné rysy
- charakteristické základní vzory:

SVĚTOBĚŽNÍK
- většinou mladší typ nebo ještě v procesu (vysokoškolského) vzdělávání
- dávají přednost neprofesionálním prostituujícím osobám
- mladé ženy, které ho nemají rády tolik kvůli penězům, ale které jsou fascinovány jeho osobou (také eroticky)

TYP ORIENTOVANÝ NA POŽITEK (HÉDONISTA)
- silně egocentrický a promiskuitní
- charakterističtí svými častými, většinou velmi krátkými sexuálními kontakty
- prostituujícího nevnímají jako osobu, nýbrž ji výlučně chápou ve funkci "zařízení k vykonání služby"
- lidé toužící po moci, akt podrobení, někdy mučení malých, bezmocných děvčat
- prostituující osoby používají navzájem proti sobě
- hédonisté se chtějí o dovolené "projevit jako prase" , nastupují ve skupinách

NEDOSTATEČNÝ (NEBO INSUFICIENTNÍ) TYP
- muži, kteří neodpovídají skrytě akceptovaným, popř. všeobecně ceněným osobnostním kritériím
- nejdůležitější stigmatizující nedostatky se týkají jejich tělesného vzhledu
- častěji se ale jedná o podivíny, samotáře nebo o ty, kteří se cítí ženami odstrčeni nebo zklamáni
- také mnozí zklamaní manželé
- sexuální praktiky, které se v jejich zemi pokládají za stigma nebo za zakázané (homosexualita, sex s násilím), nebo kteří jsou odmítáni vlastní přítelkyní či manželkou

PSEUDOMANŽEL
- více zastoupeny věkové skupiny starší 40 let a více než ženatých je zde rozvedených, svobodných a ovdovělých mužů
- hledá péči, chce být baven, obstaráván a obsluhován
- "manželství" s prostitutkami zpravidla jen předstíraná
- často disponuje statusem "rezidenta"

- sexuální dovolená přináší převratnou změnu - unikání z normality
- vysoká promiskuita
- enormní ekonomický mocenský rozdíl mezi těmi, kteří poptávají, a těmi, kdo se nabízejí
- někteří se i chlubí, že měli sex s dítětem
- důvody pro sexuální zneužívání nezletilých dívek - touha mít sex se zvláště mladými, pocit větší volnosti v uskutečňování svých sexuálních přání, člověk může dostat všechno, co chce
- pedosexuální turisté se chovají ještě bezohledněji, násilněji a nezodpovědněji než ti, kdo své kontakty omezují na dospělé osoby v prostituci
- hledání partnerství a emocionální blízkosti
- analyzovaný vzorek (německy mluvící muži): průměrný věk 37 let (nejmladší 22 let, nejstarší 70), mnoho podnikatelů, ze všech příjmových vrstev, spíše relativně blahobytné poměry, 71 procent sovobodní, otci ve 29 procentech
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:10:16

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ IX.


Podkapitola KLASIFIKACE PACHATELŮ CSEC PRO DIAGNOSTICKOU A TERAPEUTICKOU PRÁCI

- u fixovaného typu pachatele (primární sexuální zájem o děti) se jedná o člověka, jehož pedosexuální zájmy sahají až do vlastní adolescence
- tyto lidi vzrušuje nevinnost, otevřenost a dětský vzhled
- sexuální fantazie a myšlenky jsou fixovány výlučně na děti, většinou určitého pohlaví
- údajně si hluboko ve svém nitru přejí zůstat dětmi a tomu připodobňují své chování a zájmy
- stávají se sami ve vztahu k oběti dítětem, nebo přijímají určitý druh rodičovské role
- kvůli pocitům nedostatečnosti, méněcennosti, strachu nebo viny se vyhýbají partnerům stejného věku
- jejich osobnost je nezralá
- takový člověk už během puberty pociťuje, že je jiný než ostatní, že jeho sexuální sklony směřují k dětem
- také cítí, že jeho úmysly a činy okolí neakceptuje
- velmi silná snaha přizpůsobit se, tzn. nebýt za žádnou cenu nápadný
- vyhledává blízkost dětí a ochranu před společností, ve které žije
- nejlepší ochranou je společenská vážnost, proto má tento typ pachatele nezřídka strmou profesní kariéru
- to vysvětluje, proč mezi pachateli, kromě toho, že tyto profese mají snadný přístup k dětem, jsou učitelé, dětští lékaři, sociální pedagogové nebo duchovní

- u regresivního typu pachatele patří primární sexuální orientace vrstevníkům
- jeho pedosexuální zájmy vznikají teprve v dospělosti a jsou následkem zátěží, stresů, sporů a manželských krizí
- mají dostatečnou příležitost k sexuálním vztahům s vrstevníky
- rozvíjejí se u nich pocity nedostatečnosti, je otřesena jejich identita, obraz sebe sama a obraz sexuálního výkonu
- oběť je zde druhem náhražky dospělého
- zážitky neúspěchu s dospělými partnery
- jejich primárním cílem většinou pohlavní styk s oběťmi
- nedostatečné schopnosti zvládat konflikty
- většinou dívky a starší děti
- na rozdíl od fixovaného typu se jeví jako lépe léčitelní, vykazují větší schopnost lítosti a menší počet obětí
- jejich kriminální chování nemusí být trvalé
- důležité podněty k činu u těchto pachatelů přicházejí z rodinné dynamiky
- u incestu - na počátku je úzký vztah k otci výhodou, později musí dcera matku ve všem nahradit a je ve svých svobodách enormně omezena

- pachatel incestu - zneužívá děti a mladistvé uvnitř jádrové rodiny
- ochota k nahlášení malá - široká šedá zóna
- incestní chování sahá od nadměrné citové angažovanosti vůči dítěti až ke vztahu mezi dítětem a dospělým, který je zcela orientovaný na sex
- u fixovaného pachatele incestu hraje rodinná dynamika nepatrnou roli
- jedinou odlišností od zneužívání mimo rodinu je snadnější přístup k dětem
- u regresivního typu pachatele incestu stojí v centru rodinná dynamika
- většiny incestních činů se dopouští tento typ pachatele
- jen zřídka déletrvající sexuální zájmy o děti
- sexualizované násilí je následkem poruchy ve fungování rodiny

- sexuální kontakty pod nátlakem jsou činy, u kterých stojí v popředí svádění, přemlouvání a využití situace
- pachatel se více či méně šikovně snaží přimět děti k sexuálnímu jednání
- u takových pachatelů je v pozadí činů touha po náklonnosti a tělesném kontaktu
- silné tendence popírat tyto činy a uvádět, že je dítě přijímalo se souhlasem
- často si přejí dětskou oběť jako objekt lásky, zavazují oběti vůči sobě, získávají, resp. podplácejí si je pozorností a péčí, odměňují je prostřednictvím uznání a chvály

- sexuální kontakty s násilím - tělesné násilí, zastrašování a využívání bezmocnosti
- u vykořisťujícího činu pachatel vidí oběť jen jako objekt k uspokojení
- agrese se používá jako prostředek k cíli
- u sadistického činu je násilí erotizováno
- týrání, ponižování, strach, trýznění, nouze nebo utrpení - zde nespočívají ve hněvu a zlosti, nýbrž jsou nutnými předpoklady pro sexuální vzrušení a sexuální uspokojení
- cílem je zranění, potrestání a úplné ponížení oběti
- uskutečňuje fantazie, vícenásobně si přehrává činy v představách a přesně je plánuje
- užívají předměty a zbraně

Pozn. Udivuje mne, že se autor ani nezmínil o tom, že tzv. fixovaný typ pachatele je klasický "kriminální pedofil".
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:10:55

Výpisky z kapitoly SEXUÁLNÍ VYKOŘISŤOVATELÉ X.


Podkapitola KLASIFIKACE PACHATELŮ CSEC PRO VYŠETŘOVÁNÍ

- je velmi důležité blíže objasnit a více zkoumat chování pachatele před prvním zatčením
- úplnější přehled o celkovém spektru chování
- jak dochází k sexuálním činům s dětmi a jak probíhají
- cílem je pomoci objasňovat podezření, lépe rozumět chování těchto lidí, pátrat po dalších možných obětech a především úspěšně zajistit důkazy a vytvářet koncepce prevence


- PACHATEL MOTIVOVANÝ SITUACÍ má své sexuální partnery také v oblasti dospělých
- pachatelem ho činí vhodná příležitost, často spojená s určitou radostí z experimentu
- nejde o skutečnou sexuální preferenci dětí
- nejrůznější, většinou komplexní motivy, stres nebo nejistota
- volí často bezmocné a jednoduché oběti
- může docházet také k proviněním vůči starým, postiženým nebo nemocným lidem
- další dělení:

- sexuálně vychýlený typ
- disponuje nízkým sebevědomím a nepatrnými možnostmi zvládání konfliktu
- děti jsou náhražkou
- základním hlediskem pro volbu oběti je většinou jednoduchá dostupnost, často z vlastní rodiny
- donucení i násilí
- pornografie spíše s dospělými, pokud se nalezne DP, jedná se často o zachycení vlastních činů

- bezskrupulózní vykořisťovatelský typ bez mravního uvažování
- využívá a zneužívá vše a každého ve svém okolí
- SZ je součástí jeho obecného vzorce chování v každodenním životě
- lže, klame, krade, využívá zpravidla donucení, ale také svádění u cizích nebo známých dětí
- v rozhodnutí k činu je velmi impulzivní, zřídka sexuálně deviantní
- nejvíce ohroženou skupinou jsou pubertální děti
- s nepatrnými schopnostmi empatie
- jednání podle motta "dovoleno je to, co se líbí"
- vykazují psychopatické tendence a nezřídka ztělesňují "přátelského souseda od vedle"

- typ zážitkového pachatele sexuálně nerozlišujícího
- miluje změnu, potřebuje příjemné vzrušení z toho, co je nové
- v sexuální oblasti je ochoten vyzkoušet všechno
- zabývá se svými fantaziemi s plným požitkem
- bez zábran promiskuitní, častý konzument prostituujících
- je spíše sběratelem zkušeností a objektů a méně se zajímá o vztahy
- důvodem zneužívajícího jednání je izolovaná vztahová neschopnost, popř. strach ze vztahu
- jeho touha po potvrzení je často doprovázena nutkavými nebo rituálními rysy
- hledá zážitky, které ještě neměl, aby oklamal prázdnotu života bez vztahů
- je mistrem racionalizace
- roli u něj hraje domněle nepatrné nebezpečí nákazy
- dětské oběti volí také z nudy
- není u něho nic jisté, neexistuje žádné "nikdy" a nebo "nemyslitelné"
- v sexualitě se jedná o extrémně povrchního člověka
- lze předpokládat vyšší počet dětských obětí
- terapeutické možnosti jsou omezené

- společensky otřesený typ pachatele - ten kdo stojí stranou
- nápadní poruchami přizpůsobení, osobnosti a inteligence
- mají problémy s vyjádřením hněvu a zloby, jsou poháněni nahromaděnými pocity
- sexuální zájem o děti vychází ze zvědavosti a nejistoty nebo z impulzivních rozhodnutí
- psychické poruchy, občas zvlášť násilné činy
- děti, které padnou pachateli do oka - typy oběti


- SKUPINA FIXOVANÝCH PACHATELŮ se vyznačuje jednoznačnými sexuálními preferencemi dětí
- pevný vzorec sexuálního chování
- sexuální fantazie se týkají dětí
- činy nevznikají ze zátěží nebo nejistoty
- pachatelé jsou dětmi sexuálně přitahováni
- počet těchto pachatelů je jistě menší než těch, kteří jsou motivováni situací, počet jejich obětí je ale mnohem vyšší
- jsou známí vysokou mírou zapírání - svým dětským obětem připisují všechnu motivaci a iniciativu
- volí povolání, ve kterých mají přístup k dětem

- svůdce nebo pedosexuální (pedofilní) pachatel v úzkém smyslu
- ten se uchází o své oběti po delší dobu
- oběť svádí, postupně a trpělivě podrývá zábrany a odpor
- umí s dětmi mluvit, naslouchat jim, přizpůsobit se jim, identifikovat se s nimi, nebo oběť ovlivňuje svým postavením a autoritou úřadu

- introvertní pachatel
- vyznačuje se nedostatkem komunikačních dovedností
- není schopen děti svádět
- sexuální útoky nebo exhibicionistické projevy před dětmi, sexuální obtěžování po telefonu
- vyhledávají "alibi - manželství" neb vztah se ženou, která vychovává děti sama
- pachatel trvale sexuálně preferuje děti

- sadistický pachatel
- jeho sexuální vzrušení a uspokojení vyvolává působení tělesné nebo duševní bolesti, trýznění, reakce zoufalství, bezmocnosti a strachu oběti
- slibování, svádění a násilí
- zvláště vysoké riziko únosu a zabití oběti
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:11:55

Výpisky z části druhé INTERVENČNÍ STRATEGIE S JEJICH POŽADAVKY A DOPORUČENÍMI


Kapitola OPATŘENÍ V BOJI PROTI OBCHODU S DĚTMI

- koordinovaná opatření k potírání obchodu s dětmi
- zločin proti lidskosti
- aby mohla být ohroženým dětem zabezpečena úplná ochrana, musí se jim garantovat právní jistota
- oběti se nesmějí považovat za pachatele
- rozsáhlá ochrana svědka
- oběti musí být chráněny před návratem do země, ve které jim stále hrozí nebezpečí
- přiměřené odškodnění za prožité utrpení
- zřízení státních ohlašoven na národní a mezinárodní úrovni
- registrace případů usnadňuje pátrání po pohřešovaných dětech a jejich identifikaci
- zajistit přístup k informacím
- jedním z nátlakových faktorů je chudoba


Kapitola PRAVIDLA ÚČINNÉ POMOCI DÍVKÁM A CHLAPCŮM V PROSTITUCI

- nízkoprahová zařízení
- podpůrnému zacházení s chlapci brání rozšířené mýty: chlapci se mohou bránit, chlapcům SZ neškodí, chlapci zpracují zkušenost nejlépe tak, že na ni zapomenou, chlapci se skrze sexuální vykořisťování stávají homosexuály
- tematizace bezmocnosti vyvolává silnější snahy chlapců předvést se jako muži a popírat bezmoc
- poradenská pomoc rodičům
- přiměřená opora prostřednictvím vztahových osob
- vztahové osoby zneužitých dětí jsou ve značné míře zatíženy sekundární traumatizací
- poradenská místa a centra pomoci
- streetwork - speciální činnost sociálních pracovníků, kteří pomáhají potřebným přímo na místě - doslova na ulici - a tam i zasahují v krizových situacích
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 22.12.2015 14:13:27

Kapitola PILÍŘE A KRITÉRIA PRO POMOC V PŘÍPADECH DĚTSKÉ PORNOGRAFIE

Pilíř vědění a kvalifikace
- věda a výzkum
- eticky zodpovědná a terapeuticky doprovázená dotazování obětí
- obšírně vypracované výzkumy šedé zóny
- výzkumy o následcích a účincích konzumace dětské pornografie
- výzkumy, které poskytují informace o motivech a strategiích pachatelů
- vzdělávání, osvojení a zprostředkování vědomostí
- hluboké vědomosti o příčinách, následcích a psychodynamice sexualizovaného násilí na dětech a dětské pornografie
- nutnost uvážit zacházení s dokumenty o činu
- poznatky o strategiích pachatelů a o možných sítích kruhů pachatelů
- rozsáhlá ochrana oběti

Pilíř obrazy a dokumenty
- důležitost dokumentačního materiálu
- řešení, které respektuje aspekt ohrožení, jež materiál pro oběť představuje, i aspekt přiměřeného zacházení s obrazy a působení na ty, kdo s ním zacházejí
- celoživotní ohrožení existencí materiálů
- oběti se za tyto materiály stydí, jsou jimi vydírány či vydíratelné, je jim dokonce sugerováno aktivní spolupachatelství
- obrazy jako důkazní materiál
- funkce důkazního prostředku v trestním procesu
- existují-li dokumenty vypovídající o činu, nemusí se provádění důkazu opírat (jen) o výpověď dětí - svědků nebo dalších, nepřímo zúčastněných
- odsouzení obžalovaných je tím značně ulehčeno
- obrazy v procesu poradenství - pohled na pozorovatele
- ohrožení materiály, jejichž konzumaci nemohou oběti vzhledem k rozšiřování kontrolovat
- kromě toho musí však osoby, které poskytují podporu, reflektovat také vlastní zacházení s materiály a stanovit si jasný postoj
- "neviditelná" existence materiálů - když nejsou dokumenty k dispozici nebo nejsou vědomě prohlíženy, ale zůstávají v hlavě klienta a osob poskytujících podporu
Otázky:
- jak zachází pomáhající personál s tím, když si dotyčné děti nebo dospělí chtějí materiály prohlédnout
- jak je třeba zacházet s tím, jestliže se klient sám nebo s pomocí poradce vydá "pátrat" po materiálech
- spolupráce s kriminálními policejními úřady, které materiály shromažďují a dokumentují
- jaké účinky mohou tyto materiály vyvolat a jak je možno je zpracovat
- při veřejných zasedáních a v rámci dalšího vzdělávání je třeba dbát na to, aby se tyto dokumenty neukazovaly neuváženě nebo nepředkládaly informace o pozadí činů
- přinejmenším by se mělo zajistit, že oběti pornografického vykořisťování nebudou vystaveny všeobecné zvědavosti a že nebude odhalena jejich identita
- otázka, jaké účinky má (pravidelná) konzumace pornografických materiálů a materiálů s dětskou pornografií na páchání a bagatelizování sexualizovaného násilí na dětech a zda nebo nakolik přispívá k jeho rozšiřování
- ukazuje se, že znecitlivění a zdání normality, které může konzumace působit, má za následek efekt něčeho běžného, což snižuje zábrany pro vykonávání odpovídajících činů
- s internetem masivně narostlo pornografické vykořisťování dětí
- umožňuje to virtuální rozšiřování materiálů a intenzivní komunikace v této oblasti
- v případě pornografického vykořisťování dětí se nelze odvolávat na "svobodu názoru, slova a tisku"
- za rozšiřováním DP nestojí totiž žádná utlačovaná menšina, jak pachatelé sami sebe prezentují na veřejnosti, nýbrž organizovaná scéna

Pilíř zdroje
- profesionální senzibilita
- schopnost jednat citlivě s obětí
- vnímat ji jako osobnost
- vnímat její situaci a problémy
- být citlivý k náznakům a odkazům na možné pornografické materiály
- na základě kvalifikovaných vědomostí být schopen klást správné otázky
- osobní hranice těch, kdo poskytují pomoc
- stálá reflexe a zpracování

Pilíř společenské a politické rámcové podmínky
- vysoký trest není garantem důsledného trestního stíhání nebo přiměřené ochrany oběti
. zatímco pachatelé jsou často velmi dobře propojeni, koordinováni a mají náskok ve využívání nejmodernější techniky, je kriminální policie, zejména se zřetelem na trestné činy v internetu, až na výjimky nedostatečně vybavena
- činy sexualizovaného násilí na dětech jen zřídka oznamovány


Další kapitoly jsem již nepročítal, proto výpisky neposkytnu:
2.4. Příklady konkrétních projektů pomoci obětem v ČR
2.5. Projekty pomoci obětem v Německu
2.6. Právně závazná práva dítěte
2.7. Rozšířená opatření k ochraně dítěte před CSEC
2.8. Trestněprávní úprava
3.0. Závěrem - výzvy pro etickou reflexi


Tímto zakončuji oficiální část - zpracování výpisků, a můžeme začít diskusi k zajímavým nebo diskutabilním bodům.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

R. Milfait: Komerční sexualizované násilí na dětech

Příspěvekod Plyšáček » 16.1.2016 20:02:18

Z této knihy zde záměrně uvedu jednu z kazuistik - skutečný příběh.
Jednak aby měl člověk představu, co vše se může dít, jednak jako NÁZORNOU UKÁZKU toho, JAK SE o případech sexuálního zneužívání PÍŠE I V ODBORNÝCH PUBLIKACÍCH a co je stále ještě považováno za LEGÁLNÍ! Pokud by nějaký laik chtěl šířit moudra, co je a co není písemnou DP, co překračuje hranice morálky a pod. Všimněte si PŘÍMÉHO VYCHVALOVÁNÍ aktu SZ. Ačkoliv nezastávám takovýto přístup, respektuji autora knihy jako znalce problematiky i jeho právo na citace jiných textů. Jelikož jsou oba - autor citované knihy i autor jím citované knihy - v současnosti na svobodě, tento text ani jiní jejich kolegové sexuologové či soudní znalci NEPOVAŽUJÍ ZA DP.

Do psychiky pachatelů v oblasti dětské pornografie umožňují nahlédnout některé jejich výroky. Například Alexander Haide (2003) cituje ve své knize slova "principála"...
Minulý týden jsem byl v Berlíně, bylo to skutečně skvělé. Poznal jsem dokonce jednu pedo-komunitu (osoby, které si své vlastní děti vyměňují vzájemně k sexu, vyrábějí videa nebo se také zabývají "jen" získáváním, výměnou a obchodem s dětskou pornografií), 20 lidí. Nedávno jsem stál na nástupišti stanice ZOO, tam přijde jedna žena s malou dcerou a postaví se vedle mě. Dáváme se do hovoru a já flirtuji s tou malou. Najednou říká matka, že by bylo pěkné, kdybychom my tři dostali místa vedle sebe. Srdce mi poskočilo! Malá vypadala tak na čtyři, docela hubená, dlouhé hnědé vlasy, velké hnědé oči. Bylo jí ale už šest a jmenovala se Jasmin. Posadili jsme se potom v kupé s velkým prostorem, bavili se, vtipkovali a já jsem se stále snažil, abych měl tělesný dotek s tou malou. Lechtal jsem ji a tak. Matka byla miloučká, asi Berlíňanka. Pro ni to bylo všechno normální, protože jsem to nepřeháněl. Tu a tam šla matka kouřit. Pak jsem se posadil vedle malé a blbnul s ní.
Po chvíli řekla, že musí. Šel jsem tedy s ní, abych jí pomohl. My dva na malinké toaletě. Řekl jsem: "Tak půvabné kalhotky, s medvídkem." Ráda je ukázala. "Teď, nebo nikdy!" pomyslel jsem si. Řekl jsem jí, že taky musím. Postavil jsem se a ona byla přímo přitom. Měl jsem penis jen tak, nebylo co močit. Koukala se zájmem, zatímco já jsem si trochu pohrával a řekl jí, že teď budu onanovat. Měl bys ji vidět, jak byla totálně napjatá. Pak jsem jí slíbil, že při příštím čurání půjdu s ní. To zazářila. Vrátili jsme se zpět a hráli si dál. Matka byla zase pryč a opatřila pro mě něco k jídlu a pití. Samozřejmě jsem byl totálně nažhavený na to, že bude ještě muset.
Po nějakém čase matka kouřila a malá musela. Já samozřejmě s ní, ona na sedátku, hlavu přímo před mýma "koulema". Pak se zeptala: "Budeš onanovat?" Mohl jsem sotva něco říci, jednoduše jsem rozepnul zip a vyndal "ho". Totálně fascinována se podívala. Sebral jsem celou svou odvahu a zeptal se: "Chceš?" To byla šílenost. Vzala "ho" do ruky a já vedl její ruku. To bylo táááákové blaho (...) Po hodině šla matka kouřit poslední cigaretu před tím, než měly vystupovat, a my jsme šli ještě jednou na záchod. Stáhla si kalhotky až ke kotníkům a rozkročeně se tam posadila. (...) Nepotřebuji už vlastně žádné video, mám to všechno v hlavě. Mám teď také adresu matky. Tu bych si hned vzal.


Onen "principál" byl o rok později odsouzen k 6 letům odnětí svobody za organizované rozšiřování DP a SZ. Rovněž chci upozornit na to, že reakce jiných dívek by mohly být i opačného rázu a že nevíme, jak tuto minulou událost ona malá Berlíňanka hodnotí dnes.

Zpět na “ZNEUŽÍVÁNÍ”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti