Coming out pedofila - problematika

Témata zaměřená přímo na problematiku pedofilie - její diagnostiku, výzkum a terapii. Odborná pojednání na témata spojená s pedofilií, rady pedofilům i pedofilů mezi sebou navzájem, populárně-naučné články od členů (reakce na média jsou v GL tématech), výpisky z knih a odborných prací o pedofilii, vědecké studie, ankety.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3135
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1892 x
Oceněn: 6791 x

Coming out pedofila - problematika

Příspěvekod Plyšáček » 18.1.2017 11:55:01

NEDISKUSNÍ ODBORNÉ TÉMATICKÉ VLÁKNO ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU ODHALENÍ VLASTNÍ SEXUÁLNÍ VARIACE ZE STRANY PEDOFILA

Odborné články, studie a citace z literatury k tématu coming out pedofila.
Jakékoliv osobní názory, rady, příběhy a otázky pište do diskusního tématu ve fóru GL témata - Ostatní:
Coming out pedofila - názory, sdílení, diskuse

Obrázek
odkaz a zdroj: www.cbc.ca
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3135
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1892 x
Oceněn: 6791 x

Coming out obecně dle Wikipedie

Příspěvekod Plyšáček » 18.1.2017 12:19:23

Proces coming out obecněComing out je v širším smyslu označení procesu, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji menšinovou sexuální orientaci („coming out před sebou samým“ či tzv. „vnitřní coming out“). V užším smyslu se používá pro okamžik svěření jiným osobám, případně veřejnosti (tzv. vnější coming out). V nejobecnějším smyslu lze výraz použít i pro zveřejnění informace, která dosud byla utajována. Může se také užívat ve spojení s osobami nebo skupinami osob, které se rozhodly veřejně prezentovat své pohledy a názory obecně považované za odlišné od názorů společnosti.

Vnitřní coming out nejčastěji nastává v průběhu puberty, kdy se začíná nejvýrazněji projevovat lidská sexualita. Výjimečně však může přijít i v pozdějších fázích života.
Protože coming out přináší stres spojený s přijetím vlastní odlišnosti, v důsledku tzv. internalizované homofobie, bývá někdy předmětem činnosti svépomocných skupin mládeže či psychologického poradenství. Míra obtížnosti zvládnutí coming outu závisí jak na vnitřních dispozicích člověka, tak na prostředí, v němž žije, na přístupu lidí z nejbližšího okolí i na celkové společenské atmosféře. Vzhledem k věku, kdy nejčastěji k tomuto procesu dochází, může být někdy komplikován např. školní šikanou nebo obavou z ní. Udává se, že mezi mladými homosexuálními muži je zvýšené procento sebevražedných myšlenek i pokusů.

V užším smyslu se termín coming out používá pro okamžik, kdy se osoba se svojí orientací dobrovolně svěří jiným osobám (nejčastěji rodině, přátelům, známým, spolupracovníkům), veřejně ji deklaruje anebo svoji orientaci přestane tajit před svým okolím (tzv. „vnější coming out“). Proces coming outu nelze zaměňovat s outingem, což je zveřejnění sexuální orientace třetí osobou, nejčastěji proti vůli samotného subjektu.

Z důvodu obavy před diskriminací a chování okolí (viz homofobie) trvá coming out často několik let a většinou dochází k zveřejnění orientace jen před úzkým okruhem vybraných osob. Coming out se může týkat také osob veřejného života, které oznámí svou menšinovou sexuální orientaci nebo příslušnost k jiné nezjevné menšině prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Zaznívají názory, že coming out vážených osob veřejného života zlepšuje postavení sexuálních menšin v očích veřejnosti.


Na Wikipedii se omezují na coming out homosexuálů, což je velice nedotažené a zavádějící. Sebepřijetí pedofilů je nesrovnatelně náročnější. O veřejném odhalení vlastní sexuální orientace ani nemluvě.

Etymologie
Pojem coming out (z angl. coming out of the closet – vyjít ven (ze skříně)) nemá ustálený český protějšek. Častá je i varianta coming-out, ale objevuje se také nesprávný přepis comming out / comming-out. Někdy se používá pro vnitřní coming out český výraz "sebepřijetí", v souvislosti s vnějším coming outem se objevuje i mírně zavádějící sousloví "přiznat svou homosexualitu", které odkazuje na překonané pojetí homosexuality jako něčeho pohoršujícího či trestného, anebo "přihlásit se k homosexualitě".

Zdroj: Wikipedie
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3135
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1892 x
Oceněn: 6791 x

Coming out homosexuála - diplomová práce

Příspěvekod Plyšáček » 22.1.2017 17:10:26

Coming out mladého homosexuálaVybrané úryvky z diplomové práce zabývající se coming outem homosexuálů mohou mnohé nastínit. Bohužel pojednává pouze o homosexuálech. Pedofilové to budou mít v mnohém značně odlišné. Modře jsem zvýraznil předpokládané důležité společné znaky.

Zdroj: Michaela Halámková: Coming out u adolescentních gayů a lesbiček, Plzeň 2014

Každý člověk, jakkoli orientovaný, prožívá proces coming out. Je to uvědomování si vlastní individuality, čili i své sexuality (Janošová, 2000).
Coming out můžeme definovat jako: „Vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofobií, jež zahrnuje zvnitřnění a ztotožnění se sociálními negativními postoji k homosexuální orientaci na straně jedné a nově rozpoznaným nebo alespoň podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením.“ (Procházka in Weiss, 2010, str. 115).
Podle Nedbálkové (2007) znamená coming out v překladu vyjít ven, vyjít na povrch, vyjít najevo. Je to proces, kdy se s někým o tuto zkušenost podělíme. „Coming out je individuální záležitost a velmi záleží na tom, jaké máme vztahy s rodiči, kamarády, čemu se věnujeme, kde žijeme. Coming out se nám bude procházet snáz, když jsme sami se sebou vyrovnaní a smíření.“(Nedbálková, 2007, str. 16).
„Proces coming out je označení pro rozpoznání atypické sexuální orientace a jejího osvojení. Typickým obdobím pro začátek coming outu je raná fáze adolescence.“(Polášková in Macek, Lacinová, 2006, str. 70, 71).
Citová a fyzická náklonnost se začíná rýsovat v pubertě, kdy zejména u chlapců dochází k bouřlivým hormonálním změnám, které startují jejich sexualitu, což se projeví erotickými sny, fantaziemi, zejména při onanii. Přesto mnoho homosexuálních chlapců dokáže své touhy potlačit a neuvědomuje si je. Zaměření těchto jedinců se může projevit až ve zralém věku, kdy mají již rodiny a jsou ženatí. Většina z těchto mužů zpětně uvádí, že si v důsledku společenských zvyklostí nedovolili své sexuální zaměření připustit (Procházka, 2002).
Období dospívání, kdy se doposud vzájemně ignorující skupiny chlapců a děvčat začínají vzájemně přitahovat, začínají se sobě vzájemně dvořit, je nepochopitelné pro homosexuální chlapce. Cítí se být zrazeni, zklamáni ztrátou kamaráda, kterého možná on sám miloval. Někdy může trvat i léta, než si uvědomí, že on je ten, kdo je přitahován stejným pohlavím (Brzek, Pondělíčková, 1992).
Po překonání období zmatku ze své odlišnosti, se dospívající rozhodnou někomu svěřit se svou sexuální identitou. Obvykle to bývají důvěrní a blízcí přátelé, teprve poté přicházejí na řadu rodiče. Třebaže má jedinec coming out za sebou, může trvat měsíce i roky, než dosáhne akceptace jako gay či lesba. Jako indikátory míry akceptace slouží spokojenost se svou orientací, nezájem o její změnu a touha navázat intimní vztah s osobou stejného pohlaví (Polášková in Macek, Lacinová, 2006).
Proces rozpoznání a přijetí své sexuální orientace provází neustálé kroky vpřed a vzad a samozřejmě váhání.„Nejzranitelnější skupinou jsou mladší adolescenti, kteří se kvůli citové a fyzické nevyzrálosti, nedostatku zkušeností, potřebě být součástí vrstevnického kolektivu a závislosti na rodině stávají snadnou a častou obětí sociální stigmatizace. Mnozí se svou orientaci rozhodnou popřít, jiní se pokouší aktivně změnit prostřednictvím heterosexuálních vztahů“ (Polášková in Macek, Lacinová, 2006, str. 70).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3135
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1892 x
Oceněn: 6791 x

Coming out homosexuála - diplomová práce

Příspěvekod Plyšáček » 30.1.2017 9:33:28

Proces coming out u pedofila bude probíhat značně odlišný způsobem, než naznačuje Procházka v pěti fázích coming outu u homosexuálů (zvláště 3.-5. fáze). Rovněž coming out před rodiči probíhá obvykle jinak. Budeme rozebírat později.

Zdroj: Michaela Halámková: Coming out u adolescentních gayů a lesbiček, Plzeň 2014

Pět fází procesu coming out


Procházka rozděluje coming out do pěti fází, jež se mohou vzájemně prolínat. Těmito fázemi jsou: precoming out, vlastní comig out, fáze explorace, partnerství a fáze integrace (Procházka in Weiss, 2010).

1. PRECOMING OUT
Období, kdy si jedinec uvědomuje vlastní odlišnosti, nedokáže je však pojmenovat a vyjádřit je. Již v dětství se u něj projevuje tzv. změněná pohlavní identita, někdy i narušený vztah k otci a izolace v kolektivu vrstevníků. V této fázi vznikají poruchy sebehodnocení (Procházka in Weiss, 2010).

2. VLASTNÍ COMING OUT
V tomto období si jedinec uvědomuje, že zdrojem odlišnosti je jiné sexuální zaměření než čekal a jež od něj očekává jeho okolí. Neztotožňuje se s ním, dokonce jej odmítá a brání si připustit jeho existenci. Mezistupněm u tohoto jedince je bisexuální sebeidentifikace. Jedinec někdy považuje homosexuální cítění za přechodné období vývoje. V další fázi přiznává sám sobě svou sexuální orientaci a po určité době se dokáže svěřit i někomu blízkému. Průměrná doba od rozpoznání sexuální orientace po chvíli svěření se někomu jinému bývá i několik let. Za nejobtížnější krok této fáze je svěření se rodičům se svým zaměřením. To mnohdy vyžaduje psychoterapeutickou a edukační intervenci. Jednodušší a časnější svěření bude probíhat v rodinách s blízkými rodinnými vztahy, kde bude příznivější průběh coming outu. V opačném případě, kde je nedostatečná emoční podpora, činí mladé homosexuální jedince ještě více zranitelné při negativních reakcích okolí (Procházka in Weiss, 2010).

3. FÁZE EXPLORACE
V tuto chvíli dochází k experimentování s novou uvědomovanou sexuální identitou. Jedinec přechází k navazování prvních sexuálních vztahů. Gay muži měli v průzkumech svůj první sexuální styk dříve, než první partnerský vztah. I tak je ale sexuální vývoj homosexuálních jedinců proti heterosexuálním pomalejší (Procházka in Weiss, 2010).

4. FÁZE PARTNERSTVÍ
Jedinec navazuje první partnerské vztahy, dochází ke sladění sexuální orientace a citových vztahů. Stále ale přetrvává nedůvěra k perspektivě vztahu, k partnerovi, obavy z reakcí okolí (Procházka in Weiss, 2010).

5. FÁZE INTEGRACE
V této fázi nastává integrace osobnosti, nalezení a dotvoření hodnotového systému včetně začlenění sexuální orientace do všech důležitých částí života (Procházka in Weiss, 2010).


Proces přijetí homosexuality rodiči


Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících proces coming out u dospívajících je reakce lidí v nejbližším okolí, především pak rodičů. Většina rodin však není připravena na coming out svého dítěte a je jím zaskočena. Pro rodiče, kteří nejsou o tomto procesu informováni, je dosti obtížné se s jinakostí svého dítěte vyrovnat. Mnohé rodiny se potýkají s pocity zmatku a lítosti a velmi často na sdělenou informaci reagují popřením. Smířit se s touto skutečností vyžaduje čas, jehož délka může značně variovat u jednotlivých rodin. Některé rodiny se někdy rozhodnou vyhledat odbornou pomoc (Polášková in Macek, Lacinová, 2006). Často se hovoří o „rodičovském coming outu“. Rodiče procházejí procesem, který je analogický s procesem vyrovnání se smrtí blízké osoby, kdy jednotlivé fáze zahrnují: šok, snahu o popření skutečnosti, hněv/zlobu, vyjednávání, deprese a v závěrečné fázi přijetí reality. Rodiče mají někdy pocit, že kvůli homosexualitě o své dítě přicházejí a se ztrátou dítěte mizí i status tzv. normální rodiny (Polášková in Macek, Lacinová, 2006).
Zároveň se před nimi samými otevírá nový proces přijetí nové perspektivy budoucnosti, kdy budou muset přehodnotit své budoucí plány a představy týkající se např. vnoučat (Janošová, 2000). Reakci rodičů na zprávě o odlišném zaměření jejich dítěte může ovlivnit i fakt, zda se ji dozví přímo od dítěte nebo nepřímo z okolí. Neméně důležitý aspekt je věk dospívajícího, který se rozhodl svěřit rodičům. Čím nižší věk dospívajícího, tím více rodiče sdělení bagatelizují a deklarovanou homosexualitu považují za záležitost přechodného charakteru. Velkou roli hraje i věk, vzdělání rodičů a místo, kde rodina žije (Polášková in Macek, Lacinová, 2006).
Když se adolescent rozhodne svěřit někomu s něčím, s čím se předtím dlouho zabýval a třeba i trápil, očekává často dramatickou reakci. Ta však nemusí přijít. Kamarádi mohou říct, že si to mysleli, spolužáci tento fakt přijmou dobře. U rodičů se můžeme setkat s mlčením. Žádné prudké reakce, ani žádné otázky. Vzali to na vědomí, nechtějí však o tom slyšet, natož o tom mluvit. Někteří potřebují delší čas, pro přijetí takové skutečnosti (Nedbálková, 2007).
Rodiče nikdy nefigurují jako první osoba, které by se homosexuální syn či dcera svěřili. Mezi prvním coming outem a svěřením se rodičům může být časová prodleva i několik let. Obecně rodiče reagují hůře – zamítavěji než první osoba, které se dospívající svěřili (Polášková in Macek, Lacinová, 2006).
Většina chlapců o své homosexuální orientaci informuje dříve matku, která pro ně představuje větší emocionální zázemí než otec. Přejí si a zároveň potřebují matčinu podporu. Ti chlapci, které matka podporovala, měli s ní důvěrný a stabilní vztah, ti vykazovali vyšší sebehodnocení (Savin-Wiliams in Macek, Lacinová, 2006).
Lesbické dívky mají s otci většinou citově chudý vztah a otcové se zřídka kdy zajímají o partnerský život své dcery. Zdrojem informací tohoto rázu pro ně supluje matka. Proto otec nepatří mezi osoby, kterým by se lesbická dcera rozhodla svěřit. Pokud se tak stane, otcovské reakce jsou obvykle neutrální nebo mírně pozitivní. Dívky považují vazbu s matkou za lepší zázemí pro sdílení osobních a citových záležitostí (Collins, Russell in Macek, Lacinová, 2006).
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3135
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1892 x
Oceněn: 6791 x

Coming out transsexuála

Příspěvekod Plyšáček » 5.2.2017 10:52:00

Coming out transsexuála


Pro další předběžné zmapování toho, co se již o procesu coming out obecně ví, uvádím mírně upravené nejdůležitější úryvky z textu na www.transsexualita.cz. Narozdíl od homosexuálů a pedofilů transsexuálové musejí provést mnohem rozsáhlejší veřejný coming out. Některé tipy jsou praktické i pro pedofily.

Coming out (z anglického coming out of closet, doslova ‘vylezení ze skříně’) je proces, při kterém se člověk vnitřně vyrovnává se svojí menšinovou pohlavní identitou a/nebo sexuální orientací (tzv. vnitřní coming out) a začne svůj život žít s souladu s touto skutečností (tzv. vnější coming out). Úžeji se termín chápe jako svěření se se svou odlišností blízkým osobám, případně veřejnosti.

Pokud chcete (jako transssexuál) projít přeměnou, pak vás coming out dříve či později čeká. Coming out není v žádném případě bezúčelným exhibicionismem, ale praktickým krokem od dosavadní přetvářky k vlastnímu plnohodnotnému životu podle vašich představ.

Narozdíl od coming outu, který si prožívají gayové a lesby, translidé na počátku přeměny mají situaci obecně trochu komplikovanější v tom, že o své situaci musí informovat daleko širší spektrum lidí. To znamená nejen svou rodinu a blízké, ale i ostatní lidi, se kterými běžně přicházejí do styku (učitelé, spolužáci, zaměstnavatel, spolupracovníci,…).

Pokud ovšem celým coming outem úspěšně projdete, získáte onen nádherný pocit, že svou identitu již nemusíte před nikým skrývat. Je to jako by vám ze zad spadl obrovský balvan a náhle můžete volně dýchat. Zároveň to znamená, že jste překonali tu největší překážku na cestě k přeměně, tj. lidské předsudky.

Ale pozor! Můžete přitom i leccos ztratit: rodinu, partnera, přátele, zaměstnání. Míra akceptace translidí se sice v ČR stále zvyšuje, ale i tak se najdou lidé plní zášti a předsudků...

Pár značně neuspořádaných tipů:
 • Je lepší informovat jednoho člověka po druhém spíše než celou skupinu najednou, jedna negativní reakce může strhnout všechny. Pokud je to nutné, není špatný nápad mít mezi lidmi již předem nějaké tajné spojence.
 • Osondujte opatrně terén. Nenápadné poznámky či otázky pomůžou odhadnout reakci vašeho protějšku. Zkuste si vzpomenout, jak vaši blízcí reagovali na podobné krizové situace v minulosti. Pokuste se představit sama sebe na jejich místě, jak byste reagovali vy? Přizpůsobte svůj projev jejich povaze/věku/vzdělání.
 • Není zbabělost začít tam, kde čekáte nejmenší problém. Právě naopak, potřebujete si na začátku své cesty hlavně nalézt spojence, na které se budete moci spolehnout, až přijdou ty nesnadné úseky. První úspěchy a přijetí vám dodají tolik potřebnou sebedůvěru.
 • Svěřovat se rodičům jako úplně prvním nemusí být dobrý nápad, jakkoli vás mohou mít sebevíce rádi. Blízký přítel bývá obvykle lepším začátkem.
 • Na druhou stranu, snažte se zamezit tomu, aby se to vaše rodina dozvěděla od třetí osoby místo od vás osobně. Není nic horšího, než když se dozví, že si o tom štěbetají i vrabci na střeše a vy k nim nejste upřímní.
 • Právě proto, že rodičům na vás záleží, se vás budou snažit chránit před rozhodnutími, která se jim z jejich pohledu mohou zdát být chybná. Zkuste jim vysvětlit, že si tím možná trochu na čas zkomplikujete další život, ale mnohem větší komplikací je pro vás váš současný stav.
 • Pokud už máte někoho z rodiny na své straně (třeba jednoho z rodičů), použijte ho jako oporu v dalším postupu v řadách příbuzenstva.
 • Nikdy to o sobě neříkejte v hádce nebo jinak vyhrocené atmosféře. Najděte si klidnou chvíli.
 • Na druhou stranu – na ten ‘úplně perfektní’ okamžik můžete čekat až do skonání světa.
 • ‘Neutrální území’ je většinou nejlepší. Pokud máte před sebou ‘horkou hlavu’, zkuste si najít místo spíše někde na veřejnosti (restaurace apod.), třeba tak předejdete výbuchu emocí a následnému odmítnutí, které nebude mít zmíněná osoba odvahu pak vzít zpět.
 • Třeba už to ví. Lidé (obzvláště rodiče/blízcí přátelé) mohou tušit víc, než si myslíte.
 • Pokud se chystáte na coming out před rodiči, na kterých jste ještě existenčně závislí, či před partnerem, se kterým sdílíte domácnost, mějte vždy připravený plán (např. místo na přespání pro nejbližší noci), co dělat, když věci naberou opravdu špatný směr.
 • Rodiče mohou cítit vinu, zda váš problém nezavinili sami, např. špatnou výchovou. Ujistěte je, že, ač příčiny vzniku transsexuality nejsou dosud dostatečně známé, není to nic, co by se dalo ovlivnit výchovou.
 • Prarodiče překvapivě často reagují chápavěji než rodiče. S věkem možná opravdu přichází moudrost. Spoléhat se na to ovšem ve všech případech nedá.
 • Ženy obecně přijímají transsexualitu lépe než muži, zvláště pokud jste transžena.
 • Nechoďte kolem horké kaše, nebuďte přehnaně defenzivní. Neomlouvejte se. Nemáte se za co stydět!
 • Transsexualita není něčím, za co je třeba cítit vinu. Změna pohlaví je jediným známým způsobem, kterým lze problém s transsexualitou vyřešit. Pracujte na sebevědomém projevu. Příliš defenzivní postoj vyzývá k útoku. Ale nepřežeňte to, přehnaná agresivita má ve výsledku stejné důsledky.
 • Nechte svému protějšku prostor na rozmyšlenou, čas na promyšlení otázek, netlačte příliš na pilu. Vy jste se na tuto chvíli pravděpodobně připravovali dlouhou dobu, pro druhou stranu je to naopak zcela nová informace, kterou si musí nejprve trochu (víc) nechat projít hlavou.
 • Připravte si odpovědi na otázky. Pokud žádné nepřijdou, automaticky to neznamená nezájem, i proto je dobré nezávazně nabídnout nějaké informace, třeba v psané formě (články, knihy, weby, dopis..)
 • Většině lidí bude chvilku trvat než si na vaše ‘nové já’ zvyknou, dejte jim čas. Obzvláště oslovení dělá ze začátku problém. Mějte tedy pochopení, ale trvejte na svém.
 • Váš terapeut vám může pomoci si coming out naplánovat. Ale samotné sdělení je vždy na vás. V případě problémů bývá v některých případech možné si vzít po domluvě tvrdohlavého blízkého s sebou na sezení.
 • Přijetí je (nebo alespoň by měla být) normální reakce. Pokud se setkáte s odmítnutím, chyba není na vaší straně. Na druhou stranu je slušné dát najevo, že kladnou reakci oceňujete.
 • Čas přivede k rozumu mnohé, tak nezoufejte, pokud první reakce je odmítavá.
 • Budte připraveni, že váš coming out vzbudí silné emoce na obou stranách. Hněv a odmítnutí často maskuje strach, obavy o vaši budoucnost, strach z toho, jak vaše rozhodnutí ovlivní váš vzájemný budoucí vztah. A v neposlední řadě ‘Co řeknou lidi?’. Ujistěte svůj protějšek, že budete stále tím samým člověkem, přítelem/potomkem/rodičem/sourozencem, bez ohledu na to, co přijde.
 • Ke coming outu (pokud zrovna nehledáte prvního člověka, kterému se svěřit) přistupujte ve chvíli, kdy máte už trochu rozmyšlené další kroky. Nepůsobí dvakrát důvěryhodně, pokud se po oznámení dlouhé měsíce z vaší strany nic neděje.
 • Vašeho šéfa vždy informujte dříve než ostatní spolupracovníky! Bude si připadat důležitě. Ujistěte ho, že se změna na vašem pracovním výkonu neprojeví, naopak budete pracovat na 110%, abyste si vydělali na novou garderobu.
 • Ve škole (mimo blízké přátele) začněte u třídního učitele nebo ředitele. Případně kontaktujte školního psychologického poradce.
 • Sdělení dopisem umožňuje adresátovi si reakci důkladně promyslet a vám vhodně formulovat své myšlenky, pokud nejste dvakrát výřeční. Nicméně na druhou stranu je to dosti neosobní forma, někoho to může až urazit. Email si raději schovejte pro případy, pokud potřebujete hromadně informovat vaše spolupracovníky ve větší společnosti nebo spolužáky, se kterými nemáte pevnější vazby.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3135
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1892 x
Oceněn: 6791 x

Rozhodování o coming outu před rodiči - Plyšáčkův náhled

Příspěvekod Plyšáček » 5.2.2017 15:16:09

Pokusím se krátce a výstižně vyjádřit svůj současný náhled na problematiku odhalení vlastní pedofilie před rodiči.

Svěřit se či nesvěřit? To je, oč tu běží.
Pedofil, na rozdíl od gaye, má rozhodování o vlastním sebeodhalení před rodiči významně těžší a pokud se již rozhodne pro coming out, celý proces je obvykle značně bolestivější a náročnější pro všechny zúčastněné.

V minulosti jsem odvážně prohlašoval, že "rodiče mají (povinnost i právo) vědět o pedofilii svého potomka. Vycházel jsem z přesvědčení, že sexuální zaměření je něčím tak bytostným a od osobnosti člověka neoddělitelným a že ti nejbližší - tedy rodiče a jejich děti, by se měli co nejvíce znát a bezpodmínečně přijímat. Že skrývání vlastních tužeb a sklonů brání radostnému prožívání vzájemné sounáležitosti a vytváří překážku proudění lásky mezi srdci. Pedofil při celoživotním skrývání svého zaměření lásky hraje nepohodlnou a nevyžádanou roli, žije život někoho jiného a pro někoho cizího. Nebo alespoň díky přetvářce značně se odcizujícího.

Prohlašoval jsem, že rodičům se takto zaměřené dítě nenarodilo náhodou a že oni i jejich potomek mají za úkol toto přijmout a naplno prožít. Že to může být ten největší úkol pro jejich duše v tomto životě. A že mlčení a skrývání těchto faktů před nimi je zbabělostí a ochuzováním jich o skutečné příležitosti k hlubšímu pochopení zákonitostí života i k rozvoji větší tolerance, důvěry a respektu k odlišnému. Takto jsem mluvil a věci vnímal. Dnes to vidím i částečně jinak.

Ne každý má štěstí na rodiče. Jsou i rodiče zlí, hloupí a netolerantní, nebo naopak přecitlivělí, staří a unavení nebo psychicky nemocní. Zde je uvážlivost a moudrá rozvaha samozřejmě na místě. Tento umírněný a vyzrálý postoj zde reprezentuje Asce. Jeho zmínka o tom, že sexuální orientace je něčím velice intimním, s čím se člověk nesvěřuje ostatním, i o tom, že je projevem lásky a ohledů ke svým nejbližším nepřipravovat jim další utrpení, na mě hluboce zapůsobila svou moudrostí. Rozhodně již nikoho zbrkle neženu do coming outu před rodiči. Je i pravda, že naši nejbližší ve snaze nám "pomoci" nás pak mohou automaticky cpát do rukou odborníků a nebo nám bránit v jakémkoliv kontaktu s dětmi.

Svěřit se či nesvěřit? Rozhodně si nenechejte od nikoho radit! Každý pedofil to má zcela individuální a musí se rozhodnout sám. Zde uvedu jen některé body, které stojí za úvahu. Po rozumném zvážení všech proměnných se spolehněte zejména na vlastní úsudek. Rozhodně nemá cenu psát si čárky pro a proti a pak se prostě rozhodnout. Jistě se vyplatí delší zvažování a rozmýšlení všech eventualit, předpokládaných výhod i nečekaných komplikací v případě, že k odhalení přikročíme. Více než prostý rozum zde napoví intuice. Coming outem se může mnohé uvolnit, projasnit a urovnat, ale zrovna tak může začít nečekané utrpení a peklo. Není rodič jako rodič. Navíc velice záleží na způsobu podání a síle argumentů. Za nesmírně nešťastný považuji nechtěný coming out (lidi nám o tobě něco donesli) či "naaranžovaný" nechtěný coming out (nastražený notebook a odhalení "omylem"). To je zkrátka průšvih. Rodiče vždy lépe přijmou to, když za nimi přijdeme z vlastní vůle a s důvěrou v jejich bezpodmínečnou lásku, než z donucení okolnostmi.

Prosím nikdo mě neobviňujte z toho, že zde propaguji či zakazuji coming out. Opakuji. Je to na vás!

Body (pouze pro inspiraci), které bych osobně zvažoval při ROZHODOVÁNÍ O COMING OUTU PŘED RODIČI

PRO COMING OUT
 • S rodiči máme důvěrný a vyrovnaný vztah.
 • Rodiče se často vyptávají, zda "někoho máme", mají starosti, že zůstaneme sami.
 • Rodiče již tuší či mají podezření či zprávy z okolí.
 • Rodiče jsou vyzrálí a velice tolerantní, preferují otevřenost a nebojí se intimního sdílení.
 • Máme problém se svou pedofilií, bojíme se selhání a chceme se léčit.
 • Máme doma trvalé psychické problémy s popíráním pedofilie, výčitky z přetvářky.

PROTI COMING OUTU
 • S rodiči nemáme dobré vztahy, jsme na nich existenčně závislí.
 • Rodiče jsou agresivní, výbušní a zcela netolerantní s vlastními doktrínami.
 • Rodiče jsou psychicky labilní, nemocní či hrozí jejich trvalé zhroucení.
 • Hrozí, že by nám rodiče zakazovali jakýkoliv slušný kontakt s dětmi.
 • Nejsme vyhranění pedofilové (pouze na děti) nebo u nás dokonce převažuje většinová orientace.
 • Nevhodné aktuální podmínky - stres v rodině, úmrtí blízkého, pedofilní kauza v médiích,...

Zpět na “PEDOFILIE”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů