Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Kriminalizace dětí za šíření dětské autopornografie

Odkazy na mediální zprávy s pedofilní tématikou (s uvedením zdroje v závorce), klíčové citace, komentáře a diskuse na dané téma, otevřené dopisy redaktorům, komunikace s širokou veřejností.
Uživatelský avatar
Gabriel Svoboda
VIP člen
Příspěvky: 136
Registrován: 2.1.2016 18:41:28
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 4
... až do věku: 12
Děkoval: 514 x
Oceněn: 351 x
Kontaktovat uživatele:

Kriminalizace dětí za šíření dětské autopornografie

Příspěvekod Gabriel Svoboda » 22.5.2018 21:10:16

Cituji úryvky z jednoho zajímavho usnesení Nejvyššího soudu. Na začátku je shrnut dosavadní průběh případu.

Řízení proti dětem mladším patnácti let (epravo.cz)Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever podalo ... dne 2. 12. 2016 Okresnímu soudu Plzeň-sever, soudu pro mládež (dále „okresní soud“) ... návrh na uložení opatření (napomenutí s výstrahou) dítěti mladšímu patnácti let „VVVVV“ (dále „nezletilý“), pro čin jinak trestný výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1, 3 tr. zákoníku, neboť Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov usnesením ze dne 30. 9. 2016 .. odložilo trestní stíhání nezletilého z důvodu jeho nepřípustnosti pro nedostatek věku stíhaného.

Důvodem podání návrhu na uložení opatření byl čin jinak trestný spočívající v tom, že nezletilý v přesně nezjištěné době od června 2015 do dubna 2016 v obci N., okres P.-s., prostřednictvím sociální sítě Facebook přeposlal mladistvému „KKKKK“, mladistvé „LLLLL“, nezletilému „MMMMM“, mladistvému „NNNNN“, nezletilé „OOOOO“ a mladistvému „PPPPP“, video, které zobrazovalo nezletilou „ZZZZZ“ zcela nahou a hladící se po přirození, které ona sama natočila, a též přes sociální síť Facebook zaslala tehdy nezletilému „VVVVV“.

Okresní soud Plzeň-sever o tomto návrhu státního zástupce rozhodl ... tak, že řízení zastavil ... Soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by nezletilý úmyslně uvedl do oběhu pornografické dílo, jak § 192 tr. zákoníku předpokládá, neboť, ač je nepochybné, že se jednalo o video sexuálního charakteru, a to dokonce velmi intimního, a je též nepochybné, že je nezletilá „ZZZZZ“ točila nikoli s úmyslem vyrábět a šířit dětskou pornografii, ale s úmyslem zaujmout o tři roky staršího chlapce, který je ve své nevědomosti posléze přeposlal dalším kamarádům. Z projednávání věci před všemi zúčastněnými orgány (škola, OSPOD, probační a mediační služba) přitom zcela jednoznačně vyplynulo, že ani nezletilá „ZZZZZ“ si neuvědomuje všechny souvislosti posuzovaného jednání a nedomýšlela, ani v současné době nedomýšlí závažnost a možné důsledky svého počínání. Nezletilý „VVVVV“ vůbec nechápal video natočené kamarádkou jako pornografické dílo, a už vůbec ne to, že se rozesláním videa skrze sociální síť může dopustit činu jinak trestného. Ani vůči ostatním členům společnosti nevykazuje popsané jednání nezletilého žádné známky společenské škodlivosti, protože neměl povědomost o tom, že by mohl přeposláním videí někomu ublížit, když dokonce sama „ZZZZZ“ byla řešena policií jako nezletilá a jako zranitelná oběť současně. Okresní soud je přitom toho názoru, že kriminalizování takového počínání nezletilých je ve vztahu k jejich dalšímu vývoji velmi škodlivé, když postačí vyřešení věci cestou a prostředky, jimiž disponuje orgán sociálně právní ochrany dětí. Primární by podle soudu mělo být výchovné působení na nezletilé, a tudíž je nelogické, aby postupy a opatření podle hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb., zákona o soudnictví ve věch mládeže byly používány vůči dětem mladším patnácti let bez ohledu na společenské dopady jejich činů a bez přihlédnutí k jejich závažnosti, přičemž k dětem mladším patnácti let je třeba přistupovat zcela jinak než k trestně odpovědným dospělým. To však v posuzované věci orgány činné v trestním řízení i další orgány nerespektovaly a zcela selhaly, když místo toho, aby všechny aktéry popsaného jednání chránily a preventivními opatřeními působily k tomu, aby se podobné jednání z jejich strany již neopakovalo, udělaly z něj kriminální čin, kterým žije celá škola, již nezletilí dotčení navštěvují.

K dovolání se prostřednictvím kurátorky pro mládež vyjádřil Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jenž uvedl, že nemá potřebnou kvalifikaci k posouzení právní stránky věci, avšak k osobě nezletilého „VVVVV“ může uvést, že se k pedagogickým pracovníkům chová slušně, nemá téměř žádnou absenci, prospěchově je hodnocen jako horší průměr a od prověřování sledovaného skutku úřad nemá žádné negativní zprávy o něm ani o jeho rodině, kterou do doby prověřování předmětného skutku neměl v evidenci.

... bylo zřejmé, že předmětný čin popsaný v návrhu státního zástupce na uložení opatření nezletilému nenaplňuje všechny znaky činu jinak trestného, konkrétně ... pro nevhodnost takového postupu z důvodu škodlivosti zbytečné kriminalizace u dětí, které o podstatě celého problému neměly žádné povědomí.

Nejvyšší soud ve shodě se závěry, k nimiž soud prvního stupně, a v souladu s ním i soud druhého stupně, dospěl, poznamenává, že tuto věc, která se udála mezi žáky základní školy a mezi jejich kamarády, bylo třeba velmi pečlivě posuzovat s přihlédnutím k tomu, za jakých okolností a v jakých souvislostech se celá událost odehrála ve vztahu k subjektivnímu přístupu každého z dětí, které si mezi sebou posílaly video, jež si sama o své vůli „ZZZZZ“ natočila, a to zásadně právě proto, aby ho zaslala nezletilému „VVVVV“ z pohnutek, které sama popsala a vysvětlila. „VVVVV“ zcela podle obvyklého způsobu, jímž se svými spolužáky a kamarády prostřednictvím internetové sítě komunikoval, video přeposlal, aniž by tak činil s tím, že jde o pornografické dílo ve smyslu této trestní terminologie, byť bylo patrné, že je na něm kamarádka předvádějící se v erotických pózách.

V těchto souvislostech bylo třeba posuzovat, že dětskou pornografií je takové pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě. S ohledem na to, že „ZZZZZ“, v té době 11letá, se snímala svým tabletem nahá a na videu vykonávala úkony erotické povahy, lze připustit, že šlo o pornografické dílo zobrazující dítě, protože na videu bylo obnažené dítě v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 12. 2004, sp. zn. 7 Tdo 1077/2004 (uveřejněno pod č. 35/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Bylo nutné uvážit, že pokud nezletilý „VVVVV“ od „ZZZZZ“ předmětné natočené snímky prostřednictvím sociální sítě Facebook obdržel a přeposlal je dalším kamarádům, kteří je přeposlali rovněž svým známým a spolužákům, šlo o způsob sdílení, jenž je mezi dětmi prostřednictvím sociálních sítí běžný. Lze proto přisvědčit soudu prvního stupně, který uvedl, že „“VVVVV“ nechápal, že když tím, že toto video po síti "pošle" dál, se dopustí činu jinak trestného“. ... Právě s ohledem na způsob, jakým mu bylo předmětné video zasláno, že se tak stalo prostřednictvím sociální sítě Facebook od nezletilé „ZZZZZ“, která na něm vystupuje sama, a sama si ho natočila, je zřejmé, že se nejedná o běžnou situaci, o níž se u výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií obvykle jedná, což lze dovodit i ze zákona č. 330/2011 Sb., ... jehož cílem je mj. účinná soudní a policejní spolupráce zaměřená proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii ..., které jsou spojeny se závažným porušováním lidských práv a základního práva dítěte na harmonickou výchovu a vývoj .... Dítě tak vystupuje v pozici oběti a za pachatele jsou považovány jiné fyzické osoby (např. sexuální turisté...) ... V daném případě jde však o to, že to byla sama „ZZZZZ“, která by měla být obětí, avšak vlastního zobrazení, které si na základě svého vlastního rozhodnutí s tím záměrem, že jej pošle „VVVVV“, natočila, svědčí o zcela zvláštním případu, který se uvedené definici vymyká. Zhotovila v obecném smyslu sice „pornografické dílo“, které ze své vlastní vůle, a to ze zcela jiných než zákonem postihovaných motivů, zaslala svému kamarádovi, chlapci, se kterým se podle vlastních slov seznámila na dětském hřišti a delší dobu si s ním psala prostřednictvím sociální sítě Facebook (č. l. 21).

(Poznámka: O zcela zvláštní případ by šlo možná před dvaceti lety. Dnes, pokud vím, třetinu dětské pornografie natáčejí děti samy, a jistě je dost případů, kdy to dělají zcela dobrovolně, bez vydírání nějakým pachatelem.)

Takové „pornografické dílo“ si mezi sebou všechny děti přeposílaly (sdílely) prostřednictvím „chatu“, konkrétně „Facebook Messengeru“.

Nejvyšší soud je stejně tak jako i soudy obou nižších stupňů přesvědčen, že subjektivní stránku nezletilého „VVVVV“ je třeba posuzovat i se zřetelem ... na to, že vlivem vývoje nových technologií je pro děti jednoduché vytvořit vlastní i autopornografické dílo (nezletilá jej vytvořila nahráním pomocí tabletu) a následně ho sdílet mezi své kontakty uvnitř internetové sociální sítě. Jejich cílem však obecně není ohrozit vývoj dětí či se nějak účastnit na jejich sexuálním zneužívání. Obvykle jde o snahu jinému se zalíbit či zabavit se (k rozšíření sextingu v České republice viz KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R. Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru (výzkumná zpráva). Univerzita Palackého v Olomouci. Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 2017.), a jako v tomto případě jde spíše o formu snahy se určitým způsobem vyjádřit, předvést, zviditelnit, anebo na sebe jinak upozornit, a to i způsoby, které nejsou vždy vhodné, neodpovídají obecné slušnosti nebo vkusu, apod., a mohou i hraničit s trestným jednáním. Je však třeba vždy zvažovat, zda je nezbytné a účelné vést děti za ně k trestní či jiné odpovědnosti.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud přisvědčil závěru soudů obou stupňů, že o čin jinak trestný nejde, a to i s ohledem na individuální přístup aktérů tohoto jednání. Poukázat lze na to, že nezletilý „VVVVV“ v rámci své výpovědi uvedl, že sexuálně vyznívající videa, která mu nezletilá „ZZZZZ“ poslala, přeposlal svému kamarádovi „KKKKK“ asi proto, že mu to „přišlo směšný, jak se třináctiletá holka natočila, neměl v úmyslu ji nějak ublížit, vůbec netušil, že by se mohlo jednat o nějaké pornografické dílo, spíše si myslel, že jí hráblo“ ... Není možné dovodit, že by svým kamarádům rozeslal video zaslané mu nezletilou poškozenou, na němž se sama ve svém sexuálním jednání zobrazila, proto, aby tak činil minimálně s vědomím toho, že pokud přepošle uvedené video, může porušit zákon v § 192 tr. zákoníku, a pro případ, že jej poruší, s tím byl srozuměn. I když lze ve zcela obecné poloze připustit, že nezletilý v projednávaném případě sice šířil dětskou pornografii, neboť záběry, jež „ZZZZZ“ vytvořila, samy o sobě takovou povahu mají, neuvědomoval si, že když je přepošle svým kamarádům, činí tak v rozporu se zákonem, resp. obdržené video, které si autorka sama nahrála, jako rozšiřování dětské pornografie nechápal, a nebyl schopen domyslet právě trestněprávní důsledky tohoto svého počínání. Z těchto důvodů se Nejvyšší soud ztotožnil se závěry soudů nižších stupňů v závěru o tom, že v jednání nezletilého „VVVVV“ absentuje úmysl a nemůže se tak jednat o čin jinak trestný ...

(Poznámka: Předtím uváděli, že jí bylo 11, teď, že jí bylo 13.)

Projednání věci před soudem pro mládež, je zásahem do života dítěte a má svůj smysl jen tehdy, když je zřejmé, že dítě mladší než patnáct let spáchalo čin jinak trestný, neboť jen v takovém případě se může dostatečně uplatnit výchovná složka takového soudního jednání a může být splněn účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Jestliže tomu tak není a je zřejmé, že o čin jinak trestný nejde, byť se jednalo o nevhodné chování, pak v takovém případě se projednání věci před soudem může stát negativním prostředkem a neblaze může do dalšího vývoje dítěte zasáhnout. Proto je třeba citlivě a individuálně přistupovat ke každé konkrétní věci, a to zejména s ohledem na dopad takového projednání věci před soudem.


Soud tedy rozhodl relativně správně, že takové případy nemají řešit policie a soudy. Otázkou je, jestli by to měly řešit vůbec nějaké státní orgány. Je možné, že by všechny výše uvedené závěry o tom, jak vyšetřování děti poškodilo, platily i tehdy, kdyby se případem zabývaly jen sociálka a škola.
Uživatelský avatar
Snilko
VIP člen
Příspěvky: 319
Registrován: 23.12.2016 21:52:09
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 2
... až do věku: 13
Děkoval: 2628 x
Oceněn: 648 x
Kontaktovat uživatele:

Re: Kriminalizace dětí za šíření dětské autopornografie

Příspěvekod Snilko » 23.5.2018 18:55:13

Tieto zákony sú nastavené tak, že v konečnom dôsledku je to hon na čarodejnice.

Zpět na “REAKCE NA MÉDIA”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host