Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Témata dětské psychologie. Populárně naučné články i odbornější pojednání od členů, výpisky z knih o dětské psychologii, pedagogice, a výchově včetně výchovy sexuální.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 11.4.2017 9:01:34

Pavlína Janošová

DÍVČÍ A CHLAPECKÁ IDENTITA


Grada 2008
Dívčí a chlapecká identita - vývoj a úskalí

Obrázek
odkaz a zdroj: www.knihypdf.sk

Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardních" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné?...

Z této knihy provádím selektivní výpisky pro potřeby komunity Pedonia. Reagovat můžete přímo zde. Případná diskuse bude po dokončení výpisků umístěna na závěr tohoto vlákna.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 11.4.2017 9:40:28

Role muže a ženy v sociologické perspektivě


 • chlapci jsou vystavováni poněkud jiným socializačním vlivům než dívky
 • ačkoli se role mužů a žen v různých společnostech značně liší, v jejich tradičním pojetí jsou vždy vymezeny jako komplementární a tedy i pro sebe navzájem do značné míry nepostradatelné
 • v čisté formě se s rodovým dimorfismem setkáváme v předliterárních kulturách; významný je však i pro mnohé z dnešních strukturovanějších společností, o čemž svědčí např. čínský princip rozdělení světa na jin a jang
 • takto vymezené rodové role téměř nic nevypovídají o vnitřní identitě jejich nositelů
 • práce dříve považovaná za typicky mužskou se stala v širším měřítku neméně „vhodnou“ i pro ženu
 • společnost se začala členit a individualizovat, což vedlo k větší variabilitě také těchto rolí, které se musely změnám přizpůsobovat
 • spolu s proměnou požadavků role muže a ženy se začala pozvolna proměňovat také představa o jejich ideální podobě
 • mnohé funkce se staly nadbytečnými či bezúčelnými a naopak se v průběhu dějin k jejich obsahu přidávaly nároky nové
 • aspekt pohlaví ve vědním přístupu - tytéž problémy vnímají muži i ženy z odlišné perspektivy
 • muži většinou inklinují k jiným tématům než ženy, volí často jinou literaturu, jinak ji interpretují, jinak diskutují a mívají také jiné formy řešení
 • rodová příslušnost je jednou z našich nejhlubších determinant, je jednou z vývojově nejstarších složek celkové identity
 • v mnoha oblastech je u nás obousměrná sexistická diskriminace
 • dilema ženy, jak sjednotit roli matky a s ní související požadavky s nároky profese, důraz na výkon
 • možnost žen mít dítě, která je sama o sobě jistě biologickou výhodou, se obrací v sociální nevýhodu
 • role matky bezesporu náročnější než role otce
 • ženy jako skupina mají minimální podíl na rozhodování, tj. na moci
 • ženy jsou obecně méně vychovávány k tomu, aby se u nich vytvořily vlastnosti, které jsou pro dosažení lukrativních profesí důležité
 • postoj, v němž jsou rysy a činnosti, které jsou obecně považované za mužské, hodnoceny jako společensky důležitější
 • mnoho děvčátek a žen patrně přijímá ženské vlastnosti zcela za své, jiné je možná budou hodnotit jako ideální leč nereálné a jiné je budou vnímat jako nezajímavé a budou se identifikovat spíše s obecně vysoce hodnocenými mužskými charakteristikami
 • muži začali, alespoň na teoretické rovině, přijímat požadavky žen jako adekvátní a v zákonodárství došlo k některým změnám
 • stereotypy v sobě obsahují předsudky, které vedou ke vzniku určitých společenských tabu a k přehlížení některých jevů
 • je zřejmé, že pokud dochází k subordinaci jednoho pohlaví nad druhým, znamená to nevýhodu pro všechny
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 18.4.2017 10:25:03

Situace v současné rodině, krize mužské role


 • muži jsou výše ceněni společností a ženy rodinou
 • zvyšování počtu hodin strávených v zaměstnání, vymizelo domácí kutilství
 • děti otce většinou obdivují (je pro ně sváteční autoritou), ale často nemají příliš jasnou představu o jeho denních aktivitách
 • děti jsou mnohem více přítomny při matčiných každodenních činnostech spojených s péčí o domácnost
 • dívky se tedy učí v interakci s matkou spontánně (nápodobou a situačními instrukcemi) jednotlivým dovednostem a přijímají tak přirozenou cestou některé složky své rodové role, kdežto chlapci tuto možnost v interakci s otcem mají zřídkakdy
 • k nejasnému vzoru otců a jejich roli při výchově dětí a v domácnosti přispívá i skutečnost, že se obvykle nepodílejí na běžných činnostech intimního charakteru, jako je příprava a ukládání ke spaní, hygiena apod.
 • místo vztahu, tj. "být s otcem", musí chlapec přijmout pouze identifikaci s ním, tedy "být jako on"
 • dívka buduje svou identitu ve vztahu k osobě rodově (genderově) stejné jako ona, vztah k matce je základním aspektem vztahu k svému rodu
 • chlapec buduje svou identitu ve vztahu k osobě rodově odlišné, musí se spokojit s negativní identifikací s matkou - "nejsem jako ona"
 • samotné mužství jakožto součást identity je v naší společnosti ve srovnání s ženstvím záležitostí pravděpodobně křehčí
 • ženy se těší lepšímu zdraví a dožívají se delšího průměrného věku
 • muži bývají častěji oběťmi různých závislostí, psychopatologií a psychosomatických chorob
 • očekávání týkající se mužské role - představa o tom, že muž má být schopen ovládat své emoce, poradit si se svými problémy sám, očekávání tělesné a psychické nezdolnosti
 • s osamělostí se poněkud hůře vyrovnávají muži, pocit nepochopení a odcizení sobě samému
 • prakticky všude převládá přání mít syna než dceru, zvláště v případě prvorozeného dítěte
 • dozvuk patriarchátu, alespoň v kulturním povědomí
 • výchova chlapců se jeví v mnoha ohledech jako problematičtější
 • v současnosti mnohdy nejsou k dispozici vzory, které by posilovaly základní archetypální mužské vlastnosti a které by mohly vést ke zdůraznění potřeby lepšího uplatnění u chlapců
 • výchova chlapců je v současnosti převážně v rukou žen
 • jsme civilizací, v níž otcové opouštějí své syny a ponechávají je v lepším případě v péči matek a placených profesionálů (jsou to skoro vždy ženy), v horším případě je nechávají napospas vrstevnickým skupinám
 • hloubka feminizace školství je patrná v tom, že ani muži, kteří dětem k dispozici coby vzory jsou, často nedisponují typicky mužskými atributy a zájmy
 • navíc se obvykle jedná o vzory méně dostupné mladším dětem
 • problémové chování, v němž mají chlapci "navrch" po celé dětství a dospívání
 • vnitřní konflikt chlapců s autoritou - součást normálního socializačního vývoje chlapců
 • součástí chlapecké sounáležitosti s vrstevníky je prokazatelná míra nezávislosti na okolních požadavcích, zvlášť ztělesňuje-li autoritu žena
 • mužnost, sebeprosazování, schopnost odvážit se jít do konfliktu a unést následky "se vztyčenou hlavou"
 • mnozí čeští otcové pěstují u svých dcer maskulinní zájmy anebo jejich vzniku aspoň nebrání
 • chlapci jsou častěji v citových podnětech ochuzeni
 • chlapci se pravděpodobně přestávají dříve mazlit
 • chlapci začínají brzy selektovat pocity, jimž "si dovolí" věnovat pozornost, od těch, které začnou tabuizovat a vytěsňovat
 • otcové mívají obvykle rozpačitý postoj k manipulaci s novorozencem
 • otcové rozvíjejí děti především po stránce intelektové a projevují větší rozpaky vůči dětským citovým projevům,
  méně často se s nimi mazlí
 • zdá se, že jde spíše o vliv tradice než o menší potřebu takového kontaktu
 • tím ovšem ochuzují nejen děti a jejich vztah k sobě, ale především sami sebe a hloubku svého prožívání vztahu k dětem
 • u synů otcové více rozvíjejí samostatnost, soutěživost a fyzickou zdatnost, zatímco matky u dětí obojího pohlaví stimulují rozvoj femininních rysů, jako je vhodné chování (slušnost), citlivost, přívětivost, empatii apod.
 • citový vztah a jeho projevy mezi otcem a dcerou - jejich vztah bývá již od počátku ovlivněn společenskými imperativy souvisejícími s obecným povědomím o incestním tabu, které hluboce ovlivňuje vnitřní pohnutky otců a následné chování vůči dcerám (ale i synům)
 • konečným důsledkem bývá nezřídka obava z jejich vlastní eventuální sexuální reakce, k níž by u nich mohlo při mazlení s dětmi dojít
 • samotná eventuální reakce těla, která neznamená nic nemorálního, může otce znejišťovat natolik, že se bližších tělesných projevů k dětem raději zřekne
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 2.5.2017 9:36:01

O rozdílech mezi muži a ženami


 • existují životní období, kdy disponujeme svými rodově typickými vlastnostmi větší měrou, a období, kdy naopak některé z nich takřka či zcela zanikají
 • definice mužství a ženství se neustále přetváří
 • z historického hlediska si jsou muži a ženy dnes podobnější než v minulosti - tzv. labilizace a konfúze mužské a ženské role
 • jedná se zejména o aspekt nezávislosti, zaměstnanosti, o podobnost v sexuálním chování (iniciace vztahu), o kuřáctví a konzumaci alkoholu, unisexuální odívání a úpravu zevnějšku
 • rozdíly mezi muži a ženami jsou podstatně subtilnější než jejich podobnosti
 • rovněž etnické a subkulturní rozdíly jsou mnohem nápadnější než rozdíly mezi muži a ženami uvnitř těchto skupin
 • v našich obecných představách se objevuje tendence přiřazovat mužům a ženám polaritně opačné vlastnosti
 • existence stereotypů vede k odlišnému očekávání, a tedy i k odlišné výchově děvčátek a chlapců, jejímž důsledkem je poněkud omezený rozvoj některých dovedností
 • součinnost socializace a biologických dispozic - začíná nejpozději v okamžiku narození dítěte
 • muži a ženy se mezi sebou pravděpodobně liší spíše v oblasti zájmů, koníčků a v charakteristikách mezilidských vztahů, tedy v tom, co je výchovou dobře ovlivnitelné, než v otázce osobnostních rysů a schopností
 • dítě není pasivním příjemcem a konzumentem socializačních vlivů, ale také jejich filtrem
 • za aktivní osobnostní filtr lze považovat osobní postoje dítěte, volní vlastnosti a motivaci
 • některé vlastnosti se mohou rozvinout jen za určitých životních okolností
 • muži a ženy se obecně liší mnohem méně, než se obecně soudí
 • muži a ženy mají relativně silnou snahu (dle míry konformity) volit ta povolání, jež jsou obecně považována za typická pro jejich rod a která jim jsou zároveň prezentována jako pro ně vhodnáUživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 9.5.2017 9:22:06

O stereotypech


 • stereotypy jsou apriorní (předem stanovené) představy o povahových rysech, způsobech chování a zvycích příslušníků určité skupiny, aniž by byla brána v potaz individualita jejích členů, jejich konkrétní životní situace apod.
 • základní vlastností stereotypů je, že je nevytváříme na základě osobních zkušeností, ale získáváme je tradováním, verbálním i neverbálním zprostředkováním ostatními příslušníky naší společnosti
 • stereotypy napomáhají orientaci v sociálním světě a jeho srozumitelnosti
 • jsou zřejmě prvním orientačním nástrojem, který užíváme při setkání s něčím neznámým
 • znalost stereotypu ovlivňuje chování těch, kterých se týká, a toto chování naopak působí jako potvrzení "pravdivosti" stereotypu, čímž jej upevňuje - sebenaplňující se proroctví
 • díky stereotypům lze alespoň částečně předpokládat reakce druhých a často tak předejít mnohým nedorozuměním
 • určení mužských a ženských oblastí činností a funkcí umožňovalo komplementární dělbu práce, která byla nutná pro chod celého společenství
 • jiné jednání se očekává od mužů a jiné od žen (a také od generace starší a mladší), což umožňuje plynulou interakci bez předběžných domluv mezi lidmi
 • množství předsudků, od nichž se velmi často odvíjí také intolerance k alternativám
 • stereotypy přinášejí limity příležitostí životní seberealizace
 • v méně typických situacích je důsledná realizace stereotypů nežádoucí nebo zcela dysfunkční
 • lidé mají obvykle tendenci věnovat větší pozornost informacím, které do stereotypních představ zapadají, než těm, které jsou s nimi v rozporu
 • obecně platí, že čím méně informací o konkrétním jedinci je k dispozici, tím více se ocitají ve hře typické představy
 • jsme celkově stereotypnější v představách o lidech opačného pohlaví než o příslušnících pohlaví našeho
 • rodiče se chovají méně stereotypně k dítěti téhož pohlaví než k dítěti pohlaví opačného
 • méně stereotypní jsou ve svých očekáváních matky, jejichž zkušenost s dětmi bývá intenzivnější
 • proměnlivost stereotypů z hlediska času a dějinného vývoje je celkově malá, protože jsou záležitostí tradice, která má sama o sobě unifikující a konzervační charakter
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 6.6.2017 8:59:57

Rodová stereotypie v dětství, vliv masmédií


 • stereotypy jsou pro děti vodítkem, jež jim pomáhá vytvářet konkrétnější představy o vlastní budoucnosti
 • pocit jistoty, který vyplývá z vědomí přináležitosti k jedné ze skupin
 • dětské uvažování není přibližně do konce předškolního věku schopné přijmout relativitu nějakého jevu
 • většinu informací děti tohoto věku hodnotí podle jednoduchého formálního konstruktu "buď-anebo", jakoukoliv další alternativu ještě zpravidla nejsou schopny přijmout
 • dvoudomá genderová stereotypie tedy přesně vyhovuje jejich rozumovým schopnostem
 • v průběhu dětství si osvojujeme příslušnou rodovou roli, identifikujeme se s ní a přijímáme většinu z jejího obsahu jako nediskutovatelný axiom
 • nejprve dojde k tomu, že si dítě osvojí základy role, a teprve mnohem později o ní dokáže přemýšlet
 • děti se často přizpůsobují prostředím, v nichž se pohybují
 • tendence dětí ke schematizaci, která je pro ně srozumitelnější než alternativní, a tedy složitější rozumové konstrukty
 • televize poskytuje silně stereotypní obraz o obsahu mužské a ženské role především svou filmovou tvorbou
 • namísto rozvoje vlastního tradičního kulturního potenciálu pouhá pasivní konzumace západní kultury a postupná adaptace příjemců na její hodnoty
 • masmediální vliv si obvykle málo uvědomujeme - masmédia svým předkládaným materiálem působí většinou na lidskou emocionalitu, jeho "poselství" však není podrobeno následné rozumové reflexi, takže bývá přijímáno víceméně nevědomky a nekriticky
 • nepřímé vlivy, které se zakládají na emocionálním působení, bývají většinou silnější než přímé výchovné vlivy, jimiž apelujeme především na rozumové pochopení situace a jejích následků, například domluva dítěti
 • nejvýraznější stereotypie ženské role se týká reklamních spotů
 • v televizních pořadech pro děti je stereotypie zdůrazňována silněji než v pořadech určených dospělým
 • televizní pořady určené dívkám dospívajícího věku se takřka výhradně zaměřují na vztahy ke druhému pohlaví
 • děti se identifikují s atributy, jež považují za vlastní své skupině
 • v oblasti tisku fotografie žen většinou znázorňují nejen jejich obličej, ale často celou postavu, zatímco fotografie mužů obvykle představují pouze portrét obličeje
 • preference dětí mladšího školního věku kopírují obvykle spíše aspekt jejich rodové identifikace, v dalších letech stoupá zájem o mužské hrdiny


Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 15.6.2017 9:20:40

Základní pojmy a jejich význam


 • Diamond člení lidský sexuální profil na 5 složek:
  1. genderový vzorec, který vypovídá o konkrétní podobě femininity a maskulinity jedince a jejích vnějších projevech prostřednictvím příslušné genderové role
  2. reprodukce, tj. rozmnožovací schopnost
  3. pohlavní identita, jež se týká základního prožitku příslušnosti jedince k mužům a ženám
  4. vzrušivost a fyziologické mechanismy, které se vztahují k sexuální aktivitě a k funkcím pohlavního ústrojí
  5. sexuální orientace, jejíž určení závisí na "objektu", k němuž je jedinec sexuálně přitahován

 • pohlaví - pojem pohlaví je užíván tam, kde se hovoří o biologických rozdílech mezi mužem a ženou
 • toto označení zahrnuje v podstatě všechno, co odlišuje muže a ženu na biologické úrovni
 • jedná se o rozdíly, které jsou z kulturně-společenského hlediska a jeho vývoje konstantní, které existovaly a existují ve všech minulých i současných lidských seskupeních a společnostech
 • o vlastnostech týkajících se pohlaví se někdy hovoří jako o "samčím" a "samičím"
 • pohlaví chromozomální, týkající se konkrétní varianty karyotypu
 • pohlaví gonadální, dané typem pohlavních žláz - testes (varlata) nebo vaječníky (ovaria)
 • pohlaví vnějších genitálií
 • pohlaví vnitřních genitálií (děloha, prostata, pochva ap.)
 • hormonální pohlaví, hladiny mužských a ženských hormonů
 • psychosexuální mozková centra predisponující jádrovou pohlavní identitou, jedná se o biologicky dané "nastavení" pro emocionální souhlas s přináležením k mužům a ženám
 • fenotypické pohlaví (sekundární pohlavní znaky - ňadra, typ ochlupení, rozložení tuku, kosterní rozdíly, apod.)

 • rod, gender - pojem rod (anglicky "gender")vyjadřuje rozdíly mezi muži a ženami, jejichž podstata spočívá v kulturních a sociálních vzorcích chování
 • termín gender lze přeložit také jako sociální pohlaví
 • rodové rozdíly mají v historickém a společensko-kulturním kontextu proměnlivý charakter a jejich podoba je v různých společnostech velmi rozmanitá
 • v souvislosti s rodem hovoříme o "ženském" (o ženskosti či femininitě) a o "mužském" (mužskosti, mužnosti, maskulinitě)
 • mužsko-ženská komplementarita je sociálním konstruktem
 • tento pojem je užíván pro mužskou a ženskou identitu, která vyplývá ze sebeprožívání, tvrzení a chování jedince - na rozdíl od identity stanovené na základě jeho anatomické výbavy

 • rodová role, genderová role - rodová role je souhrnem představ o tom, jací muži a ženy ve skutečnosti jsou, i popisem obecně sdílených přesvědčení o tom, jací by muži a ženy měli být
 • vnější vyjádření rodové identity - jedinec v této roli vyjadřuje to, kým se cítí být, i to, jak chce být druhými vnímán
 • normativní složka každé role s sebou nese také společenský tlak na přijetí požadavků, které z ní vyplývají

 • rodová identita, genderová identita - rodová identita je vnitřní a ryze privátní složkou lidské osobnosti
 • tvoří ji genderové atributy, které jedinec prožívá jako jemu vlastní
 • ačkoli je genderová identita součástí našeho Já, nemusí se některé její komponenty navenek nijak projevit
 • genderová role naopak často zahrnuje i vnější projevy, s nimiž se jedinec příliš neztotožňuje
 • určitá část rodové role zpravidla bývá prožívána jako nesouhlasná se sebepojetím, jako ego-dystonní
 • mnozí jedinci se ztotožňují s vlastnostmi, které podle celospolečenského pojetí odpovídají spíše profilu příslušníků opačného pohlaví
 • genderová identita je, podobně jako celková identita, potenciálně specifická, jedinečná

 • jádrová pohlavní identita - emoční souhlas s příslušností k jednomu či druhému rodu
 • nejhlubší součástí ženské a mužské identity
 • jednou z prvních sebeidentifikačních charakteristik dítěte
 • vytvářením (jádrové) pohlavní identity jedinec překračuje jednoduché kognitivní povědomí o vlastním biologickém pohlaví a psychicky se s ním identifikuje
 • Smolík řadí komponenty, jež se podílejí na celkové mužské a ženské identitě, v tomto sledu:
  1. biologické pohlaví
  2. jádrová pohlavní identita, která znamená základní vědomí jedince o příslušnosti ke skupině mužů a žen
  3. pohlavní identita v širším smyslu slova, která se týká toho, jak jedinec sám sebe prožívá a definuje jako příslušníka této skupiny (v našem pojetí se jedná o genderovou identitu)
  4. genderová role, jíž je vyjádřena psychosexuální identita v chování
 • na rozdíl od identity genderové, která je do značné míry tvárná, jádrovou pohlavní identitu v průběhu života nelze měnit
 • má blíže k pojmu "pohlaví" než k pojmu "rod"
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 13.7.2017 14:07:37

Pohlavní vývoj před narozením a jeho alternativy


 • velká rozmanitost způsobu života Homo sapiens, která souvisí s jeho chudou instinktivní výbavou - nutnost složité výchovy
 • lidský rod je díky své kulturně-společenské pestrosti a individuálním výchovným vlivům mnohem rozmanitější než ostatní živočišné druhy
 • na vznik mužské a ženské identity a jejich variant působí individuální faktory biologického rázu i velmi rozmanité vlivy sociálního prostředí
 • předpoklady vývoje jádrové pohlavní identity a příčiny její poruchy, nejvýznamnější biologické determinanty,
  chromozomální výbava a hormonální vlivy a jejich odchylky
 • jádrová pohlavní identita je z největší části výsledkem biologických determinant
 • můžeme předpokládat, že jádrová pohlavní identita i sexuální orientace jsou, tak jako sexualita, podmíněny instinktivně
 • mužská ani ženská identita nemají přímou vazbu na chromozomální pohlaví jedince ani nemusí odpovídat přítomnosti gonád, tedy varlat a ovarií
 • zřejmý je však vliv hormonální, který v průběhu prenatálního vývoje zasahuje do budoucího zaměření jádrové pohlavní identity (v některých případech patrně i do sexuální orientace)
 • podle některých teorií je sexuální orientace přímo součástí pohlavní identity

Intersexualita (hermafroditismus)
 • anatomická struktura není zcela ženská ani mužská
 • praví hermafrodité se vyznačují tím, že v jejich těle jsou přítomna jak diferencovaná ovaria s folikuly určenými pro pozdější vyzrávání vajíček, tak vyvinutá testes se seminiferními kanálky
 • nepravý hermafroditismus (pseudohermafroditismus) se naproti tomu týká těch jedinců, u nichž existují náznaky mužského i ženského pohlaví, přičemž nehraje roli, zda se jedná o vnější nebo vnitřní pohlaví
 • intersexuální jedinci tvoří přibližně jedno procento v populaci, jedinců, jejichž genitál obsahuje mužské i ženské prvky, je asi 0,018 procenta populace
 • ze sociologického pohledu narušuje existence intersexuality původní dichotomní pojetí sociálního mužsko-ženského světa
 • sociální odezva, které se dostává dítěti, jehož pohlavní orgány nezapadají do běžné "normy" děvčete či chlapce
 • jakékoli zjevné postižení dítěte se odráží také v sebepojetí rodičů, někdy se objevuje tendence hledat "vinu",
  pocit studu, rozpaky
 • sociální reakce na odlišnost dítěte ovlivňuje také jeho sebepojetí
 • v podstatě ale neexistuje žádný objektivní důvod méněcennosti nestandardně vypadajícího genitálu
 • situace poněkud složitější, pokud je narušena jeho funkčnost nebo citlivost
 • někteří jedinci se rodí s vyhraněnější dispozicí (se silnějším pudem) pro přijetí konkrétní pohlavní identity, zatímco jiní se mohou rodit s poněkud větší tvárností vůči výchově k této identitě
 • široké možnosti genderové seberealizace, atmosféra plurality umožňuje obohacování při setkávání s lidskou rozmanitostí
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 8.8.2017 9:50:10

Pohlavní vývoj v prvním roce života


 • do dalšího dějství vstupují vlivy psychosociální, které budou s většími či menšími výkyvy hrát ve vývoji jedince rozhodující roli po celé dětství
 • charakter a významnost biologických faktorů a vlivů ze sociálního prostředí, které formují sexuální vývoj, se v jeho průběhu tak prolínají, že není možno, jak dříve bývalo běžné, oddělovat vývoj somatosexuální od psychosexuálního
 • jednou z prvních otázek rodičů po narození dítěte bývá dotaz na jeho pohlaví
 • od tohoto okamžiku se o něm již nehovoří jen jako o miminku, ale jako o chlapečkovi nebo o děvčátku
 • pohlaví je první determinantou, která bude výrazně ovlivňovat sociální vlivy, jimž bude dítě v budoucnu vystaveno
 • dívky a chlapci čelí odlišnému společenskému očekávání, liší se jejich výchova a obvykle také prostředí, které jim rodiče a další blízcí vytvářejí
 • vědomí, že se jedná o chlapce či o dívku, velmi záhy ovlivňuje to, jak je dítě rodiči vnímáno
 • často v předpokládaných rozdílech přehánějí
 • některé rodiče dokáže znejistit, pokud se o jejich dítěti lidé vyjadřují v osobnostních rysech typických pro dítě opačného pohlaví
 • stereotypní vidění, pravidlo schematismu - čím méně informací a zkušeností lidé o dítěti mají, tím více u něj předpokládají existenci vlastností typických pro skupinu, do níž dítě patří (zde k danému pohlaví)
 • socializace dítěte směrem k odpovídající chlapecké či dívčí roli - dochází k ní daleko předtím, než si dítě začíná uvědomovat svou identitu
 • kruhově uzavřený proces
 • převládá přání rodičů mít syna
 • touha po dceři narůstá v případě, že je již v rodině alespoň jeden syn
 • rodiny s dcerami jsou poněkud početnější a mezi dětmi jsou menší věkové rozdíly než rodiny, kde je prvorozený syn
 • důvody této preference mohou být povahy náboženské
 • touha rodičů po potomku svého pohlaví
 • dítě je posléze většinou přijímáno rodinou kladně bez ohledu na jeho pohlaví
 • žadatelé o osvojení dítěte - většina rodičů se domnívá, že děvčátka představují nižší riziko výchovných potíží
 • děti samy se často domnívají, že rodiče mají raději dcery než syny, protože dcery bývají považovány za milejší než chlapci
 • nejen že rodiče vychovávají dítě směrem k jeho genderové roli, ale také dítě samo začíná velmi záhy určitým způsobem diferencovat mužský a ženský svět
 • prvním krokem na cestě k tvorbě rodové identity je odlišení mužů a žen
 • dvouměsíční děti dokáží rozeznat mužský a ženský hlas
 • půlroční dítě věnuje jinou pozornost mužským a ženským obličejům
 • děti od 9 měsíců dokáží zařadit ženský hlas k ženskému obličeji a rozlišit muže od žen podle délky vlasů a stylu oblečení
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 5.9.2017 8:43:22

Pohlavní vývoj v batolecím období


 • dochází k viditelnému rozvoji rozdílů v chování děvčátek a chlapečků
 • dítě je v batolecím a předškolním období velice vnímavé k pozorování a zpracovávání informací o genderových rozdílech
 • okolo prvních narozenin je již zjevné, že si většina dětí více hraje s hračkami, které jsou obecně považovány za typické pro příslušníky jejich pohlaví
 • děvčátka si častěji hrají s panenkami či plyšovými zvířátky, záliba v oblékání a krášlení
 • chlapečci tráví oproti nim více času s kostkami, jednoduchými skládačkami a autíčky
 • počátkem druhého roku se u chlapců začíná objevovat větší množství agresivních projevů a výraznější preference pohybově aktivních her, jsou průbojnější a častěji se projevují konfliktním způsobem
 • v průběhu druhého a třetího roku se hra chlapců a dívek odlišuje ještě výrazněji
 • u dívek se přízeň k dívčím hračkám vytváří pozvolněji
 • chlapci začínají také brzy projevovat větší nezávislost, začínají posléze trávit více času s vrstevníky mimo domov
 • rodiče dcerám obecně nabízejí větší podporu, jsou vůči nim empatičtější, více se jich dotýkají a mazlí se s nimi
 • v dalších letech jsou matky ke svým dcerám sdílnější než k synům
 • dívky se na rozdíl od chlapců snaží více vyvarovat přestupků v chování
 • chlapcům je věnována větší pozornost při jejich motorickém vývoji
 • dívky jsou rodiči více rozvíjeny po stránce verbální
 • rodiče začínají podporovat hru s konkrétními dívčími či chlapeckými hračkami přibližně v téže době, kdy se začíná odlišovat hra chlapců a dívek, tedy okolo jednoho roku věku
 • často se tak děje neuvědomovanými a nenápadnými náznaky
 • diferencované reakce se s věkem dětí stupňují, rodiče synů začínají projevovat souhlas či nesouhlas s hrou jejich potomka dříve než rodiče dcer
 • děti, které mají staršího sourozence opačného pohlaví, nejsou ve svých zájmech tolik genderově vyhraněné jako děti ostatní
 • roli hraje větší rozmanitost hraček, jimiž jsou obklopeny, ale také blízký vzor někoho, kdo si s nimi hraje
 • rodiče se zdráhají koupit chlapečkům dívčí hračky
 • chlapci mají poněkud užší okruh přípustných aktivit než dívky
 • otcové poměrně zamítavě reagují na synovy hry typicky dívčí (posměšnými poznámkami, odnětím hračky, mračením,...)
 • děti s poruchou pohlavní identity si vytvářejí zájmy navzdory sociálnímu tlaku, a tedy patrně v souladu se svým "netypickým" intuitivním prožíváním
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 26.9.2017 9:33:18

Počátky pohlavní identity


 • vědomí sounáležitosti s vlastním pohlavím je jednou z prvních konkrétnějších složek identity lidského jedince
 • proces rodové socializace probíhá na několika rovinách a v několika fázích
 • raná zkušenost, že se lidé nějak liší, rozdíl mezi muži a ženami
 • kategorie, podle nichž děti přiřazují muže a ženy do genderových skupin, jsou zpočátku velmi nepřesné a rigidní
 • nejvýznamnějším milníkem v genderovém vývoji dítěte je okamžik, kdy je schopno zařadit podle pohlaví sebe a druhé
 • nejprve se naučí odlišovat dospělé muže a ženy, teprve později jsou schopny určit pohlaví dětí
 • je to proto, že rozdíly mezi nedospělými chlapci a dívkami nejsou tak výrazné
 • navazuje zjištění dítěte, že i ono do jedné z těchto skupin patří
 • dvě třetiny dvouletých dětí se podle fotografie umí správně označit
 • kolem čtvrtého roku dospívají k poznání, že pohlavní příslušnost je atribut dlouhodobý
 • často se domnívají, že je záležitostí zvyku či nějakého předchozího rozhodnutí
 • mnohé děti ještě nemají dostatečné informace o podstatě pohlavních rozdílů, o rozdílech tělesných
 • dítě si posléze uvědomí, že pohlaví je nezměnitelná danost a je s ní třeba počítat i do dospělosti
 • důležitým posunem v porozumění podstatě pohlavních rozdílů je zjištění, že muži a ženy se tělesně liší
 • rozšiřuje se i povědomí dětí o dalších činnostech, prostředích a předmětech, které jsou obecně považovány za "mužské" a "ženské"
 • porozumění genderovým rolím souvisí také s rozvojem řečových dovedností
 • řeč obsahuje genderové kategorie a také odlišnou gramatiku pro obě pohlaví
 • dítě má určité ambice plnit svou genderovou roli odpovídajícím způsobem - "být správný kluk" či "správná holčička"
 • dítě není pouze pasivním příjemcem informací o rodových rozdílech, také ono samo má potřebu co nejvíce se o atributech své role dozvědět
 • pozorování blízkých vzorů, které začíná záhy napodobovat
 • tendence účastnit se stejných činností s dětmi téhož pohlaví
 • děti jsou v této době velmi citlivé především na informace a projevy příslušníků vlastního pohlaví
 • vytěsňování informací, které jsou s představami dítěte v rozporu
 • k osvojování příslušných znalostí, zálib a postojů, jež se váží ke genderu, dochází mnohem dříve,než je dítě schopno uvažovat o jejich významu a smysluplnosti
 • jakékoli pozdější nejistoty, týkající se pohlavní identity, jsou spojeny se silnými obranami a úzkostmi
 • omezení rozvoje dispozic, které jsou danou společností považovány za nevhodné pro příslušníky jeho pohlaví
 • čím dříve k socializačním tlakům dochází a čím jsou striktnější, tím méně mohou být korigovány myšlením a postoji samotného dítěte
 • stereotypní chování v jedné oblasti nijak výrazně nekoreluje se stereotypním chováním v oblastech jiných
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 17.10.2017 8:45:27

Identifikace dítěte s rodiči


 • rodiče odpovídají různě na projevy svých synů a dcer a zprostředkovávají jim také různé podněty
 • u chlapců bývá užíváno trestů a jiných negativních zpětných vazeb, vztahujících se k jejich genderově "nevhodnému" chování, zjevně častěji než u dívek
 • přehnaně maskulinní (hypermaskulinní) projevy, pod nimiž se může skrývat obava, aby nebyli přistiženi při nějaké typicky ženské činnosti
 • jinou obrannou reakcí je zdůrazňování hostility ke všemu, co je označeno za femininní
 • proces utváření pohlavní identity a přijetí genderové role provázen truchlením - přijetím jedné alternativy se musí dítě vzdát ostatních variant a výhod s nimi spojených
 • u dětí batolecího a později předškolního věku jsou to častěji otcové, kdo klade ve výchově větší důraz na genderovou roli
 • u chlapců podporují otcové především statečnost, mužnost, soutěživost, tělesnou houževnatost a sebevědomí,
  u dcer oceňují ženskost, atraktivitu, citlivost a sociální oblíbenost
 • matka má větší možnost poznat, a tedy i respektovat genderovou individualitu dítěte než otec
 • v této době se začíná měnit vztah otců a matek k synům a dcerám
 • rodiče často pociťují (většinou ne příliš uvědomovaně) vůči potomku stejného pohlaví větší výchovný závazek v oblastech, jež nějak souvisejí s genderovou rolí a s jeho budoucností
 • v pozadí stojí i fakt, že stejnopohlavní potomek se stává snadnějším "terčem" rodičovských projekcí a představ o tom, jakým by se jednou měl stát člověkem
 • syn se pro některé otce stává další možností splnění jejich vlastních neuskutečněných ambicí, jakousi novou životní šancí
 • nejen že se tedy synové identifikují s otci, ale také otcové se identifikují se svými syny
 • identifikace rodičů s dítětem přináší i četná rizika - přenos vlastních zkušeností z dětství do představ o výchově potomka
 • zdařilá socializace je charakteristická tím, že si jí socializovaný jedinec není vědom
 • děti ve svých projevech napodobují vedle obou rodičů také další blízké osoby
 • po narození symbiotický vztah k matce
 • ve vztahu k matce se s rozčarováním, že nikdy nebudou moci být stejní jako ona, potýkají chlapci - to je pro ně zdrojem citového traumatu
 • nejistota, eventuálně úzkost, která se k traumatu váže, vede k určité změně ve vztahu k matce, k určitému odstupu od ní
 • tendence chlapce odpoutat se a vymanit ze závislosti na ní může být provázena deidentifikací
 • deidentifikaci může provázet pocit ztráty i nevědomá agrese vůči matce, která jakožto identifikační vzor z hlediska orientace ve vlastní budoucnosti chlapce "selhala"
 • může nastat identifikace komplementární - v jejím pozadí hraje jistou roli tradiční představa o vzájemné komplementaritě mužské a ženské role, identifikace syna odpovídá zčásti partnerskému vzorci
 • postupný příklon chlapce k mužskému světu
 • pocit chlapecké či mužské sounáležitosti a solidarity
 • problém nastává, není-li v dosahu chlapce přiměřený mužský vzor pro identifikaci
 • chlapci, kteří nemají příležitost vyrůstat v dostatečné blízkosti dospělého muže, s nímž by se mohli identifikovat, musí možná více vystačit s rekonstrukcí mužské role na základě deidentifikace s matkou
 • děvčátka přijímají zjištění základní podobnosti s matkou a s dalšími osobami ženského pohlaví bez větších potíží a jejich identifikace s maminkou tím spíše ještě zesílí
 • identifikace dcery s matkou je vesměs kontinuální a často ústí do koaliční vazby, neprochází tak hlubokými zvraty, jako je tomu u identifikace syna
 • dcery se však vlivem jejího nekonfliktního průběhu stávají méně separované a závislejší na postojích matky
 • zatímco chlapci jsou více ztotožněni s mužskou populací na obecné úrovni, dívky déle setrvávají v intenzivnější identifikaci s vlastní konkrétní matkou
 • také děvčátka se ovšem vymezují vůči mužům a prožívají vůči nim svou komplementaritu
 • intenzivní citový vztah k otci
 • otec je pro holčičku muž, který jí může zahrát roli prvního obdivovatele a potvrdit její hodnotu ve smyslu ženskosti
 • děvčátka si často již od batolecího věku zakládají na svém vzhledu
 • tyto situace mohou rodiče, zvláště otcové, využít k podpoře jejich pozitivního sebepojetí, pokud jim projeví uznání v podobě malého komplimentu
 • určité procento otců se vůči dcerám již od raného dětství zdráhá takto projevovat
 • příčinou této skutečnosti může být malá pozornost, kterou někteří muži věnují vzhledové stránce
 • v pozadí však může být též pocit nepatřičnosti a přesvědčení, že by se takto otcové k dcerám chovat neměli
 • tyto projevy rodičů však působí pozitivně pouze pokud jsou míněny upřímně a sděleny bez předstíraných afektů
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 24.10.2017 9:04:30

Teorie vzniku pohlavní a genderové identity


Identifikační teorie
 • identifikace se stejnopohlavním rodičem v batolecím věku
 • dítě je fascinováno genitáliemi a libými pocity spojenými s masturbací
 • v batolecím období si děti začínají všímat biologických rozdílů mezi chlapci a dívkami
 • zjištěním zásadní odlišnosti mužů a žen u nich dojde k emoční krizi, která se odehrává ve vztahu k oběma rodičům
 • v rámci obrany před nejistotou si chlapec k matce vytváří silný citový vztah, který dočasně získává infantilně erotický ráz
 • kvůli svému erotickému vztahu k matce se však chlapec začíná obávat otce
 • v jeho nevědomí se objevuje představa, že by za něj mohl být otcem potrestán kastrací
 • v pozadí kastrační úzkosti je skryta fantazie, že také dívky měly dříve penis
 • chlapec vede určitý čas s otcem boj o matčinu přízeň, který je ve Freudově terminologii nazýván Oidipovým komplexem
 • vzešlý intrapsychický konflikt však nakonec vyřeší tím, že se vzdá partnerského nároku na matku a přijme jako identifikační vzor otce
 • otec přestává být rivalem a stává se vzorem
 • identifikace s otcem se projevuje také převzetím jeho hodnot a úsilím být jako on, jeho napodobováním
 • poté, co se chlapec ztotožní s otcem, je také schopen utvořit sexuální partnerství s dalším člověkem podobným jeho matce - s dívkou či ženou
 • strach mužů z nedostatečné mužskosti, který se projevuje též hostilitou k homosexualitě, homofobií
 • otec je synem vnímán také jako potenciální agresor - ztotožněním s ním se tedy chlapec stává utlačovatelem
 • mužství se pro něj stává celoživotním úsilím, které přináší nutnost neustále projevovat a dokazovat ostatním jeho nezdolnost
 • po odmítnutí mateřského vzoru začíná pro chlapce matka představovat infantilizující nebezpečí, protože by jej mohla svými láskyplnými projevy před ostatními pokořit
 • chlapec si začíná vůči svým citovým potřebám vytvářet obrany a odmítat, především před ostatními lidmi, veškeré projevy něžnosti, ať jsou poskytovány kýmkoli
 • chlapec tím, že odmítá matku, odmítá zároveň i její mateřské rysy: péči, soucit, jemnost
 • tytéž vlastnosti chlapec začne potlačovat i v sobě samém, v obavě, aby jej neusvědčily z nedostatečné mužnosti
 • s osvojením mužské identity souvisí pohrdání zapovězenými ženskými vlastnostmi, a odtud i ženami jako takovými
 • v naznačené perspektivě ostrého dvoupólového vidění bývá jakékoli ne-mužské chování považováno za ženské, pro muže tedy za potupné
 • u dívek vede zjištění anatomických odlišností k psychické krizi, k závisti mužského genitálu, penisu a k pocitu méněcennosti
 • dívka pokračuje v anaklitické identifikaci s matkou
 • také dívky tedy prožívají kastrační komplex, avšak v jiné podobě než chlapci
 • jejich vnitřní trauma bývá provázeno hněvem na matku, kterou spojují s příčinou tohoto nedostatku
 • vztah k ní je navíc komplikován zjištěním, že matka prožívá intimní vztah s otcem, tedy s někým, kdo penis má
 • tyto pocity děvčátka řeší postupným opouštěním citového, eroticky zabarveného vztahu k matce a vytvořením silného citového vztahu k otci
 • ten je podvědomě považován za někoho, kdo by dívce penis, protože jej sám má, mohl aspoň na symbolické rovině poskytnout
 • její touha vlastnit penis je postupně nahrazována touhou po dítěti
 • děvče však ví, že rození dítěte je podmíněno přijetím ženské role a toto přání se stává motivem k akceptaci jejího ženství
 • podle Freuda je identifikace chlapce s mužskou rolí silnější než identifikace dívčí s rolí ženy
 • u mnoha žen dojde k úplnému přijetí ženské identity až prostřednictvím porození potomka, pokud možno mužského pohlaví
 • Freud opominul fakt, že existuje velké procento dětí vyrůstajících s jedním rodičem, které s přijetím vlastní pohlavní role nemají žádné výraznější potíže
 • kvalita rodinného prostředí má vliv spíše na budoucí partnerské a rodičovské chování dítěte než na jeho pohlavní identitu
 • děti se velkou měrou identifikují též s rodičem opačného pohlaví a také s dalšími vzory z okolního sociálního světa, které jim připadají atraktivní
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 14.11.2017 9:54:02

Teorie sociálního učení
 • tato teorie vychází z předpokladu, že pohlavní identita dítěte a genderová role se vytvářejí na základě výchovných zásahů jeho rodičů a vychovatelů
 • lidé mají tendenci reagovat na stejné chování chlapců a dívek různým způsobem
 • děti jsou svým okolím odměňovány za projevy, které přináleží jejich rodovému stereotypu, a sankcionovány za chování nevhodné
 • přijímání pohlavní role probíhá prostřednictvím posilování (formou odměn a trestů), pozorování (sledování činností a reakcí druhých lidí) a napodobování
 • nejedná se pouze o působení ze strany dospělých autorit, ale také o reakce ostatních dětí, které začínají být velmi brzy na neobvyklé projevy druhých citlivé a reagují na ně odmítavě
 • kultura zprostředkovává přijatelný obraz struktur dané společnosti
 • intenzita citového vztahu mezi dítětem a dospělým hraje také svou roli
 • vliv má ovšem i chybění kýženého vzoru chování
 • tato teorie vznikla na základě behaviorismu, jsou zde opominuty interindividuální vrozené dispozice
 • děti se učí své rodové roli prostřednictvím každodenního pozorování a nápodoby vzorů před pubertou spíše neuvědomovaně
 • pokud děti nejsou v průběhu dětství podněcovány k žádoucímu chování citově významnými osobami, mají větší šanci, že se u nich rozvinou vlastnosti a zájmy, k nimž samy ze své přirozenosti inklinují

Kognitivně vývojová teorie
 • základním předpokladem této teorie je, že vývoj genderové identity prochází souběžně týmiž stadii jako vývoj kognitivní a vývoj morálního myšlení
 • jedinec je schopen reagovat na vnější stimuly (informace nebo situace) podle toho, jak jim rozumí
 • znamená to, že u daného jedince nemohou být podněty z okolí zpracovávány odpovídajícím způsobem, pokud nedosáhl jisté úrovně rozumových schopností

Teorie genderového schématu
 • genderová schémata lze definovat jako teorie či organizované znalostní struktury o mužích a ženách
 • nadřazené schéma zahrnuje všechny obecné informace, které děti potřebují, aby zařadily objekty, chování,
  vlastnosti a role k mužskému či ženskému světu
 • poznatky o rozdílech mezi muži a ženami
 • podřazené schéma doplňuje předchozí obecné představy o detailnější informace, které se týkají vlastního pohlaví
 • pravděpodobnost užití genderových schémat se zvyšuje za těchto podmínek
  • jsou-li pro jedince genderové rozdíly důležité
  • zastává-li jedinec tradiční hodnoty a představy
  • vnímá-li určitou situaci jako ohrožující
  • pokud má málo času na zpracování nových informací vztahujících se k genderu
  • mají-li závěry, ke kterým jedinec dospěje, jen malý význam pro druhé
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 30.1.2018 9:58:19

Předškolní věk


 • občasný pobyt v jiném prostředí než domácím a interakce s jinými lidmi než s nejbližšími znamená pro dítě předškolního věku značný sociální přínos
 • identifikace dítěte s rodiči a sourozenci je nyní doplňována a přetvářena ztotožněním s dalšími vzory
 • děti ve věku 3-4 let začínají registrovat rozdíly ve výhodách a nevýhodách mužské a ženské role
 • v 6 letech již má dítě přehled o běžných rozdílech mužské a ženské role
 • porušování těchto pravidel děti postupně začínají hodnotit jako nepřípustné
 • je pravděpodobné, že jejich kritika vyplývá také z potřeby popřít existenci výjimek
 • snaha chovat se podle toho, jak si představuji "správné" jednání ostatních příslušníků vlastního pohlaví, se začíná objevovat poněkud dříve u chlapců
 • u dívek tato potřeba narůstá pomaleji
 • mužská role je v naší společnosti ceněná výše než role ženská
 • v obecném povědomí existuje představa, že nedostatečné mužské, či dokonce femininní projevy degradují mužskou roli
 • již od batolecího věku začínají děti vyhledávat především společnost vrstevníků téhož pohlaví
 • dívky začínají upřednostňovat společnost jiných děvčátek dříve než chlapci, přibližně po druhém roce
 • u chlapců se tyto tendence objevují až po třetím roce
 • mezi 5.-6. rokem děti věnují přibližně 70 % svých sociálních kontaktů dětem téhož pohlaví a častěji se také na ně usmívají
 • tendence ke kontaktu se stejnopohlavními vrstevníky je patrně dána dětskou potřebou upevnit ve skupině svou rodovou identitu a roli, je však i výsledkem přirozeného vzájemného výběru dětí podle zájmů a způsobu komunikace
 • děvčátka bývají celkově poněkud zralejší v sociálních a prosociálních dovednostech a také v řečových schopnostech
 • děti si za společníky ve hře vybírají také ty vrstevníky, kteří procházejí podobným stadiem ve vývoji pohlavní identity
 • stejná zralost v této oblasti je u dětí dokonce silnější motivací než společné zájmy, protože často podmiňuje obdobné postoje
 • pohlavní příslušnost je pro preferenci dětí důležitějším ukazatelem než např. příslušnost etnická
 • děti si vybírají partnery pro hru na základě pohlavní příslušnosti tehdy, když mají možnost volit mezi větším počtem kamarádů
 • pokud mezi nimi není nikdo stejného pohlaví a podobného věku, spokojí se s nemenším nadšením i se společností dětí opačného pohlaví
 • vrstevníkům opačného pohlaví dají často také přednost před interakcí s dětmi stejnopohlavními, ale znatelně staršími nebo mladšími
 • chlapci se mezi sebou podporují v maskulinních zájmech
 • rozdíly v aktivitách chlapců a děvčat jsou často nápadné právě až za přítomnosti ostatních dětí
 • největší vliv má dětská skupina na dodržování genderových zásad v případě vzhledu
 • chlapci u svých kamarádů hůře hodnotí dívčí prvky oděvu než dívčí zájmy či záliby
 • u děvčátek tak silný požadavek na vzhled a chování v zásadě neexistuje
 • dívky s chlapeckými zájmy - na rozdíl od chlapců s femininními zálibami - se většinou nesetkávají s odmítáním druhými
 • unisexuální skupiny jsou často v mateřských školách nepřímo podporovány také interiérem třídy - v jejích prostorách vznikají dívčí a chlapecká teritoria (např. koutek s kuchyňkou a panenkami, nebo stolky blízko police se stavebnicemi)
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

P. Janošová: Dívčí a chlapecká identita

Příspěvekod Plyšáček » 6.3.2018 10:09:18

Pedagogický vliv mateřské školy
 • nedostatek mužských vzorů na všech úrovních školství
 • učitelky mají, obdobně jako matky, tendenci podporovat spíše femininní chování nejen u děvčat, ale také u chlapců
 • chlapci dokáží na sebe lépe upoutat pozornost učitelek než dívky
 • dívky si hrají s oblibou s panenkami a s hračkami, které k panenkám patří
 • oblíbené fantazijní hry (hry "na něco"), hra na nakupování a vaření, tedy na domácí činnosti
 • rády se též oblékají do různých šatů a zdobí
 • u chlapců vítězí dopravní prostředky všeho druhu, stavebnice, figurky pravěkých ještěrů a jiných zvířat či napodobeniny fiktivních televizních hrdinů
 • hračky zbraní a nápodoba nějakého zaměstnání
 • rozdílný způsob hry chlapců a dívek přispívá k odlišnému rozvoji jejich kognitivních schopností a dovedností
 • experimentace s příslušnou rolí
 • fantazijní hra dívek má sociálně vztahový charakter
 • děvčátka při své hře více komunikují se svým partnerem, ať již jím je další osoba nebo hračka, která většinou představuje živou bytost
 • prohlubují tak své verbální schopnosti a vcítění vůči druhým
 • hra s technickými hračkami komunikaci v zásadě nevyžaduje, zato však při ní chlapci více uvažují o technických záležitostech a u stavebnic pracují s prostorovou představivostí
 • zatímco panenky dávají možnost péče, zbraně jsou příležitostí ke konfliktu
 • k typickým chlapeckým činnostem patří pohybové činnosti, které někdy provází též určitá míra agrese
 • jakési téměř ritualizované, většinou nevážné pošťuchování, které bývá často provázeno smíchem - zřejmě částečně pudový základ
 • riziko ztráty prestiže v chlapecké skupině

Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí
 • v polovině předškolního věku jsou činnosti dětí většinou v souladu s příslušným rodovým stereotypem, takže rodiče ani necítí nutnost zasahovat do jejich projevů
 • pozornost rodičů se zvyšuje, jen pokud se dítě nějak silněji odkloní od kýženého způsobu chování
 • děti začínají objevovat svět vztahů mezi muži a ženami
 • sledování partnerských a rodičovských rolí, vzájemné interakce mezi rodiči
 • ve srovnání s rodinou před sto lety chybí hlubší zkušenost se situací v širším příbuzenstvu

Nové výchovné trendy
 • svoboda dětí v tom, aby mohly projevovat své pocity bez ohledu na svou pohlavní příslušnost
 • výchova vedená tímto směrem by měla dítěti umožnit rozvoj dispozic a ambicí bez ohledu na to, zda se jedná o vlastnosti či dovednosti tradičně hodnocené jako maskulinní či femininní
 • konečným cílem není úplně odstranit jakékoliv stereotypie z chování a uvažování
 • naučit se všímat si vlastních stereotypů a předsudků
 • pro děti batolecího a předškolního věku je stereotypie důležitým opěrným bodem při orientaci v jejich sociálním prostředí i v představách o vlastní budoucnosti
 • děti jsou schopné akceptovat z rodově netypických podnětů takové, které jsou pro ně osobně přijatelné
 • konvenční diskurzivní zkušenosti týkající se genderu jsou v nás zasunuty hlouběji, než zastánci nových přístupů předpokládají

Zpět na “D. PSYCHOLOGIE”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů