Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Příručka Sexuální výchova (2009)

Témata dětské psychologie. Populárně naučné články i odbornější pojednání od členů, výpisky z knih o dětské psychologii, pedagogice, a výchově včetně výchovy sexuální.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 21.6.2017 12:59:02

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
- vybraná témata


Příručka pro učitele
Praha 2009


Příručka je určena pedagogům základních škol a doplňuje již vydané publikace věnované problematice výchovy ke zdraví. Může být cenným námětem i pro realizaci sexuální výchovy na středních školách.

OBSAH
 1. Sexuální výchova z pohledu etiky
 2. RVP ZV z pohledu sexuální výchovy
 3. Ochrana reprodukčního zdraví mladistvých
 4. HIV / AIDS
 5. Nemoci přenosné pohlavním stykem
 6. Sexuální orientace
 7. Sexuální deviace a deviantní chování
 8. Sexuální dysfunkce
 9. Sexuální výchova a legislativa
 10. Sexualita a média – bezpečný internet
 11. Genderové aspekty sexuální výchovy
 12. Syndrom CAN
 13. Sexuální výchova v rodině a ve škole
 14. Sexuální výchova u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 15. Didaktické náměty
 16. Návrh učiva vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 21.6.2017 13:00:19

1. Sexuální výchova z pohledu etiky


Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit vzdělávání ve školách.

Zcela neoddělitelnou složkou výchovy ke zdraví na všech stupních škol je i sexuální výchova, která je pojímána jako bio-psycho-sociální kategorie s etickým rozměrem.

V souladu s vývojovými předpoklady, poznávacími možnostmi a postupně získávanými zkušenostmi žáků z každodenního života směřuje výuka v této oblasti k tomu, aby si žáci osvojili a kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem ke zdraví a založení rodiny.

Sexuální výchova je svým obsahem velmi úzce propojena s etikou a toto propojení se realizuje především v osobnostním a sociálním rozvoji žáků při řešení témat, která tvoří obsah sexuální výchovy. Je při tom nutné:
 • respektovat základní mravní vědomí a hodnoty, kterými je jedinec formován v rodinném prostředí
  Soužití s blízkými, jejich hodnotový systém, který se většinou přenáší z generace na generaci, společné řešení problémů, ale i prožívání radostí, atd., to vše formuje velmi nenápadně osobnost jedince.
 • respektovat etické hodnoty vyplývající z příslušnosti jedince k etnické skupině, náboženské skupině, regionu
  Etická moudrost, základní mravní vědomí a hodnoty se vytvářely v myšlení lidstva, filosofiích i náboženstvích v průběhu dějin. Jedinec je ovlivněn i touto variabilitou.
 • velmi úzce spolupracovat s rodinou
  Škola spolu s rodinou formují hodnotový systém jedince a tato spolupráce je nezastupitelná.
 • poukazovat na hodnoty, které jsou celospolečenským konsenzem - důraz na lidskou důstojnost, nedotknutelnost svobody, rovnost, spravedlnost, solidaritu, lidská práva a upozorňovat na porušování a nerespektování těchto hodnot
  Přijetí či odmítnutí etických hodnot je jednou z výzev, s nimiž se musí člověk v průběhu svého života vyrovnat. Je závislé na mnoha okolnostech – ontogenetickém vývoji poznávacích schopností, citových a volních procesů. Na utvářející se struktuře motivací, povahových vlastností a charakteru. Na výchově, jíž byl jedinec záměrně ovlivňován od raného dětství, i na sebeutváření (sebevýchově), k němuž by správná výchova měla člověka disponovat jako k jedné ze základních životních dovedností. Vztah k hodnotám je také výrazně ovlivňován osobní biografií – peripetiemi životních cest, životních situací, křižovatek rozhodování, správných a špatných řešení, dokonce krizemi, s nimiž se každý jedinec vyrovnává po svém a může v nich mnoho ztratit, ale také mnoho získat.
 • nezapomínat na to, že klíčový význam pro přijetí hodnot mají faktory sociální, z hlediska dítěte je určující především povaha soužití a způsoby komunikace v rodině, škole, vrstevnických skupinách
  Tento terén, kde se dítě učí praktickému jednání, sebeprosazení i respektování zájmů druhého, je základním polem pro osvojování si etických norem, které se podílejí vedle vzdělání na udržování společenské kontinuity a které utvářejí sociální prostor do přehledných, srozumitelných a pro dítě bezpečných struktur
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 28.6.2017 4:57:10

 • umožnit žákům vyjadřovat se k daným tématům, vypovídat o světě, řešit témata interaktivním způsobem
  Učitel vybírá vzdělávací obsahy, metody a formy práce věkově přiměřené žákům, s jejich maximálním aktivním zapojením do řešení modelových situací. Ty nejsou vázány na některou konkrétní vyučovací formu – mohou být uplatněny jak v práci individuální, skupinové, tak frontální. Lze však říci, že v případě práce týmové se učení obohacuje o další dimenzi – učení sociální – názory a postoje členů skupiny, způsoby komunikace a kooperace. Podílí se na utváření výchovného klimatu a atmosféry ve třídě, ovlivňuje procesy skupinové dynamiky, řeší výchovné problémy včetně projevů sociálních patologií. I to vše souvisí se sexuální výchovou (vztahy k druhému pohlaví, komunikace, řešení problémů, respektování názoru druhého...).
 • učit žáky obhajovat svůj názor, ale respektovat i názor druhého, není-li v rozporu s etickým hodnotovým systémem společnosti
  V sexuální výchově je řada témat, která mají hluboký etický náboj a názor na ně může být velmi variabilní.
Od školy se všeobecně očekává, že dokáže prostřednictvím výchovy a vzdělání ukazovat významy hodnotového horizontu natolik přesvědčivě, že se stanou trvalou, integrální součástí žákovy osobnosti.

Jde především o to, aby se žáci naučili normám a pravidlům společenského života, rozvinuli své rozumové, citové, volní a charakterové vlastnosti, aby chránili a byli zodpovědní za zdraví své, ale i ostatních, byli uzpůsobeni plnohodnotnému životu. I k tomu přispívá samozřejmě sexuální výchova.


V otázce etických hodnot jde především o zisk sociální životní zkušenosti. Je nezbytné, aby učitelé dokázali nejen záměrně navozovat situace pro etické rozhodování a jednání žáků, ale také dostatečně reflektovali situace nahodilé, či situace, které bezprostředně nesouvisejí s vyučovacím procesem. Nestačí dbát na dodržování etických norem v rámci vyučování, ale trvat na nich při celém pobytu žáka ve škole.

Vědomí hodnot je u člověka provázeno jejich cítěním a prožíváním. Škola stojí v otázce etických hodnot před úkolem rozvíjet vyšší sociální city, sympatii, empatii, kultivovat jejich projevy - zprostředkovávat prožitek - tedy navozovat takové citové stavy, které umožní přijetí hodnot nejen rozumem, ale také citem a prožitkem.

Pro současnou školu je příznačná orientace na pozitivní prožívání a sebeprožívání, z něhož se rodí pozitivní vztah k sobě samému i k druhým. Je prokázáno, že člověk, který si váží sám sebe, je lépe disponován vztahovat se s úctou a pochopením k druhým lidem. Integrální součástí vzdělávacího kurikula škol se stávají metody osobnostně sociálního rozvoje – rozvoj osobnosti prostřednictvím procesů sociálního učení.

Etická výchova je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole, ale zároveň by měla být součástí života celé školy. Vzhledem k tomu, že sexuální výchova je nedílnou součástí výchovy ke zdraví na školách, je etika i její součástí.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 5.7.2017 9:13:28

2. RVP ZV z pohledu sexuální výchovy


Vybrané části RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání), zrcadlící se v textu tučnou kurzívou, souvisí s výchovou ke zdraví a s problematikou sexuální výchovy. Vzhledem k tomu, že výchova ke zdraví velmi úzce souvisí s rozvojem osobnosti, je zřejmé, že průřezové téma RVP ZV Osobnostní a sociální výchova prolíná výchovou ke zdraví na I. i II. stupni základního vzdělávání. Tučnou kurzívou jsou proto v textu označeny i některé části RVP ZV, které souvisí s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova a vztahují se k výchově ke zdraví, potažmo k sexuální výchově.

Cíle vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožíváních životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Klíčové kompetence
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 12.7.2017 8:57:29

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:

Kompetence k učeníNa konci základního vzdělávání žák:
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémůNa konci základního vzdělávání žák:
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativníNa konci základního vzdělávání žák:
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 19.7.2017 16:07:20

Kompetence sociální a personálníNa konci základního vzdělávání žák:
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanskéNa konci základního vzdělávání žák:
 • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovníNa konci základního vzdělávání žák:
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 • orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 26.7.2017 16:19:49

Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:
 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
 • Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
 • Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v základním vzdělávání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti. Dále je v této části naznačena návaznost mezi vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání.

Na charakteristiku navazuje Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu veden, aby postupně dosahoval klíčových kompetencí.

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů (včetně doplňujících vzdělávacích oborů) je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). Toto rozdělení má školám usnadnit distribuci vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků.

Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě. RVP ZV stanovuje očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako orientační (nezávazné) a na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku jako závazné.

Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu. Učivo, vymezené v RVP ZV, je doporučené školám k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se stává učivo závazné.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 2.8.2017 16:03:20

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – I. stupeň základního vzdělávání
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat.

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 9.8.2017 16:54:31

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.

Místo, kde žijeme - žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

Lidé kolem nás - žáci si postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

Lidé a čas - žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

Rozmanitost přírody - žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

Člověk a jeho zdraví - žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 16.8.2017 16:46:22

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 • orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 • rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
 • samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 • utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
 • přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
 • poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Učivo
 • lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
 • partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu)
 • péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana, osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
 • návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače, osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
 • situace hromadného ohrožení
Očekávané výstupy – 1. období (1. – 3. ročník)
Žák
 • uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle;
 • projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 • chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
 • uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
 • reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

Očekávané výstupy - 2. období (4. - 5. ročník)

Žák
 • využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 • rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
 • účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 • uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
 • předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 • uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 • ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 • uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 23.8.2017 16:24:28

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví – II. stupeň základního vzdělávání

Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je používat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují.

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech: Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví se prolínají do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obsahují nebo využívají (aplikují) a do života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně zodpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví.

Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:
 • poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 • pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
 • poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů a na kvalitě prostředí
 • získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 • využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů chování, rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 • propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
 • chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.
 • aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 30.8.2017 16:55:28

Učivo
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
 • vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství
 • vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

Změny v životě člověka a jejich reflexe
 • dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny
 • sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity

Zdravý způsob života a péče o zdraví
 • výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobů stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy
 • tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví
 • režim dne
 • ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, hepatitidy, preventivní a lékařská péče, odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů, (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
 • stres a jeho rizika pro zdraví – kompenzační, relaxační regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
 • civilizační choroby – zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
 • autodestruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek, patologické hráčství, práce s počítačem, návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná činnost, doping ve sportu)
 • skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci
 • bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích
 • dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu
 • manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt
 • ochrana člověka za mimořádných událostí – živelní pohromy, terorismus

Hodnota a podpora zdraví
 • celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich integrace, základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb)
 • podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
 • podpora zdraví v komunitě – programy podpory zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj
 • sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí
 • seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení
 • psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech,
  mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích
 • morální rozvoj – cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální chování
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 6.9.2017 16:43:42

Očekávané výstupy - II. stupeň (6. - 9. ročník)

Žák
 • respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery, pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě)
 • vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická skupina, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
 • vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
 • posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
 • usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví, vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí
 • dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
 • uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
 • projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví a v rámci školy a obce
 • samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
 • optimálně reaguje na fyzické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
 • v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
 • dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
 • vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
 • projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
 • sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace
 • psychohygiena
Sociální rozvoj
 • poznávací schopnosti
 • mezilidské vztahy
 • komunikace
Morální rozvoj
 • řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • hodnoty, postoje, praktická etika
Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • fungování a vliv médií ve společnosti
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 13.9.2017 16:40:30

3. Ochrana reprodukčního zdraví mladistvých


Období dospívání
Pohlavní dospívání je důsledkem produkce hormonů – estrogenů ve vaječnících dívek a testosteronu ve varlatech chlapců. U obou pohlaví se tkáně reagující na stoupající hladiny pohlavních hormonů postupně rozvíjí až do dosažení plné pohlavní zralosti. Tento vývoj se nazývá puberta a můžeme jej sledovat na tzv. sekundárních pohlavních znacích:
 • prsy u dívek začínají růst již od 8 let věku, začátek růstu se nazývá telarche a začíná většinou jednostranně, druhý prs však náskok rychle dohání, vývoj zpravidla vrcholí v 15 letech
 • pubické ochlupení začíná růst (pubarche) také kolem 8 let věku a dokončeno je většinou do 16 let
 • axilární ochlupení se vyvíjí nejpozději, většinou mezi 9 – 17 lety
 • pubertální změny u dívek vrcholí zrychlením růstu, někdy bělavým výtokem z rodidel a především první menstruací - menarche (u nás nejčastěji ve stáří 12,5 roku, s fyziologickým rozmezím 10 – 15 let věku)

Po příchodu první menstruace je běžné, že cyklus bývá nepravidelný. Následující menstruace se může objevit až po 2 nebo 3 měsících. Do dvou let by ale měla být menstruace pravidelná a u většiny žen se ustálí cyklus do specifické délky v rozmezí 21 až 35 dní. V případě, že je cyklus kratší než 21 dní nebo je-li i po dvou letech menstruace nepravidelná či trvá krvácení déle než 8 dní, je návštěva gynekologa žádoucí.

Menstruační cyklus obvykle trvá 28 dní. Pod vlivem hormonů produkovaných vaječníky dochází přibližně uprostřed cyklu k ovulaci. Vajíčko putuje vejcovodem, kde může být po dobu několika dnů oplodněno mužskou spermií. Během 3 – 4 dnů se dostává do dělohy. Děložní sliznice mezitím zesiluje a hromadí živiny, připravuje se tak na uhnízdění oplodněného vajíčka a jeho další vývoj. Pokud nedojde k oplodnění vajíčka, děložní sliznice již není potřebná a přibližně po 14 dnech od ovulace se začne odlučovat. Nastává menstruační krvácení. Menstruační tekutina je tvořena krví, menšími či většími částečkami děložní sliznice a poševním sekretem. Během menstruace žena ztrácí 60 – 80 ml menstruační tekutiny, z toho dvě třetiny během prvních dvou až tří dní. Děložní sliznice se začíná obnovovat a pod vlivem hormonů uzrává ve vaječníku nové vajíčko. Celý proces se opakuje. Za normálních podmínek má každá žena během svého života něco kolem 350 – 400 menstruačních krvácení.

U většiny dívek menstruaci předcházejí psychické či fyzické změny (tzv. premenstruační syndrom), jako jsou napětí v prsou, vzedmuté břicho, výkyvy nálady, nespavost či žaludeční nevolnost. Takové příznaky často mizí se začátkem menstruačního krvácení, ale až u 1/3 žen mohou přetrvávat ještě několik dní. S menstruací jsou nejčastěji spojeny bolestivé křeče v podbřišku, způsobené kontrakcemi svalů dělohy, které napomáhají odlučování děložní výstelky. Doporučujeme teplou sprchu nebo termofor, který uvolní svaly a uleví od bolesti. Cvičení nebo procházka na čerstvém vzduchu vedou ke zmírnění křečí. Dostatek spánku může zmenšit napětí a únavu, omezení soli a zvýšení příjmu vody pak nadýmaní a bolest hlavy. V případě, že žádná z těchto rad nepomůže, je indikována medikamentózní léčba. O její formě a rozsahu rozhodne dětský lékař nebo gynekolog.

Za normálních podmínek není v průběhu menstruace omezena pracovní, sportovní či jiná činnost. Vzhledem k riziku rozvoje infekce vnitřních pohlavních orgánů však je třeba u dívek fixovat správné hygienické návyky. Oblast vnějších pohlavních orgánů by měla být vždy udržována v čistotě a v průběhu menstruace to platí dvojnásob. K pravidelnému mytí stačí čistá teplá voda a případně jemný mycí gel. Vhodnější jsou výrobky speciálně vyvinuté pro šetrné mytí, protože tolik nenarušují přirozené kyselé prostředí v pochvě. Ta by se nikdy neměla vyplachovat zevnitř. Vyplavíme tím užitečné bakterie mléčného kvašení, které představují jakousi zdravotní policii a chrání poševní prostředí před zánětem. Těsné oblečení v oblasti rozkroku (džíny, tanga) může být příčinou zvýšené vlhkosti zevních rodidel. V takových případech doporučujeme výměnu spodního prádla i v průběhu dne nebo používání intimek, které vlhkost pohlcují a současně na kůži rodidel propouštějí vzduch, snižující riziko rozvoje lokálního zánětu.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 20.9.2017 16:23:30

Při menstruačním krvácení lze používat vložky nebo tampony. Stále jsou mezi námi lidé, kteří tvrdí, že tampony škodí zdraví. Pravý opak je pravdou! Problém není v tamponech, ale v jejich správném užívání. Spousta žen si myslí, že slabé krvácení nebo špinění vyřeší jeden tampon zavedený hluboko do pochvy na celý den. Ale to není pravda! Tampon se má zavádět jenom do střední části pochvy, která jej díky svalové vrstvě nejlépe udrží, a nejpozději po osmi hodinách se musí vyměnit. Pokud žena i přes zavedený tampon špiní nebo krvácí z rodidel, je třeba tampon vyměnit okamžitě a nahradit jej jiným s vyšší absorpční kapacitou. Tampony průběžně odsávají menstruační krev z pochvy. Tím zabraňují jejímu shromažďování v zadní klenbě poševní – právě v těchto místech bývá menstruační krev vhodnou živnou půdou pro přerůstání nebezpečných bakterií. U žen s opakovanými výtoky je tak každá menstruace významným rizikem rozvoje poševního zánětu. Klinická studie ukázala, že správné užívání tamponů takové riziko snižuje. Na rozdíl od uživatelek hygienických vložek se při menstruaci tolik nesnižuje obsah mléčných bakterií v pochvě a pochva se tak stává odolnější proti případné infekci. Navíc tampon funguje jako bariéra vstupu infekce do pochvy z oblasti konečníku. Potvrzují to výsledky studie, ve které byl u pravidelných uživatelek tamponů zjištěn nižší výskyt střevních bakterií v pochvě.

Při zavádění tamponu do pochvy je vhodné prsty jedné ruky oddálit od sebe stydké pysky a zajistit tak přímý přístup do poševního vchodu. Tampon se pak zbytečně nedotýká kůže na povrchu genitálu, která může být osídlena i střevními bakteriemi. Tampon je třeba zavádět do střední části pochvy – nad místo, kde pochva prochází svaly pánevního dna. Tato část vagíny se tamponu optimálně přizpůsobí. Navíc je v těchto místech málo senzitivních nervových zakončení, takže zavedený tampon není uživatelkou vůbec vnímán. (Některé ženy jej z počátku podvědomě cítí, ale vjem s délkou užívání ustupuje.) Podrobné návody k manipulaci s tamponem jsou nedílnou součástí každého balení těchto hygienických pomůcek. Zavedený tampon je třeba nejpozději po osmi hodinách vytáhnout a vyměnit za nový.

Kdy poprvé navštívit gynekologa?
Ke gynekologovi lze jít kdykoliv, návštěva není vázána věkem ani zdravotními potížemi.

Velmi vhodné je kontaktovat gynekologa a požádat jej o vhodnou antikoncepci před prvním pohlavním stykem – jedině tak lze zabránit nežádoucímu těhotenství nebo nevhodné formě zvolené antikoncepce. Rozhodně doporučujeme návštěvu gynekologa i v případech:
 • neobvykle dlouhé, bolestivé nebo mimořádně silné menstruace
 • když dívka v 15 letech ještě nedostala menstruaci
 • je-li menstruační cyklus kratší než 21 dní nebo delší než 35 dní
 • má-li opakovaný nebo dlouhodobý výtok z rodidel

Období plodnosti
První menstruační krvácení zahajuje životní období plodnosti. Za normálních podmínek tak žena může otěhotnět v období dlouhém v průměru 35 let. Pokud by po celou tuto dobu měla nechráněný pohlavní styk se zdravým mužem, mohla by klidně porodit 12 – 15 dětí. Je nutné si uvědomit, že dívka může otěhotnět už při prvním pohlavním styku! Mladí lidé do 15 let věku jsou v České republice před pohlavním stykem chráněni zákonem (ten, kdo vykoná soulož s osobou mladší než 15 let nebo tuto osobu jiným způsobem pohlavně zneužije, dopouští se trestného činu). Je pochopitelné, že v období puberty spočívá ochrana proti nežádoucímu těhotenství v sexuální abstinenci. V České republice je průměrný věk první soulože mezi 17. a 18. rokem věku. V naprosté většině případů to však ještě není zdaleka chvíle, kdy si mladí lidé přejí zplodit potomka. V tom případě je tu k dispozici jako prevence otěhotnění spolehlivá antikoncepce. V horším případě, kdy antikoncepce selhala nebo nebyla použita vůbec, je řešením neplánovaného mateřství záchranná pilulka (užívá se až do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku, ale čím dříve, tím lépe). Krajním řešením kritické situace pak je umělé přerušení těhotenství (potrat).
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 27.9.2017 16:08:32

Antikoncepce
Antikoncepce a potraty jsou ve všech zemích světa veličiny nepřímo úměrné a jejich vzájemný poměr je mírou kulturní vyspělosti společnosti. Vyspělé země mají umělých potratů málo, zato se právem chlubí velkým počtem uživatelek spolehlivých antikoncepčních metod. Mezi ně patří také Česká republika. Za posledních 15 let poklesl u nás počet umělých potratů o více než 70 % a několikanásobně se zvýšilo užívání antikoncepce. Interrupce (potrat) je považována pouze za nouzové řešení, představuje záchrannou brzdu ve výjimečných situacích selhání antikoncepce, při vážných nemocech nebo u případů znásilnění.
Antikoncepce je souhrnný název pro metody, které způsobují dočasnou ztrátu schopnosti oplodnění, a tak brání vzniku neplánovaného těhotenství. Obecně ji rozdělujeme do dvou skupin – hormonální a nehormonální.

Hormonální antikoncepce
(uvedeny jsou pouze metody vhodné pro tuto věkovou skupinu)
Pilulka - antikoncepce, která se polyká (každý den):
Pilulky patří k nejspolehlivějším antikoncepčním metodám – ovšem pouze při pravidelném užívání. Pilulky většinou obsahují kombinaci estrogenu a gestagenu. Brání dozrání vajíčka (ovulaci), snižují prostupnost hlenu děložního hrdla pro spermie a zabraňují případnému uchycení oplodněného vajíčka v děloze. V současné době obsahují kombinované pilulky mnohem menší množství hormonů než v minulosti. Tím je dosaženo minimalizace rizika vedlejších účinků při zachování vysoké spolehlivosti. Pilulky se musí užívat pravidelně každý den – zpoždění 12 a více hodin může znamenat riziko selhání. Většina pilulek se užívá po dobu 21 dnů. V následující sedmidenní přestávce bez tablet dochází ke krvácení - i v tomto týdnu trvá ochrana před těhotenstvím. Některé přípravky jsou k dispozici i v balení s 28 tabletami - posledních 7 tablet je bez hormonů (aby byla snížena pravděpodobnost zapomenutí kolem sedmidenní přestávky).

Náplast - antikoncepce, která se lepí (jednou týdně):
Antikoncepční náplast je stejně bezpečná a spolehlivá jako pilulka a nemusí se brát každý den. Náplast nepřetržitě 24 hodin denně uvolňuje hormony (estrogen a gestagen), které se do krve dostávají přímo přes kůži. Může být nalepena na hýždě, břicho, ramena či horní část zad. Vždy ve stejný den v týdnu se náplast vymění. Po třech týdnech s náplastí následuje jeden týden bez náplasti, ve kterém by mělo dojít ke krvácení. V případě zapomenutí výměny náplasti je antikoncepční spolehlivost zachována ještě dalších 48 hodin. Mechanismus účinku na organismus ženy je stejný jako u pilulek.

Podkožní tyčinka (implantát) - antikoncepce pod kůží s gestagenem (na 3 roky):
Antikoncepční tyčinku umístí lékař pod kůži na vnitřní stranu paže. Tyčinka trvale uvolňuje po dobu 3 let malé dávky gestagenů potřebné k potlačení ovulace a změně kvality hlenu děložního hrdla. Hormonální implantát neobsahuje žádné estrogeny. Menstruační cyklus u žen s podkožním implantátem je většinou nepravidelný nebo krvácení úplně vymizí.

Poševní kroužek - antikoncepce, která se zavádí do pochvy (na 3 týdny):
Pružný kroužek se podobně jako tampon zavede do zadní části pochvy, která nemá nervová vlákna přenášející do mozku informace o kontaktu stěny poševní s cizím tělískem. Proto správně zavedený kroužek ženu netlačí a při pohlavním styku nevadí. V pochvě je kroužek ponechán 3 týdny a po celou dobu se z něj uvolňují velmi malé dávky estrogenu a gestagenu. Mechanismus účinku je stejný jako u pilulek nebo náplastí. Po třech týdnech se kroužek z pochvy snadno vytáhne a nový se zavádí až za sedm dnů. V této týdenní přestávce by mělo dojít k zahájení menstruačního krvácení.

Nehormonální antikoncepce
Kondom - bariérová antikoncepce:
Kondom neboli prezervativ je jediná v současnosti skutečně účinná ochrana pro muže. Velmi tenká latexová nebo jiná membrána, která se přetáhne přes penis, zabraňuje průniku spermií do dělohy. Proto se řadí k takzvaným bariérovým metodám. Jakékoliv poškození kondomu však výrazně snižuje jeho ochranný účinek. Kondom použitý po celou dobu soulože může snižovat riziko přenosu sexuálně přenosných infekcí včetně přenosu viru HIV. Nesmí se používat v kombinaci s mastnými látkami (masti, oleje), ale výhodná je jeho kombinace se spermicidy (viz níže). Má-li chránit uživatele před infekcí a ženu před otěhotněním, je třeba ho nasadit před proniknutím penisu do pochvy, nikoliv až během pohlavního styku před ejakulací. Mnoho mužů již během pohlavního styku vylučuje malé množství spermií a k oplodnění stačí jedna jediná!

Spermicidy - chemická antikoncepce v čípku nebo krému:
K nejjednodušším metodám ochrany patří kromě těch bariérových rovněž různé chemické prostředky. V současnosti jsou u nás k dispozici spermicidní látky ve formě poševních čípků, pěn nebo krémů. Aplikují se do pochvy před každým pohlavním stykem (přesně podle instrukcí v příbalovém letáku). Působí znehybnění spermií a na ženu nemají žádný škodlivý vliv. Mohou snižovat riziko přenosu sexuálně přenosných infekcí.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 4.10.2017 16:20:09

Mýty
Musím se nejméně jedenkrát denně pořádně umýt:
Osobní hygiena je důležitá, ale každodenní „vymývání“ pochvy mýdlem či prostředky intimní hygieny, jejichž pH je vyšší než 5,0, je nevhodné. Stačí se osprchovat, zdravá pochva má samočistící schopnosti a raději si poradí sama. Pokud se bez výplachu pochvy nemůžete obejít, používejte v individuálním režimu prostředky doporučené lékařem (např. Rosalgin). Při utírání hráze postupujte vždy od ústí močové trubice ke konečníku a ne obráceně!

Mám výtok a tak musím jíst jogurty:
Jogurt je zdravou součástí výživy člověka, ale jeho hojivý vliv na pochvu bývá přeceňován. Má-li být alespoň částečně účinný, musí obsahovat vysokou koncentraci živé kultury acidofilních laktobacilů. Ve zdravé pochvě jich musí být 30 – 50 milionů! Ale - na optimálním fungování vaginálního ekosystému se spolu s laktobacily podílejí i hormony tvořené ve vaječníku - estrogeny. Nepřítomnost nebo nedostatek jednoho z těchto faktorů vede k blokádě obranyschopnosti pochvy a k rozvratu poševního prostředí. V nepřítomnosti laktobacilů jsou estrogeny málo účinné a bez estrogenů chybí laktobacilům zdroj výživy. Proto je při výtoku nejlepší navštívit gynekologa a zjistit jeho příčinu. Vyšetření nebolí a mohou je absolvovat i dívky, které neměly pohlavní styk. Samoléčení může škodit!!

Tampony způsobují syndrom toxického šoku (TSS)
Toto akutní onemocnění, popsané před 30 lety v USA, bylo dáváno do souvislosti s užíváním poševních tamponů. I když přímá souvislost nebyla nikdy potvrzena, výrobci tamponů zcela změnili technologii jejich výroby. Výrazně se snížila absorpční schopnost tamponů a byly přijaty mezinárodní standardy jejich užívání. V České republice byl syndrom toxického šoku v souvislosti s užíváním poševních tamponů pozorován u uživatelek hrubě porušujících doporučenou dobu jejich zavedení (tampony byly ponechány v pochvě 16 hodin a více!).

Tampony narušují spontánní samočištění těla při menstruaci:
Poševní tampon není schopen ovlivnit biologické rytmy ženy. Vždyť jenom „odsává“ menstruační krev stékající do pochvy z děložního hrdla. Průběh vlastního odlučování menstruační sliznice, rozsah krvácení do dutiny děložní nebo dokonce činnost svalů dělohy a vejcovodů zavedený tampon vůbec neovlivní. Navíc představa, že se celé tělo při menstruaci „čistí“, je špatná a neopodstatněná – to by ženy nemenstruující (uživatelky antikoncepce, těhotné, kojící či po přechodu) musely být uvnitř svého těla hrozně „špinavé“.

Nemohu používat tampon, jsem panna:
Hymen se stává pod vlivem rostoucích hladin estrogenů v pubertě velmi pružnou tkání a jeho centrální otvor lze v době první menstruace nenásilně rozevřít až do průměru 30 milimetrů. Běžně používané tampony mají průměr do 15 milimetrů a tak by při normálně tvarovaném hymenu neměl být se zaváděním tamponu problém. Pokud se však dívce nedaří podle pokynů uvedených v příbalovém letáku tampon opakovaně zavést a snaha o zavedení vyvolává bolest, je třeba od aplikace tamponu upustit a nechat se vyšetřit gynekologem, aby včas odhalil případné abnormality hymenu.
Zavedený tampon se postupným nasáváním krve v pochvě zvětšuje, ale stává se měkkým a pružným. To pak usnadňuje jeho vytažení. Přesto doporučujeme začínat u mladých dívek se zaváděním tamponů malých velikostí a ponechávat je v pochvě kratší dobu, aby manipulace s nimi byla snadná a nebolestivá. S přibývajícími zkušenostmi je možné dobu zavedení prodlužovat a tampon zvětšovat. I pro ženy a dívky s neporušeným hymenem platí, že pravidelné a správné užívání vaginálních tamponů nepřináší jejich uživatelkám žádná zdravotní rizika. Naopak, snižuje riziko rozvoje poševních zánětů a zrychluje přirozenou obnovu optimálního poševního prostředí a tím i jeho obranyschopnost.

Při každém užívání antibiotik dostanu mykózu:
Na rozdíl od předchozích může být toto konstatování pravdivé. Naprostá většina běžně používaných antibiotik je vysoce citlivá i k laktobacilům (opačně: antibiotika jsou účinná proti laktobacilům nebo laktobacily jsou citlivé na antibiotika, pozn. Neptuna) a v pochvě je rychle vyhubí. Toho ihned využijí kvasinky a svým pučením způsobí nepříjemný zánět spojený s úporným svěděním a bolestí. Prevence však je nasnadě – po dobu užívání antibiotik je třeba aplikovat na noc do pochvy živou kulturu laktobacilů a riziko rozvoje kandidózy snížíte až o 80 %! Požádejte svého lékaře o předpis laktobacilů současně s antibiotiky!

Při menstruaci nemohu otěhotnět:
I během menstruace je třeba používat vámi zvolenou antikoncepční metodu. Na pověru, že při menstruaci nelze otěhotnět, již doplatila nejedna dívka či žena. Výjimku tvoří správně užívané hormonální antikoncepční metody, u kterých není třeba dalšího opatření během tzv. menstruační přestávky.

Pohlavní styk během menstruace je možný, i když při něm existuje vyšší riziko nákazy jakoukoliv infekcí (včetně pohlavních chorob). Proto je doporučováno používat kondom jako ochranu před přenosem infekce na ženu, která je v období menstruace více zranitelná (kanál děložního hrdla je rozšířený a menstruační krev je doslova živnou půdou pro bakterie).
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 11.10.2017 16:38:55

4. HIV / AIDS


Epidemiologie
HIV infekce je relativně krátkou dobu existující onemocnění, které se však výrazně rozšířilo po světě, takže odhady UNAIDS pro rok 2007 hovořily o tom, že k tehdejšímu datu žilo s virem HIV 33 miliónů osob. Každý rok přibývají celosvětově čtyři milióny nově HIV infikovaných osob. Nejpostiženější oblastí zůstává Afrika a ze způsobu šíření dominuje heterosexuální přenos. Výrazný nárůst nových případů zaznamenal v posledních osmi letech region východní Evropy a onemocnění se zde šíří nejvíce při injekčním užívání drog. Ostatní Evropa, zejména její střední část, patří mezi nejméně postižené oblasti. Většina evropských zemí eviduje nejen případy AIDS, ale i zjištěné případy HIV infekce, což umožňuje přesnější odhady prevalence. Díky širší dostupnosti protivirové léčby se v posledních dvou letech i přes pokračující nárůst nových případů podařilo celosvětově zastavit vzestup úmrtí na AIDS.

Obrázek
zdroj


Českou republiku lze nadále označit za zemi s nízkým výskytem HIV infekce. Přesto i v ČR v posledních pěti letech dochází k soustavnému vzestupu počtu nových případů HIV infekce. V roce 2008 to již bylo 147 nových případů. Nejčastější způsob přenosu HIV je homosexuální styk (55%), přibývá i případů heterosexuálních (30%). Naopak stále je relativně nízký počet nových případů HIV infekce u injekčních uživatelů drog (5-7%). Podíl infikovaných žen zůstává dlouhodobě stabilní a představuje 20%. Z hlediska regionů je nejpostiženější oblastí hlavní město Praha, následuje Středočeský a Karlovarský kraj.

Průměrný věk při zjištění diagnózy je v ČR 32 let (u žen je nejčastěji diagnóza sdělována mezi 20-24 roky věku). Tím se řadíme mezi země, kde HIV infekce postihuje především mladou generaci. Zatímco HIV prevalence v celkové populaci je odhadována na 0,01 %, u injekčních uživatelů drog je to v desetinách procent a u mužů majících sex s muži kolem 2%.

Přestože je pro české pojištěnce dostupná a plně hrazená protivirová léčba, přibývá i případů AIDS. Ty nejčastěji souvisí s tzv. pozdní diagnózou, tedy stanovení HIV diagnózy až při propuknutí klinických příznaků. Podle odhadů Evropského centra pro kontrolu nemocí o své nákaze virem HIV neví dalších 20-25%. Tedy celkový počet infikovaných v ČR by měl být kolem 1500 (horní hranice odhadu je 2 500). Toto procento se blíží celoevropskému hodnocení, kde se předpokládá, že o své HIV nákaze neví asi třetina osob. Neznalost svého HIV stavu má i epidemiologický dopad, protože pravděpodobnost, že dojde k dalšímu přenosu HIV je vyšší od osoby, která o své nákaze neví. Kromě přijetí vyšší zodpovědnosti se může příznivě uplatnit pro prevenci přenosu i faktor snížené virové nálože v důsledku protivirové léčby.

Obrázek
zdroj


Klinické projevy HIV infekce
Počátky rozpoznání HIV infekce sahají do roku 1981, kdy si lékaři povšimli častějšího výskytu do té doby poměrně vzácných onemocnění – pneumocystové pneumonie a Kaposiho sarkomu - u mladých mužů na západním a východním pobřeží USA. Pro název tohoto onemocnění se ustálil výraz AIDS (Acquired Immunodefficiency Syndrom - Syndrom získané ztráty obranyschopnosti).

V roce 1983 byl nezávisle na sobě dvěma vědci – prof. Montagnierem a prof. Gallo objeven původce onemocnění. Jeho původní pojmenování HTLV-III se nakonec změnilo na HIV (Human Immunodefficiency Virus – Virus lidské snížené obranyschopnosti).

Virus HIV patří do skupiny retrovirů a dělí se na dva základní typy HIV-1 a HIV-2. Naprostá většina používaných testů na HIV infekci dokáže spolehlivě zachytit oba dva typy. Virus HIV-1 se dělí na několik subtypů či kmenů, s odlišným regionálním výskytem, rozdílnou infekčností i klinickou závažností.

Virus HIV je velmi citlivý na vnější prostředí. Spolehlivě ho ničí teploty nad 60 stupňů Celsia, běžné dezinfekční prostředky a zaschnutí. Je relativně odolný vůči nízkým teplotám, ionizujícímu a gama záření.

AIDS představuje pouze poslední, nejzávažnější fázi HIV infekce. Ke stanovení této diagnózy musí být splněny dvě podmínky. Jednak přítomnost tzv. AIDS definujícího onemocnění (kam patří tzv. oportunní infekce a některé nádory) a dále laboratorní nálezy (zejména pokles hladin CD4+ buněk v séru pod 200 buněk/ml). V minulosti osoba s diagnostikovaným AIDS prakticky až do své smrti zůstávala ve stavu hlubokého imunodeficitu. Současná protivirová léčba dokáže zlepšit imunitu i u osob s již diagnostikovaným AIDS.

Mezi další klinické projevy onemocnění patří období tzv. akutní HIV infekce. K ní dochází přibližně u 70% všech čerstvě infikovaných. Projevuje se 2.- 6. týden po nákaze a svými projevy nejčastěji připomíná chřipkové onemocnění se zduřením mízních uzlin. V této době dochází k vytváření HIV protilátek rozpoznatelných screeningovým HIV testem, vzhledem k vysoké virémii je ale vysoká infekčnost.

Protivirová léčba se standardně podává od poloviny devadesátých let. HIV infekci sice nevyléčí, ale u naprosté většiny léčených zabrání zhoršování jejich imunity a rozvoji AIDS. K dosažení dobrého a především dlouhodobého efektu je třeba podávat kombinaci několika (nejčastěji tří) léků s různým protivirovým účinkem. Pro úspěch léčby je důležitá dobrá spolupráce pacienta, protože narušení stanoveného režimu užívání může vést k selhání léčby.

HIV infekce a dokonce jen zvýšené riziko její nákazy jsou často spojeny s nežádoucími společenskými projevy jako diskriminace a stigmatizace. Přitom při běžném společenském kontaktu žádné riziko přenosu nehrozí. Při sexuálním styku je morální povinností HIV pozitivního informovat svého partnera a používat bezpečnější sex. Případné šíření HIV infekce může být i trestně stíháno.
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 18.10.2017 16:25:42

Testování na HIV infekci
V ČR se na HIV infekci testuje od roku 1985. V důsledku netestované krve se před tímto rokem nakazilo 14 příjemců krevních transfúzí a 17 hemofiliků. Kromě dárců krve a ostatních orgánů je v naší zemi od roku 2000 zavedeno povinné testování gravidních žen. Testování těhotných na HIV infekci je motivováno možností snížit riziko perinatálního přenosu podáním protivirových léků ke konci těhotenství, během porodu a následně i novorozenci. Porod je veden císařským řezem a matka nesmí kojit. Při dodržení těchto zásad lze odhadnout snížení rizika přenosu z 25% na 6%. Protože nejsou automaticky testováni na HIV i partneři těhotných žen, tak nelze vyloučit čerstvou nákazu HIV během gravidity, kterou by test ještě nezachytil. Taková situace však v ČR dosud nebyla zaznamenána.

Podobně nebyl u nás zjištěn případ, že by při transfúzi byla podána infikovaná krev, přestože by dárce byl testován jako HIV negativní a test by nezachytil čerstvou infekci. Nicméně tato eventualita by měla vést k opatrnosti, tedy k pečlivému zvážení indikace podání krevní transfuze, ale i k pečlivému výběru a samovýběru dárců.

Testování na HIV infekci by mělo být doprovázeno předtestovým a potestovým poradenstvím. Pozitivní výsledek testu znamená, že organismus proti viru vyrábí protilátky a byl jím tedy infikován. Případný reaktivní výsledek protilátkového testu je třeba potvrdit dalším, konfirmačním testem (Western-Blot).

Poradenství by tedy vždy mělo vést ke zjištění motivace pacienta či klienta k testování, odhadu rizikového chování (nejen toho konkrétního, pro který pacient přišel) a možnostem jeho snížení. Pro získání dostatečně spolehlivého negativního výsledku testu by klient měl přijít až 2-3 měsíce od uplynutí posledního rizikového chování. Negativita HIV testu neznamená automaticky negativitu jeho předchozích i stávajících partnerů.

Při testování na HIV infekci se na rozdíl od jiných chorob nelze orientovat podle příznaků, ale jen podle rizikovosti vlastního chování.

V běžné laboratorní praxi se využívají protilátkové Elisa testy, v posledních letech často v kombinaci s testem na antigen p 24.

Ročně je v České republice provedeno necelých dvacet tisíc HIV testů na vlastní žádost a při nich je zjištěna přibližně polovina všech nových HIV pozitivních případů. Přibližně čtvrtina těchto testů je provedena anonymně.

Prevence přenosu HIV
Z hlediska prevence je nejdůležitější trias znalostí, postojů a změny chování. Zatímco šíření informací je poměrně jednoduchým procesem, docílit změny chování, zejména sexuálního, je podstatně složitější.
Virus HIV se přenáší především krví, některými sexuálními aktivitami (zejména nechráněným pohlavním stykem), a z matky na dítě. Běžný a společenský kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné riziko.
Virus je obsažen v tělních tekutinách nakažené osoby. K přenosu je zapotřebí, aby se tyto tekutiny dostaly do krevního oběhu vnímavé osoby. Kontaktem tělní tekutiny obsahující virus se sliznicí nebo otevřenou ranou může dojít k přenosu. Mezi nejrizikovější tělesné tekutiny patří:

 1. Krev, včetně krve menstruační a některých krevních derivátů, představuje největší riziko
 2. Ejakulát
 3. Poševní sekret
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Příručka Sexuální výchova (2009)

Příspěvekod Mack » 25.10.2017 16:06:05

Přenos HIV krví
V praxi se nejvíce uplatňuje rizikové užití použitých injekčních jehel a stříkaček u toxikomanů. Důležitým preventivním opatřením je podpora neinjekčního užívání a dále výměna použitých stříkaček a jehel. Přenos krevní transfúzí by dnes díky testování krve měl být spíše jen hypotetickou možností. Hmyzí kousnutí riziko přenosu nepředstavuje.

Sexuální přenos
Celosvětově je sexuální přenos HIV nejčastější formou přenosu. Pravděpodobnost přenosu při jednorázovém nechráněném styku se uvádí mezi 0,05-30%, tedy rozmezí je velmi široké a záleží na mnoha faktorech (zejména na množství viru v tělesných tekutinách nakaženého partnera, současné nákaze jinou pohlavně přenosnou chorobou, lubrikaci, subtypu viru, přítomnosti menstruační krve, stavu imunity ohroženého jedince). K přenosu může docházet zejména při nechráněné anální či vaginální souloži. Menší, ale nikoli nulové riziko představuje orální sex, zejména pokud dojde k souběžnému přenosu či expozici jiné sexuálně přenosné infekce a/nebo ejakulaci do úst. Erotický polibek představuje jen teoretické riziko. Rizikové pro přenos HIV nejsou nekoitální a masturbační aktivity (u pettingu však stále přetrvává určité riziko u jiných sexuálně přenosných chorob).

Za nejčastější trias prevence sexuálního přenosu se považuje ABC, tedy buď
A - abstinence
B - být věrný jednomu partnerovi
C - kondom


Z dalších preventivních strategií lze zmínit alespoň propagaci nekoitálního sexuálního chování.

Přenos z matky na dítě
Všechny gravidní ženy jsou od roku 2000 testovány na HIV. Důvodem je profylaxe přenosu na její dítě, pokud by žena byla HIV pozitivní.

Společenské aspekty, nevládní organizace
HIV infekce nepředstavuje jen zdravotnický, ale celospolečenský problém. V zemích s vysokou HIV prevalencí postihuje především relativně mladé, ekonomicky aktivní a vzdělanější obyvatelstvo, a tím dále zhoršuje jejich ekonomické a demografické ukazatele. V zemích s nižším výskytem pak v počátcích choroby došlo k výrazné aktivizaci občanské společnosti, která tak reagovala na opožděnou činnost vládních struktur. Tuto aktivitu ještě zvýšila skutečnost, že nemoc více postihuje tzv. vulnerabilní skupiny populace, je spojena s rizikem výrazné stigmatizace a diskriminace. Svou pozornost nemoci věnovalo i mimořadné zasedání OSN v roce 2001.
Podobně v České republice již v roce 1989 vznikla Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP), která má jako hlavní cíl vedle prevence pomoc a podporu HIV pozitivním osobám. V roce 1999 otevřela Dům světla. Z dalších občanských sdružení je významná činnost organizací Rozkoš bez rizika a Projekt Jana, které se věnují prevenci u poskytovatelek komerčních sexuálních služeb. Podobně u jejích mužských kolegů působí sdružení Projekt Šance. V devadesátých letech se významně na prevenci v gay komunitě podílelo sdružení SOHO. V současné době je preventivní činnost v komunitě mužů majících sex s muži omezena menším zapojením nevládního sektoru. ČSAP provádí terénní práci v pražských gay podnicích. Do preventivní činnosti se zapojuje řada regionálních a religiózních organizací. Sdružení S nadějí proti AIDS a drogám pořádalo déle než 15 let tradiční národní mezioborovou konferenci o AIDS v Poděbradech. Velkým problémem nevládních organizací, zejména působících pouze v prevenci, je obtížnost získání finančních prostředků.

Zpět na “D. PSYCHOLOGIE”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host